Google for Kids je tu čoskoro!

Kika Besedičová / 4. december 2014 / Tools a produktivita

Otázku ako chrá­niť deti pred tzv. škod­li­vým obsa­hom alebo ako im uľah­čiť pou­ží­va­nie slu­žieb nepres­tal rie­šiť Google. USA Today hlási, že inter­ne­tový gigant sa nevzdal svo­jej myš­lienky a pred­staví det­skú ver­ziu pre­hlia­dača Chrome aj You­Tube.


Pavni Diwanji, jedna z naj­vyš­ších hláv tímu inži­nie­rov, potvr­dila, že sa k vyda­niu pro­duk­tov sku­točne schy­ľuje. K vypus­te­niu dôjde nie­kedy v budú­com roku.

Bavíme sa o mla­dých ľuďoch do 13 rokov. Google zatiaľ nena­čr­tol, ako presne by upra­vené ver­zie slu­žieb mali vyze­rať, ale dá sa pred­po­kla­dať, že budú mať rodi­čov­skú kon­trolu, prav­de­po­dobne ponúknu jed­no­duch­šie ovlá­da­nie a podobne. V kaž­dom prí­pade je to krok vpred, kedže inter­net je síce obrov­ská kniž­nica plná vedo­mostí a vzde­la­nia, no druhá strana mince je oveľa tie­nis­tej­šia a práve tá si zaslúži byť pre ľudí budu­jú­cich si osob­nosť, kon­tro­lo­vaná.

Pridať komentár (0)