Google maps budú vedieť pred­ví­dať tvoju cestu skôr než ty

Nikola Tokárová / 14. januára 2016 / Tools a produktivita

Google maps pri­dáva k svo­jim fun­kciám pre Android roz­hra­nie, vďaka kto­rému bude ich soft­vér ešte múd­rejší.

Nie­ktorí si možno pove­dia, že je to pri­ro­dze­ným prog­re­som, na ktorý čakali už dlh­šie, iným to príde ako pred­stava z budúc­nosti, avšak nové roz­hra­nie Goole maps Dri­ving mode bude pred­ví­dať tvoju cestu, ktorú bude vedieť pred­po­ve­dať na základe tvo­jej his­tó­rie loká­cií a vyhľa­dá­vaní. Apli­ká­cia potom poskytne infor­má­cie o mož­nos­tiach trasy a situ­ácii na ces­tách, ktoré navyše naživo aktu­ali­zuje.

Appka využíva rov­naký algo­rit­mus ako Google now cards, ale na mieru upra­vený pre cesty autom. Aj keď už dávno vieš, ako sa do bodu B dosta­neš, ušet­ríš čas tým, že navi­gá­ciu budeš môcť spus­tiť cez short­cut a bez nut­ného zadá­va­nia ti rovno otvorí tvoju trasu. 

google-earth-maps-icons

Apli­ká­cia Google maps 9.19, ktorá má mož­nosť Dri­ving mode sa momen­tálne dáva preč z Play store a dočasne nebude prí­stupná v celom roz­hraní. Bude možné nain­šta­lo­vať ju manu­álne, ale zis­to­vať ako nasta­viť jed­not­livé detaily môže byť tro­chu kom­pli­ko­vané. Zatiaľ, čo budeme čakať na to, aby sme dri­ving mode mohli využí­vať opäť naplno, ostáva nám len dúfať, že Google tento prob­lém napraví.

nexus2cee_2016-01-12-16.36.45_thumbnexus2cee_2016-01-12-17.40.32_thumbnexus2cee_2016-01-12-18.25.02_thumb

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)