Goog­le maps budú vedieť pred­ví­dať tvo­ju ces­tu skôr než ty

Nikola Tokárová / 14. januára 2016 / Lifehacking

Goog­le maps pri­dá­va k svo­jim fun­kciám pre Andro­id roz­hra­nie, vďa­ka kto­ré­mu bude ich soft­vér ešte múd­rej­ší.

Nie­kto­rí si mož­no pove­dia, že je to pri­ro­dze­ným prog­re­som, na kto­rý čaka­li už dlh­šie, iným to prí­de ako pred­sta­va z budúc­nos­ti, avšak nové roz­hra­nie Goole maps Dri­ving mode bude pred­ví­dať tvo­ju ces­tu, kto­rú bude vedieť pred­po­ve­dať na zákla­de tvo­jej his­tó­rie loká­cií a vyhľa­dá­va­ní. Apli­ká­cia potom poskyt­ne infor­má­cie o mož­nos­tiach tra­sy a situ­ácii na ces­tách, kto­ré navy­še naži­vo aktu­ali­zu­je.

App­ka využí­va rov­na­ký algo­rit­mus ako Goog­le now cards, ale na mie­ru upra­ve­ný pre ces­ty autom. Aj keď už dáv­no vieš, ako sa do bodu B dosta­neš, ušet­ríš čas tým, že navi­gá­ciu budeš môcť spus­tiť cez short­cut a bez nut­né­ho zadá­va­nia ti rov­no otvo­rí tvo­ju tra­su.

google-earth-maps-icons

Apli­ká­cia Goog­le maps 9.19, kto­rá má mož­nosť Dri­ving mode sa momen­tál­ne dáva preč z Play sto­re a dočas­ne nebu­de prí­stup­ná v celom roz­hra­ní. Bude mož­né nain­šta­lo­vať ju manu­ál­ne, ale zis­to­vať ako nasta­viť jed­not­li­vé detai­ly môže byť tro­chu kom­pli­ko­va­né. Zatiaľ, čo bude­me čakať na to, aby sme dri­ving mode moh­li využí­vať opäť napl­no, ostá­va nám len dúfať, že Goog­le ten­to prob­lém napra­ví.

nexus2cee_2016-01-12-16.36.45_thumbnexus2cee_2016-01-12-17.40.32_thumbnexus2cee_2016-01-12-18.25.02_thumb

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)