Google mení algo­rit­mus vyhľa­dá­va­nia. Mili­óny strá­nok majú smolu!

Adam Belavý / 20. apríl 2015 / Tools a produktivita

Dnes, teda 21.apríla, urobí Google významnú aktu­ali­zá­ciu vo svo­jom mobil­nom vyhľa­dá­va­com algo­ritme, ktorý zmení pora­die zobra­ze­ných strá­nok (ich ran­king), keď uží­va­teľ niečo hľadá cez svoj smartp­hone.

Algo­rit­mus začne upred­nost­ňo­vať mobilné stránky s res­pon­zív­nym dizaj­nom a bude ich radiť v poradí na naj­vyš­šie priečky. Webové stránky bez také­hoto dizajnu budú degra­do­vané a môžete ich hľa­dať na dru­hej alebo tre­tej strane vyhľa­dá­va­nia. Pri­bližne 60 per­cent všet­kých náv­štev­ní­kov inter­netu pou­žíva na bro­wso­va­nie strá­nok mobilné zaria­de­nie a Google chce, aby títo uží­va­te­lia mali vždy to naj­väč­šie pohod­lie pri pre­ze­raní si strá­nok a nemu­seli rie­šiť zlé zobra­ze­nie.

Spo­loč­nosť ozná­mila blí­žiace sa zmeny už vo feb­ru­ári a tým ozná­mila všet­kým web­de­ve­lo­pe­rom, aby apli­ko­vali res­pon­zívny dizajn na webové stránky čo naj­skôr. Aj napriek tejto infor­má­cií sa však oča­káva, že nová aktu­ali­zá­cia pre­budí nepre­bu­de­ných až v momente, keď im náhle začnú padať čísla náv­štev­nosti z mobil­ných zaria­dení. K tejto zmene sa pre Busi­ness Insi­der vyjad­ril aj Itai Sadan, gene­rálny ria­di­teľ firmy Duda, ktorá sa zaoberá vývo­jom a budo­va­ním web strá­nok. 

Mys­lím, že touto zme­nou sú ohro­zení najmä tí ľudia, ktorí o tom neve­dia.“

Po dneš­nom dni budú ľudia naozaj prek­va­pení a hlavne veľa malých pod­ni­ka­te­ľov, že im rapídne ubu­dol počet náv­štev­ní­kov stránky. Bude to mať vplyv na mili­óny web strá­nok,“ hovorí.

Naj­viac táto zmena zasiahne firmy, ktoré sú závislé na ľuďoch hľa­da­jú­cich lokálne služby. Ako prí­klad si môžeme uviesť miestnu kavia­reň. Takže v prí­pade, že nie­kto zadá do vyhľa­dá­va­nia „káva Košice Džun­gľa“, tak po novom už neuvidí na prvých dvoch mies­tach kon­krétne kaviarne. Za všetko môže to, že nemajú res­pon­zívnu web­stránku a Google ich auto­ma­ticky pre­su­nul mimo top pozí­cie vo vyhľa­dá­vaní.

Google vždy dbal na rele­van­tnosť a obsah je kráľ medzi všet­kým ostat­ným,“ hovorí. „Ale to sa postu­pom času mení. Áno, hovo­ria, že obsah je veľmi dôle­žitý, ale kom­fort pre uží­va­te­ľov je v dneš­nej dobe tak­tiež veľmi dôle­žitý. Už nestačí mať iba kva­litný obsah, keď ho Google nevie kva­litne a pre uží­va­teľa pohodlne pre­dať.“ 

Mar­ke­tin­gová spo­loč­nosť Somo vydala minulý týž­deň štú­diu, kde zis­tila, že aj obrov­ské a nad­ná­rodné firmy prídu o svo­jich pou­ží­va­te­ľov, pre­tože nemajú res­pon­zívny dizajn. Pat­ria sem naprí­klad také spo­loč­nosti ako Ame­ri­can Appa­rel, The Daily Mail alebo Ryanair. 

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)