Google odte­raz pod­po­ruje hla­sové prí­kazy v Docse!

Dárius Polák / 25. februára 2016 / Tech a inovácie

Dobrá správa pre všet­kých leni­vých! Google vám ide v ústrety. 

freshnews

Google docs odte­raz pod­po­ruje hla­sové prí­kazy, pokiaľ pou­ží­vaš Chrome. Tieto nové prí­kazy budú upra­vo­vať všetky typy for­má­to­va­nia, ktoré ešte neboli dostupné (prvá hla­sová pod­pora bola spus­tená v sep­tem­bri).

Ako prí­klad, môžeš zvý­raz­niť a nahra­diť slovo, pop­rí­pade zme­niť hla­vičky a takisto exis­tuje už aj pod­pora pre zlo­ži­tej­šie prí­kazy, ako vkla­da­nie tabu­liek. Je to ďal­šia super vychy­távka, kto­rou sa Google snaží ísť v ústrety všet­kým ľuďom, ktorí Docs využí­vajú a tým, ktorí ho ešte nepoz­najú. Som zve­davý, ako to bude fun­go­vať pri “dik­to­vaní” pozná­mok na pred­náške :-).

Zoznam prí­ka­zov náj­deš tu.

zdroj: the­next­web

zdroj: the­next­web, zdroj titul­nej fotky: the­verge

Pridať komentár (0)