Google si už bude z neza­bez­pe­če­ných strá­nok robiť posmech

Mudr. Nudl / 30. januára 2016 / Tools a produktivita

Firma Google by v blíz­kej budúc­nosti rada videla, ako všetko, čo sa na webe deje, pre­chá­dza cez bez­pečný kanál. Inter­ne­tový gigant tento svoj plán bez zby­toč­ných fan­fár odha­lil už v roku 2014, ale až teraz bol zís­kaný dôkaz o tom, že sa niečo ozaj chystá — kon­krétne to bolo 26. janu­ára 2016 počas bez­peč­nost­nej kon­fe­ren­cie Use­nix Enigma v San Fran­ciscu na jed­nej z pre­zen­tá­cií spo­loč­nosti CloudF­lare.

Spo­loč­nosť Google dala už v minu­losti najavo, že pre­fe­ruje stránky s HTTPS pro­to­ko­lom, keď ozná­mila, že bude vo výsled­koch vyhľa­dá­va­nia umiest­ňo­vať zabez­pe­čené stránky nad neza­bez­pe­če­nými. Teraz sa chystá, ako možno na snímke obra­zovky vidieť, do svojho pre­hlia­dača vpa­so­vať novú fun­kciu, ktorá ťa na neza­bez­pe­čenú stránku upo­zorní iko­nou s čer­ve­ným X cez visiacu zámku v poli pre webové adresy.

14539176070747

V súčas­nosti pre­hlia­dač Google Chrome pri strán­kach nezais­te­ných s pro­to­ko­lom HTTPS zobra­zuje len biely kus papiera, pri HTTPS zabez­pe­čení potom zelenú visiacu zámku a zámku s čer­ve­ným krí­ži­kom, ak je s HTTPS pro­to­ko­lom na stránke niečo v nepo­riadku. S novou fun­kciou firma Google jasne pou­ka­zuje na to, že budúc­nosť webu je v HTTPS pro­to­kole, ktorý je v pod­state HTTP pro­to­ko­lom s bez­peč­nost­nou vrstvou na vrchu. Naprí­klad pri nav­šte­vo­vaní našich strá­nok sa nemáš čoho obá­vať, bežíme na bez­peč­nom pro­to­kole.

SSL protected website

Google tak “vykričí” do sveta, že HTTP pro­to­kol je opo­zi­tom slova bez­pečný. Chris Pal­mer, bez­peč­nostný soft­vé­rový inži­nier z Google, hovorí:

Cie­ľom tohto návrhu je jas­nej­šie upo­zor­niť pou­ží­va­te­ľov, že HTTP nepos­ky­tuje žiadnu dátovú bez­peč­nosť.

Spo­loč­nosť Google neuviedla, kedy presne plá­nuje túto fun­kciu zaviesť do svojho webo­vého pre­hlia­dača, ale oča­káva sa, že to bude v dohľad­nej dobe.

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)