Goog­le si už bude z neza­bez­pe­če­ných strá­nok robiť posmech

Mudr. Nudl / 30. januára 2016 / Lifehacking

Fir­ma Goog­le by v blíz­kej budúc­nos­ti rada vide­la, ako všet­ko, čo sa na webe deje, pre­chá­dza cez bez­peč­ný kanál. Inter­ne­to­vý gigant ten­to svoj plán bez zby­toč­ných fan­fár odha­lil už v roku 2014, ale až teraz bol zís­ka­ný dôkaz o tom, že sa nie­čo ozaj chys­tá — kon­krét­ne to bolo 26. janu­ára 2016 počas bez­peč­nost­nej kon­fe­ren­cie Use­nix Enig­ma v San Fran­cis­cu na jed­nej z pre­zen­tá­cií spo­loč­nos­ti CloudF­la­re.

Spo­loč­nosť Goog­le dala už v minu­los­ti naja­vo, že pre­fe­ru­je strán­ky s HTTPS pro­to­ko­lom, keď ozná­mi­la, že bude vo výsled­koch vyhľa­dá­va­nia umiest­ňo­vať zabez­pe­če­né strán­ky nad neza­bez­pe­če­ný­mi. Teraz sa chys­tá, ako mož­no na sním­ke obra­zov­ky vidieť, do svoj­ho pre­hlia­da­ča vpa­so­vať novú fun­kciu, kto­rá ťa na neza­bez­pe­če­nú strán­ku upo­zor­ní iko­nou s čer­ve­ným X cez visia­cu zám­ku v poli pre webo­vé adre­sy.

14539176070747

V súčas­nos­ti pre­hlia­dač Goog­le Chro­me pri strán­kach nezais­te­ných s pro­to­ko­lom HTTPS zobra­zu­je len bie­ly kus papie­ra, pri HTTPS zabez­pe­če­ní potom zele­nú visia­cu zám­ku a zám­ku s čer­ve­ným krí­ži­kom, ak je s HTTPS pro­to­ko­lom na strán­ke nie­čo v nepo­riad­ku. S novou fun­kci­ou fir­ma Goog­le jas­ne pou­ka­zu­je na to, že budúc­nosť webu je v HTTPS pro­to­ko­le, kto­rý je v pod­sta­te HTTP pro­to­ko­lom s bez­peč­nost­nou vrstvou na vrchu. Naprí­klad pri nav­šte­vo­va­ní našich strá­nok sa nemáš čoho obá­vať, beží­me na bez­peč­nom pro­to­ko­le.

SSL protected website

Goog­le tak “vykri­čí” do sve­ta, že HTTP pro­to­kol je opo­zi­tom slo­va bez­peč­ný. Chris Pal­mer, bez­peč­nost­ný soft­vé­ro­vý inži­nier z Goog­le, hovo­rí:

Cie­ľom toh­to návrhu je jas­nej­šie upo­zor­niť pou­ží­va­te­ľov, že HTTP nepos­ky­tu­je žiad­nu dáto­vú bez­peč­nosť.

Spo­loč­nosť Goog­le neuvied­la, kedy pres­ne plá­nu­je túto fun­kciu zaviesť do svoj­ho webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, ale oča­ká­va sa, že to bude v dohľad­nej dobe.

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)