Google spozná, čo sa nachá­dza na fotke

Kika Besedičová / 18. november 2014 / Tools a produktivita

Obrá­zok je za tisíc slov. Tiež je prav­dou, že tieto dis­cip­líny súčasné počí­tače ešte nez­vlá­dajú. Počí­ta­čové vide­nie aj práca s pri­ro­dze­ným jazy­kom sú dva odlišné a veľmi zlo­žité odbory. A Google ich teraz spo­jil do jed­ného.

Tím ved­cov z jeho labo­ra­tó­ria pra­cuje na prog­rame, ktorý spozná, čo sa nachá­dza na foto­gra­fii, a potom to pri­ro­dze­ným jazy­kom stručne popíše. Bude sa to hodiť vo vyhľa­dá­vači, ktorý denne spra­co­váva mili­óny fotiek. Veľkú rolu táto tech­no­ló­gia bude zohrá­vať pri pomoci ľuďom so zra­ko­vým pos­ti­hnu­tím.

Google aj Mic­ro­soft sa teraz pred­há­ňajú v tom, kto je s vývo­jom neuró­no­vých sietí ďalej. Google má tak­mer doko­nalý OCR nástroj pre roz­poz­ná­va­nie zna­kov. Vizu­álny vyhľa­dá­vač Mic­ro­softu zase dokáže roz­poz­ná­vať objekty na foto­gra­fiách a navyše ich aj kate­go­ri­zo­vať. Dokonca spozná, o aké ple­meno psa sa jedná.

Nový pro­jekt Google ide ešte ďalej. Firma ho otes­to­vala na nie­koľ­kých data­bá­zach verejne prí­stup­ných obráz­kov kto­rých každú tisíce foto­gra­fií. Naj­skôr ana­ly­zuje foto­gra­fie, zachytí farby a hrany, porovná ich s nauče­nými tvarmi a potom ich v jed­nej vete popíše.

Dote­raj­šie sys­témy roz­poz­nali, že je na fotke slon, pre­tože videli jeho cha­rak­te­ris­tický tvar. (A aj to je ťažká dis­cip­lína.) Sys­tém Google ale povie, že vidí stádo slo­nov, ktoré sa pohy­bujú po vysc­hnu­tej zemi. Počí­tač ana­ly­zuje viac slo­nov, kúsky trávy, ale inak hnedú zem.

Sys­tém sa však stále učí, preto nefun­guje sto­per­cen­tne

Aj tak sa jedná o doko­nalý úspech. Vďaka Google

Zdroj: BI

Pridať komentár (0)