Goog­le spoz­ná, čo sa nachá­dza na fot­ke

Kika Besedičová / 18. novembra 2014 / Tools a produktivita

Obrá­zok je za tisíc slov. Tiež je prav­dou, že tie­to dis­cip­lí­ny súčas­né počí­ta­če ešte nez­vlá­da­jú. Počí­ta­čo­vé vide­nie aj prá­ca s pri­ro­dze­ným jazy­kom sú dva odliš­né a veľ­mi zlo­ži­té odbo­ry. A Goog­le ich teraz spo­jil do jed­né­ho.

 

Tím vedcov z jeho laboratória pracuje na programe, ktorý spozná, čo sa nachádza na fotografii, a potom to prirodzeným jazykom stručne popíše. Bude sa to hodiť vo vyhľadávači, ktorý denne spracováva milióny fotiek. Veľkú rolu táto technológia bude zohrávať pri pomoci ľuďom so zrakovým postihnutím.

Google aj Microsoft sa teraz predháňajú v tom, kto je s vývojom neurónových sietí ďalej. Google má takmer dokonalý OCR nástroj pre rozpoznávanie znakov. Vizuálny vyhľadávač Microsoftu zase dokáže rozpoznávať objekty na fotografiách a navyše ich aj kategorizovať. Dokonca spozná, o aké plemeno psa sa jedná.

Nový projekt Google ide ešte ďalej. Firma ho otestovala na niekoľkých databázach verejne prístupných obrázkov ktorých každú tisíce fotografií. Najskôr analyzuje fotografie, zachytí farby a hrany, porovná ich s naučenými tvarmi a potom ich v jednej vete popíše.

Doterajšie systémy rozpoznali, že je na fotke slon, pretože videli jeho charakteristický tvar. (A aj to je ťažká disciplína.) Systém Google ale povie, že vidí stádo slonov, ktoré sa pohybujú po vyschnutej zemi. Počítač analyzuje viac slonov, kúsky trávy, ale inak hnedú zem.

Systém sa však stále učí, preto nefunguje stopercentne

Aj tak sa jedná o dokonalý úspech. Vďaka Google

Zdroj: BI

Pridať komentár (0)