GoP­ro Hero 4: Tro­j­i­ca nových hrdi­nov

Techpedia: Hary Gavendová / 30. septembra 2014 / Tech a inovácie

Výrob­cu akč­ných kamier GoP­ro netre­ba nijak zvlášť pred­sta­vo­vať, a tak bez dlhých úvo­dov rov­no k veci – na sve­te je nová tro­j­i­ca z novej série 4. Kame­ry sa líšia samoz­rej­me špe­ci­fi­ká­cia­mi – čiže i cenou. Naj­vyš­šia rada však doká­že nakrú­cať už vytú­že­né 4K video pri 30 fps.

GoP­ro pre­šla od svoj­ho prvé­ho mode­lu (35 mm kame­ra), kto­rý sa dal pri­pev­niť na ruku, poriad­nym vývo­jom. Naj­nov­šie sa môže pochvá­liť Ultra­vy­so­kým HD roz­lí­še­ním, teda 4K so sluš­nej­ším počtom obráz­kov za sekun­du. Nová séria s čís­lom „4“ však pri­ná­ša rov­no 3 mode­ly, kto­ré dis­po­nu­jú roz­lič­ným vyba­ve­ním.

Krá­ľov­nou je GoP­ro Hero 4 Black, teda kame­ra v čier­nom pre­ve­de­ní. Tá ako jedi­ná nakrú­ca UHD pri 30 fps. Rov­na­ko tu však náj­de­me aj mož­nosť robiť video v 1080p s rých­los­ťou 120 fps, či dokon­ca 2,7K video pri 50 fps. Hero s čís­lom 3 síce vede­la tiež točiť 4K, no len pri 15 fps, čo nebo­la prá­ve naj­lep­šia voľ­ba pre pro­fe­si­onál­ne zábe­ry.

Zau­jí­ma­vos­ťou je aj tzv. „high­light tag“, kto­rý vám umož­ní ozna­čiť naj­dô­le­ži­tej­ší moment váš­ho videa, a to pomo­cou WiFi tla­čid­la na boč­nej stra­ne. Keď si teda video impor­tu­je­te do GoP­ro Stu­dio soft­vé­ru, ľah­ko náj­de­te tú svo­ju adre­na­lí­no­vú čereš­nič­ku.

Po novom si tiež môže­te v rám­ci fun­kcie Pro­tu­ne lep­šie pris­pô­so­bo­vať hod­no­ty ISO či iné nasta­ve­nia expo­zí­cie a farieb. Uplat­ne­nie si našli dva nové reži­my Night Lap­se a Night Pho­to. Sú pri­chys­ta­né pomôcť vám pri zábe­roch počas slab­ších sve­tel­ných pod­mie­nok. Nechý­ba konek­ti­vi­ta Blu­e­to­oth, WiFi a zme­ny sa udia­li aj pri spô­so­be vybe­ra­nia baté­rie. Tá sa momen­tál­ne ľah­šie vybe­rie z útrob kame­ry. Cena za Black má byť 500 dolá­rov.

Dru­hou novin­kou je GoP­ro Hero 4 Sil­ver. Tá nakrú­ca 4K len pri 15 fps, no rov­na­ko obsa­hu­je novin­ky v rám­ci nasta­ve­ní a má dokon­ca nie­čo, čo Black nemá. Model Sil­ver má navy­še ako prvý integ­ro­va­ný doty­ko­vý disp­lej, na kto­rom je mož­né nahráv­ky ihneď skon­tro­lo­vať. Cena Sil­ver je 400 dolá­rov.

Posled­nou je kame­ra s krát­kym náz­vom Hero. Nakrú­ca do 1080p pri 30 fps a jej still­ky majú 5 mpx. Má vsta­va­nú baté­riu a zau­jí­ma­vos­ťou je integ­ro­va­ný vode­odol­ný obal. To uľah­čí nabí­ja­nie aj počas nakrú­ca­nia. A jej cena? Parád­nych 130 dolá­rov. 

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)