GoPro Hero 4: Tro­j­ica nových hrdi­nov

Techpedia: Hary Gavendová / 30. septembra 2014 / Tech a inovácie

Výrobcu akč­ných kamier GoPro netreba nijak zvlášť pred­sta­vo­vať, a tak bez dlhých úvo­dov rovno k veci – na svete je nová tro­j­ica z novej série 4. Kamery sa líšia samoz­rejme špe­ci­fi­ká­ciami – čiže i cenou. Naj­vyš­šia rada však dokáže nakrú­cať už vytú­žené 4K video pri 30 fps.

GoPro pre­šla od svojho prvého modelu (35 mm kamera), ktorý sa dal pri­pev­niť na ruku, poriad­nym vývo­jom. Naj­nov­šie sa môže pochvá­liť Ultra­vy­so­kým HD roz­lí­še­ním, teda 4K so sluš­nej­ším počtom obráz­kov za sekundu. Nová séria s čís­lom „4“ však pri­náša rovno 3 modely, ktoré dis­po­nujú roz­lič­ným vyba­ve­ním.

Krá­ľov­nou je GoPro Hero 4 Black, teda kamera v čier­nom pre­ve­dení. Tá ako jediná nakrúca UHD pri 30 fps. Rov­nako tu však náj­deme aj mož­nosť robiť video v 1080p s rých­los­ťou 120 fps, či dokonca 2,7K video pri 50 fps. Hero s čís­lom 3 síce vedela tiež točiť 4K, no len pri 15 fps, čo nebola práve naj­lep­šia voľba pre pro­fe­si­onálne zábery.

Zau­jí­ma­vos­ťou je aj tzv. „high­light tag“, ktorý vám umožní ozna­čiť naj­dô­le­ži­tejší moment vášho videa, a to pomo­cou WiFi tla­čidla na boč­nej strane. Keď si teda video impor­tu­jete do GoPro Stu­dio soft­véru, ľahko náj­dete tú svoju adre­na­lí­novú čereš­ničku.

Po novom si tiež môžete v rámci fun­kcie Pro­tune lep­šie pris­pô­so­bo­vať hod­noty ISO či iné nasta­ve­nia expo­zí­cie a farieb. Uplat­ne­nie si našli dva nové režimy Night Lapse a Night Photo. Sú pri­chys­tané pomôcť vám pri zábe­roch počas slab­ších sve­tel­ných pod­mie­nok. Nechýba konek­ti­vita Blu­e­to­oth, WiFi a zmeny sa udiali aj pri spô­sobe vybe­ra­nia baté­rie. Tá sa momen­tálne ľah­šie vybe­rie z útrob kamery. Cena za Black má byť 500 dolá­rov.

Dru­hou novin­kou je GoPro Hero 4 Sil­ver. Tá nakrúca 4K len pri 15 fps, no rov­nako obsa­huje novinky v rámci nasta­vení a má dokonca niečo, čo Black nemá. Model Sil­ver má navyše ako prvý integ­ro­vaný doty­kový disp­lej, na kto­rom je možné nahrávky ihneď skon­tro­lo­vať. Cena Sil­ver je 400 dolá­rov.

Posled­nou je kamera s krát­kym náz­vom Hero. Nakrúca do 1080p pri 30 fps a jej stillky majú 5 mpx. Má vsta­vanú baté­riu a zau­jí­ma­vos­ťou je integ­ro­vaný vode­odolný obal. To uľahčí nabí­ja­nie aj počas nakrú­ca­nia. A jej cena? Parád­nych 130 dolá­rov. 

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)