Hack Ash­ley Madi­son — začnú roz­vo­do­vým práv­ni­kom Via­no­ce?

Martin Faith / 22. júla 2015 / Tech a inovácie

Úspeš­ná kanad­ská onli­ne datin­go­vá plat­for­ma Ash­ley Madi­son je zame­ra­ná na spá­ja­nie zada­ných ľudí s pro­mis­ku­it­ný­mi chúť­ka­mi. Jej naj­dô­le­ži­tej­ši­ou vlast­nos­ťou by teda malo byť per­fekt­né zabez­pe­če­nie svo­jich kli­en­tov a 100% dis­krét­nosť. Tá sa ale minu­lý týž­deň zrú­ca­la, ako dom­ček z kariet, keď boli infor­má­cie o pou­ží­va­te­ľoch ukrad­nu­té hac­ker­mi.

Ste vo vzťa­hu, kto­rý vás nena­pĺňa, ale z neja­ké­ho dôvo­du v ňom ostá­va­te. Chce­te si ten život ešte troš­ku oko­re­niť. Je pred­sa taký krát­ky. Ale­bo sa jed­no­du­cho neus­po­ko­jí­te s mono­ga­mi­ou. Dôvo­dov môže byť veľa, pre­ve­de­nie je ale čas­to kom­pli­ko­va­né. Pre­vy­šu­je return pod­stú­pe­né rizi­ko?

Keď potom tech­no­lo­gic­ký pokrok otvo­rí mož­nosť zjed­no­du­šiť hľa­da­nie vhod­ných par­tne­rov na také­to dob­ro­drúž­stva, svet vyze­rá opäť o čosi vzru­šu­jú­cej­šie. Ash­ley Madi­son (ALM), plat­for­ma kto­rá páru­je nepos­luš­ných zada­ných, pred­sa sľu­bu­je úpl­nú dis­krét­nosť. Ako keby ten­to prí­slub nebol málo, ALM (FYI, ich slo­gan znie Life is short. Have an affair, teda Život je krát­ky, maj­te pomer) ponúk­ne mož­nosť plné­ho vyma­za­nia kon­takn­tých infor­má­cií. Tvr­dia síce, že sú per­fekt­ne zabez­pe­če­ní, ale člo­vek nikdy nevie… Táto extra služ­ba sto­jí 19 USD a v roku 2014 pri­ná­ša reve­nu­es vo výš­ke 1,7 mili­ó­na USD. Dvo­j­itá ochra­na, v tom­to prí­pa­de cel­kom na mies­te.

Minu­lý týž­deň ale uká­zal, že slov­né spo­je­nie „plné vyma­za­nie kon­takt­ných infor­má­cií“ nebo­lo mys­le­né doslov­ne. ALM sa neunú­va­lo ozná­miť svo­jím pla­tia­cim kli­en­tom, že si pone­chá­va dve nie cel­kom zaned­ba­teľ­né kon­takt­né infor­má­cie: meno a adre­su kaž­dé­ho kli­en­ta. Nie ceľ­kom zaned­ba­teľ­né, keď si želá­te ostať v abso­lút­nej ano­ny­mi­te. Prav­da vyšla na svet­lo sve­ta po tom, čo sku­pi­na hovo­ria­ca si The Impact Team ukrad­la kon­takt­né infor­má­cie kli­en­tov ALM. Tých bolo zhru­ba 37 mili­ó­nov glo­bál­ne.

Aký objem (prav­de­po­dob­ne býva­lých) kli­en­tov ALM má momen­tál­ne The Impact Team v zozna­me, je objek­tom špe­ku­lá­cií. Oni sami tvr­dia, že majú nie­čo na všet­kých. Malá ochut­náv­ka už kolu­je po inter­ne­te. Hac­ke­ri dali do obe­hu 40 MB dát, kto­ré obsa­hu­jú infor­má­cie o kre­dit­ných kar­tách ako aj inter­né doku­men­ty ALM. Poško­de­ná spo­loč­nosť odpo­ve­da­la ten­to týž­deň v podo­be vyhlá­se­nia, kde uvá­dza, že spo­lu­pra­cu­je s top IT bez­peč­nost­ný­mi tíma­mi na nápra­ve situ­ácie. Zatiaľ zyv­šu­jú zabez­pe­če­nie a kom­plet­ne (ten­to­krát …) vyma­zá­va­jú tie infor­má­cie zo svo­jích ser­ve­rov, kto­ré tam po správ­nos­ti nema­jú čo robiť. To urči­te mili­ó­ny poško­de­ných kli­en­tov veľ­mi uklúd­ni.

Čo je na tej­to sitá­cií to závaž­né? Že nie­koľ­kým dob­ro­dru­hom nasta­nú doma čosko­ro ruš­né časy? Z toh­to uhla pohľa­du je to aj cel­kom komic­ké. Pred­sa len, ide o ľudí kto­rým sa nedá veriť pod­ve­de­ných služ­bou, kto­rej sa nedá veriť. Pri dis­ku­siach na túto tému sa ale čas­to sklo­ňu­je aj tem­nej­šia strán­ka veci, a tou je, že vlast­níc­tvo tak­to cit­li­vých infor­má­cií otvá­ra pries­tor pre vydie­ra­nie. Ako to všet­ko dopad­ne ale zále­ží na tom, ako sa The Impact Team roz­hod­ne s ukrad­nu­tý­mi dáta­mi nalo­žiť.

Hac­ke­ri sa necha­li počuť, že sú pri­pra­ve­ní všet­ky ukrad­nu­té infor­má­cie vypus­tiť na svet­lo sve­ta. Ak chce ALM aby sa tak nesta­lo, bude musieť spl­niť jedi­nú požia­dav­ku Impact Tea­mu — ukon­čiť posky­to­va­nie svo­jích slu­žieb a uzav­rieť tak svoj biz­nis. V najb­liž­ších pár dňoch o tej­to kau­ze bude­me prav­de­po­dob­ne ešte počuť, keď­že ALM je pred­sa len mul­ti­mi­li­ó­no­vý biz­nis s glo­bál­nym dosa­hom.

Twit­ter sa medzi­tým zapl­nil dis­ku­sia­mi pod hash­ta­gom #Ash­le­y­Ma­di­son­Hack. Názo­ry sa ako vždy líšia, ľudia ale poväč­ši­nou s poči­na­ním hac­ke­rov sym­pa­ti­zu­jú. V spo­ji­tos­ti so situ­áci­ou vznik­la aj vízia pri­chá­dza­jú­ce­ho Black Fri­day pre roz­vo­do­vých práv­ni­kov.

zdroj: cnbc.com 

Pridať komentár (0)