Hac­ker napa­dol Twit­ter učty ISIS a oblie­kol ich do farieb dúhy

Lýdia Repová / 18. júna 2016 / Zaujímavosti

Twit­ter účty ISIS sa zme­nili na dúhové. Nechý­bali ani odkazy na gay­porná.

Nie­ktoré účty na Twit­teri, ktoré pat­rili mili­tár­nej orga­ni­zá­cii Islam­ský štát, boli pred dvoma dňami napad­nuté hac­ke­rom. Tento počin bol odpo­ve­ďou na nedávny útok v gay klube v Orlande, kde zahy­nulo 50 ľudí a ďal­ších 53 utr­pelo zra­ne­nia.

ClCBuocWkAElCWl

foto: twimg.com

Wau­chu­laG­host, hac­ker, ktorý patrí do zná­mej sku­piny Ano­ny­mus, začal napá­dať pro ISIS účty na Twit­teri už mesiac pred tým. Tak, ako aj hac­ker Ebony and Yveti, ktorý napa­dol 200 účtov na Twit­teri pat­ria­cich ISIS, chcel pou­ká­zať na pro­pa­gandu vyko­ná­vanú pro­stred­níc­tvom týchto účtov. Po odha­lení spo­loč­nosť Twit­ter vyma­zala všetky napad­nuté účty, na základe Misie za vyma­za­nie pro­pa­gač­ných účtov.

isis-hacker-anonymous-gay-porn-twitter-orlando-796x448

foto: tnwcdn.com

Po tra­gic­kých uda­los­tiach z pon­delka tohto týždňa sa hac­ker roz­ho­dol, že využije všetky napad­nuté účty a zme­nil ich na dúhové. Na týchto účtoch sa následne zobra­zili sta­tusy ako: “som gay a som na to hrdý” či sa zve­rej­nili odkazy na gay porná, alebo správy o pro-LGBT (les­bian, gay, bise­xual and trans­cen­de­red). Ck4AVMVUoAEHiy0

foto: twimg.com

Podľa vyjad­re­nia Wau­chu­laG­host pre Newsweek, tento čin bol veno­vaný obe­tiam v Orlande. ISIS chvá­lila tento počin a preto sa roz­ho­dol, že aj takto si uctí životy všet­kých, ktorí zahy­nuli pri tomto nezmy­sel­nom útoku.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: twitter.com

Pridať komentár (0)