Han­gout Women Entrep­re­ne­urs už 12.3.

Sapie.sk / 27. februára 2015 / Startupy

Do ďal­šej čas­ti onli­ne stret­nu­tí sme pozva­li úspeš­né ženy, kto­ré budú dis­ku­to­vať o nástro­jo­ch na pod­po­ru žien v ino­va­tív­nom pod­ni­ka­ní, pode­lia sa o prí­kla­dy zo zahra­ni­čia, pokú­sia sa iden­ti­fi­ko­vať naj­väč­šie bari­é­ry zapo­je­nia žien do star­tu­pov a spo­lu­prá­ce mužov a žien v tech­no­lo­gic­kom a ino­va­tív­nom pro­stre­dí.

 

Naše pozvanie prijali Mary Grove, riaditeľka Global Entrepreneurship Outreach v Google, Lujza Bubánová, spoluzakladateľka slovenského startup Divano a moderátorkou Vladimírou Briestenskou z inovatívneho centra The Spot.

 

Hlavný hosť:

Mary Grove, riaditeľka Global Entrepreneurship Outreach v Google

Mary je riaditeľkou programu Global Entrepreneurship Outreach, kde má na starosti program Google for Entrepreneurs, ktorý podporuje startupy a podnikanie vo viac ako 100 krajinách sveta.

Podieľa sa na rozvoji podnikateľských a rozvojových aktivít v USA ako aj po celom svete. Je súčasťou iniciatív v Európe, na Blízkom východe, v Latinskej Amerike, Ázii či Afrike. Viedla prvé návštevy a podporné aktivity v krajinách ako je Pakistan, Afganistan, Irak, v Gaze či na západnom brehu.

 

Účastníci diskusie

Lujza Bubánová, spoluzakladateľka slovenského startupu Divano

Lujza má niekoľkoročné skúsenosti s digitálnym marketingom na Slovensku aj v USA. Je spoluzakladateľkou inovatívnej mobilnej aplikácie Divano, ktorá pripraví divákom televíznych staníc obsah na mieru na základe ich preferencií a záujmov. Divano funguje ako “second-screen experience” a rozširuje interaktivitu a možnosti sledovania televízie.

Lujza získala medzinárodné skúsenosti v Španielsku a USA.

 

Vladimíra Briestenská, Business and Brand Development Consultant, The Spot

Vladimíra získala veľa skúseností počas svojho pôsobenia v Bruseli v oblasti budovania vzťahov s verejnou správou, európskymi inštitúciami, korporáciami a globálnymi médiami.

V jej súčasnej pozícii v slovenskom inovatívnom priestore The Spot má na starosti rozvoj značky a korporátnych partnerstiev. Je spoluzakladateľkou Platformy žien Slovenska, Slovenského inštitútu pre ženy, mier a bezpečnosť a advokátkou za ženské práva.

Diskusiu bude možné sledovať ako live stream od 17:30.

 

Pridať komentár (0)