Han­gout Women Entrep­re­ne­urs už 12.3.

Sapie.sk / 27. február 2015 / Startupy

Do ďal­šej časti online stret­nutí sme pozvali úspešné ženy, ktoré budú dis­ku­to­vať o nástro­joch na pod­poru žien v ino­va­tív­nom pod­ni­kaní, pode­lia sa o prí­klady zo zahra­ni­čia, pokú­sia sa iden­ti­fi­ko­vať naj­väč­šie bari­éry zapo­je­nia žien do star­tu­pov a spo­lu­práce mužov a žien v tech­no­lo­gic­kom a ino­va­tív­nom pro­stredí.

Naše pozva­nie pri­jali Mary Grove, ria­di­teľka Glo­bal Entrep­re­ne­urs­hip Out­re­ach v Google, Lujza Bubá­nová, spo­lu­za­kla­da­teľka slo­ven­ského star­tup Divano a mode­rá­tor­kou Vla­di­mí­rou Bries­ten­skou z ino­va­tív­neho cen­tra The Spot.

Hlavný hosť:

Mary Grove, ria­di­teľka Glo­bal Entrep­re­ne­urs­hip Out­re­ach v Google

Mary je ria­di­teľ­kou prog­ramu Glo­bal Entrep­re­ne­urs­hip Out­re­ach, kde má na sta­rosti prog­ram Google for Entrep­re­ne­urs, ktorý pod­po­ruje star­tupy a pod­ni­ka­nie vo viac ako 100 kra­ji­nách sveta.

Podieľa sa na roz­voji pod­ni­ka­teľ­ských a roz­vo­jo­vých akti­vít v USA ako aj po celom svete. Je súčas­ťou ini­cia­tív v Európe, na Blíz­kom východe, v Latin­skej Ame­rike, Ázii či Afrike. Viedla prvé náv­števy a pod­porné akti­vity v kra­ji­nách ako je Pakis­tan, Afga­nis­tan, Irak, v Gaze či na západ­nom brehu.

Účast­níci dis­ku­sie

Lujza Bubá­nová, spo­lu­za­kla­da­teľka slo­ven­ského star­tupu Divano

Lujza má nie­koľ­ko­ročné skú­se­nosti s digi­tál­nym mar­ke­tin­gom na Slo­ven­sku aj v USA. Je spo­lu­za­kla­da­teľ­kou ino­va­tív­nej mobil­nej apli­ká­cie Divano, ktorá pri­praví divá­kom tele­víz­nych sta­níc obsah na mieru na základe ich pre­fe­ren­cií a záuj­mov. Divano fun­guje ako “second-screen expe­rience” a roz­ši­ruje inte­rak­ti­vitu a mož­nosti sle­do­va­nia tele­ví­zie.

Lujza zís­kala medzi­ná­rodné skú­se­nosti v Špa­niel­sku a USA.

Vla­di­míra Bries­ten­ská, Busi­ness and Brand Deve­lop­ment Con­sul­tant, The Spot

Vla­di­míra zís­kala veľa skú­se­ností počas svojho pôso­be­nia v Bru­seli v oblasti budo­va­nia vzťa­hov s verej­nou sprá­vou, európ­skymi inšti­tú­ciami, kor­po­rá­ciami a glo­bál­nymi médiami.

V jej súčas­nej pozí­cii v slo­ven­skom ino­va­tív­nom pries­tore The Spot má na sta­rosti roz­voj značky a kor­po­rát­nych par­tners­tiev. Je spo­lu­za­kla­da­teľ­kou Plat­formy žien Slo­ven­ska, Slo­ven­ského inšti­tútu pre ženy, mier a bez­peč­nosť a advo­kát­kou za žen­ské práva.

Dis­ku­siu bude možné sle­do­vať ako live stream od 17:30.

Pridať komentár (0)