Hap­py” ako ste ho ešte nevi­de­li

Martin Kráľ / 8. decembra 2014 / Lifehacking

Pha­rel­lov hit Hap­py ste už vide­li v rôz­nych pod­da­niach. Som si ale istý, že v posun­ko­vej reči ste ho ešte nevi­de­li. Slo­ven­ský Jus­tIn­Sign sa roz­ho­dol uro­biť netra­dič­nú ver­ziu toh­to son­gu, kto­rú pus­til pred pár dňa­mi do sve­ta.