Hasiaci dron – budúc­nosť hase­nia zo Slo­ven­ska

Martin Faith / 21. júla 2015 / Tech a inovácie

Na nedáv­nom odo­vzdá­vaní Národ­nej ceny za dizajn v kate­gó­rií expe­ri­men­tálny dizajn bol oce­nený kon­cept hasia­ceho drona. Nápad veľmi zau­jí­mavý, pre­ve­de­nie ešte viac. Pri­ná­šame vám roz­ho­vor so stroj­com tejto myš­lienky, štu­den­tom bra­ti­slav­skej STUčky Ada­mom Tot­hom.

Čo vlastne tvoj hasiaci dron všetko dokáže? Zna­mená jeho prí­chod to, že hasiči nebudú mať čo jesť?

Kon­cept hasia­ceho drona dokáže hasiť men­šie lokálne požiare. Má pomá­hať hasi­čom hasiť požiare na ťažko prí­stup­ných mies­tach a dostať sa na miesto požiaru rých­lej­šie ako ťažká tech­nika. Pomáha chrá­niť životy hasi­čov tým, že nemu­sia fyzicky ísť do blíz­kosti požiaru. To, že by hasiči prišli o prácu si nemys­lím, len by sa mali naučiť dron ovlá­dať a efek­tívne ho využí­vať.

Pou­ži­tie drona na hasiace účely je zau­jí­mavá apli­ká­cia tejto tech­no­ló­gie. Čo ťa k tomuto nápadu inšpi­ro­valo? Kto všetko stál pri jeho zrode?

Som štu­dent dizajnu na Fakulte archi­tek­túry STU v Bra­ti­slave, tretí roč­ník a pro­jekt vzni­kol ako semes­trálna ate­li­é­rová práca na tému hasiaci prí­stroj. Nech­cel som spra­viť len redi­zajn kla­sic­kého hasia­ceho prí­stroja, chcel som vytvo­riť niečo, čo by pomohlo hasi­čom lep­šie vykná­vať prácu ako aj chrá­niť ich životy. Túto tému som si vybral aj preto, lebo moj otec bol vyše 30 rokov hasi­čom. Pro­jekt som kon­zul­to­val s mojimi peda­gógmi, najmä s mojim ate­li­é­ro­vým peda­gó­gom pánom inži­nie­rom Tomá­šom Nagyom.

V akej fáze sa pro­jekt nachá­dza? Uva­žo­val si už aj o biz­ni­so­vých otáz­kach, naprí­klad ako na aké trhy sa plá­nu­ješ zame­rať?

Hasiaci dron je momen­tálne stále vo fáze kon­ceptu. Na rea­li­zá­ciu funkč­ného pro­to­typu by bolo treba ešte veľa výskumu, poku­sov a finan­cií. Za kon­cept hasia­ceho drona mi bola ude­lená Národná cena za dizajn v kate­gó­rii expe­ri­men­tálny dizajn 2015. Nad otáz­kou trhu som sa ešte neza­mýš­ľal.

Povedz nám niečo o svo­jom tíme. Podľa čoho si si vybe­ral alebo si budeš vybe­rať ludí na spo­lu­prácu?

Tím zatiaľ nemám, určite by som si však vybe­ral ľudí tech­nicky zdat­ných v danom odbore, ochot­ných pus­tiť sa do pro­jektu, ktorý na prvý pohľad možno pri­po­mína sci-fi.

Ako by mali byť drony vo finál­nej podobe ovlá­dané? Oča­ká­vaš prob­lémy so zavá­dza­ním pro­duktu do bež­nej pre­vádzky?

Prob­lémy sa vysky­tujú pri kaž­dej práci a na koniec ich je tri­krát viac ako sa pred­po­kla­dalo. Spô­sob ovlá­da­nia je ešte ťažko sta­no­viť, uva­žo­val som na diaľ­ko­vom alebo auto­ma­tic­kom ria­dení.

Okrem samoz­rej­mej mini­ma­li­zá­cie rizika zra­není prí­sluš­ní­kov požiar­neho zboru, aké sú ďal­šie prí­nosy tejto tech­no­ló­gie?

Rýchle a efek­tívne uha­se­nie požiaru a mini­málne poško­de­nie hase­ného pries­toru. Za spô­sob hase­nia som zvoli hase­nie hmlou, ktorý sa dá pou­žiť na väč­šinu dru­hov požia­rov, neničí hasený pries­tor a šetrí až 90 per­cent vody, takže dron by mal uniesť efek­tívne množ­stvo hasia­cej zmesi, tvo­re­nej vodou a ply­nom, vystre­ko­va­nou vyso­kým tla­kom cez trysky umiest­ne­nými pod vrtu­ľami dronu.

Tvoj nápad je určite zau­jí­mavý a oce­ne­nie to len potvr­dilo. Mys­lím si, že by bola škoda ho nechať zapad­núť pra­chom. Ako ho plá­nu­ješ roz­vi­núť?

Pro­jekt je náročný po tech­nic­kej aj finanč­nej stránke, naj­lep­šia by bola spo­lu­práca s odbor­níkmi a fir­mou, ktorá sa zaoberá podob­nými prob­lé­mami.

Bola súčas­ťou oce­ne­nia aj nejaká forma pod­pory pre ďalší roz­voj kon­ceptu hasia­ceho drona?

Nie, nebola, možno nejaká ponuka pre začí­na­júce firmy, ale vzhľa­dom na zlo­ži­tosť pro­jektu by asi nebola dosta­ču­júca. Oce­ne­nie mi skôr pomohlo zvi­di­teľ­niť pro­jekt aj seba, možno ma nie­kto časom nie­kto osloví na spo­lu­prácu, či už na dro­novi alebo na novom zau­jí­ma­vom pro­jekte.

Kon­zul­to­val si svoj nápad s ľudmi z bran­dže — s hasičmi (naprí­klad aj s otcom)? Pozdá­vala sa im pred­stava robo­tic­kého kolegu?

Áno, kon­zul­to­val som pro­jekt aj s otcom, nav­ští­vil som aj bra­ti­slav­ských hasi­čov, kon­cept drona ich zau­jal a radi by si vyskú­šali ako by fun­go­val v praxi.

Ada­movi držíme palce do ďal­šieho štú­dia a veríme, že ešte o ňom bude počuť. Len si pred­stavte to, že o pár rokov už bude hase­nie požia­rov oveľa jed­no­duch­šie a to všetko vďaka ino­va­tív­nemu nápadu mla­dého Slo­váka!

Pridať komentár (0)