Hasia­ci dron – budúc­nosť hase­nia zo Slo­ven­ska

Martin Faith / 21. júla 2015 / Tech a inovácie

Na nedáv­nom odo­vzdá­va­ní Národ­nej ceny za dizajn v kate­gó­rií expe­ri­men­tál­ny dizajn bol oce­ne­ný kon­cept hasia­ce­ho dro­na. Nápad veľ­mi zau­jí­ma­vý, pre­ve­de­nie ešte viac. Pri­ná­ša­me vám roz­ho­vor so stroj­com tej­to myš­lien­ky, štu­den­tom bra­ti­slav­skej STUč­ky Ada­mom Tot­hom.

Čo vlast­ne tvoj hasia­ci dron všet­ko doká­že? Zna­me­ná jeho prí­chod to, že hasi­či nebu­dú mať čo jesť?

Kon­cept hasia­ce­ho dro­na doká­že hasiť men­šie lokál­ne požia­re. Má pomá­hať hasi­čom hasiť požia­re na ťaž­ko prí­stup­ných mies­tach a dostať sa na mies­to požia­ru rých­lej­šie ako ťaž­ká tech­ni­ka. Pomá­ha chrá­niť živo­ty hasi­čov tým, že nemu­sia fyzic­ky ísť do blíz­kos­ti požia­ru. To, že by hasi­či priš­li o prá­cu si nemys­lím, len by sa mali naučiť dron ovlá­dať a efek­tív­ne ho využí­vať.

Pou­ži­tie dro­na na hasia­ce úče­ly je zau­jí­ma­vá apli­ká­cia tej­to tech­no­ló­gie. Čo ťa k tomu­to nápa­du inšpi­ro­va­lo? Kto všet­ko stál pri jeho zro­de?

Som štu­dent dizaj­nu na Fakul­te archi­tek­tú­ry STU v Bra­ti­sla­ve, tre­tí roč­ník a pro­jekt vzni­kol ako semes­trál­na ate­li­é­ro­vá prá­ca na tému hasia­ci prí­stroj. Nech­cel som spra­viť len redi­zajn kla­sic­ké­ho hasia­ce­ho prí­stro­ja, chcel som vytvo­riť nie­čo, čo by pomoh­lo hasi­čom lep­šie vykná­vať prá­cu ako aj chrá­niť ich živo­ty. Túto tému som si vybral aj pre­to, lebo moj otec bol vyše 30 rokov hasi­čom. Pro­jekt som kon­zul­to­val s moji­mi peda­góg­mi, naj­mä s mojim ate­li­é­ro­vým peda­gó­gom pánom inži­nie­rom Tomá­šom Nagy­om.

V akej fáze sa pro­jekt nachá­dza? Uva­žo­val si už aj o biz­ni­so­vých otáz­kach, naprí­klad ako na aké trhy sa plá­nu­ješ zame­rať?

Hasia­ci dron je momen­tál­ne stá­le vo fáze kon­cep­tu. Na rea­li­zá­ciu funkč­né­ho pro­to­ty­pu by bolo tre­ba ešte veľa výsku­mu, poku­sov a finan­cií. Za kon­cept hasia­ce­ho dro­na mi bola ude­le­ná Národ­ná cena za dizajn v kate­gó­rii expe­ri­men­tál­ny dizajn 2015. Nad otáz­kou trhu som sa ešte neza­mýš­ľal.

Povedz nám nie­čo o svo­jom tíme. Pod­ľa čoho si si vybe­ral ale­bo si budeš vybe­rať ludí na spo­lu­prá­cu?

Tím zatiaľ nemám, urči­te by som si však vybe­ral ľudí tech­nic­ky zdat­ných v danom odbo­re, ochot­ných pus­tiť sa do pro­jek­tu, kto­rý na prvý pohľad mož­no pri­po­mí­na sci-fi.

Ako by mali byť dro­ny vo finál­nej podo­be ovlá­da­né? Oča­ká­vaš prob­lé­my so zavá­dza­ním pro­duk­tu do bež­nej pre­vádz­ky?

Prob­lé­my sa vysky­tu­jú pri kaž­dej prá­ci a na koniec ich je tri­krát viac ako sa pred­po­kla­da­lo. Spô­sob ovlá­da­nia je ešte ťaž­ko sta­no­viť, uva­žo­val som na diaľ­ko­vom ale­bo auto­ma­tic­kom ria­de­ní.

Okrem samoz­rej­mej mini­ma­li­zá­cie rizi­ka zra­ne­ní prí­sluš­ní­kov požiar­ne­ho zbo­ru, aké sú ďal­šie prí­no­sy tej­to tech­no­ló­gie?

Rých­le a efek­tív­ne uha­se­nie požia­ru a mini­mál­ne poško­de­nie hase­né­ho pries­to­ru. Za spô­sob hase­nia som zvo­li hase­nie hmlou, kto­rý sa dá pou­žiť na väč­ši­nu dru­hov požia­rov, neni­čí hase­ný pries­tor a šet­rí až 90 per­cent vody, tak­že dron by mal uniesť efek­tív­ne množ­stvo hasia­cej zme­si, tvo­re­nej vodou a ply­nom, vystre­ko­va­nou vyso­kým tla­kom cez trys­ky umiest­ne­ný­mi pod vrtu­ľa­mi dro­nu.

Tvoj nápad je urči­te zau­jí­ma­vý a oce­ne­nie to len potvr­di­lo. Mys­lím si, že by bola ško­da ho nechať zapad­núť pra­chom. Ako ho plá­nu­ješ roz­vi­núť?

Pro­jekt je nároč­ný po tech­nic­kej aj finanč­nej strán­ke, naj­lep­šia by bola spo­lu­prá­ca s odbor­ník­mi a fir­mou, kto­rá sa zaobe­rá podob­ný­mi prob­lé­ma­mi.

Bola súčas­ťou oce­ne­nia aj neja­ká for­ma pod­po­ry pre ďal­ší roz­voj kon­cep­tu hasia­ce­ho dro­na?

Nie, nebo­la, mož­no neja­ká ponu­ka pre začí­na­jú­ce fir­my, ale vzhľa­dom na zlo­ži­tosť pro­jek­tu by asi nebo­la dosta­ču­jú­ca. Oce­ne­nie mi skôr pomoh­lo zvi­di­teľ­niť pro­jekt aj seba, mož­no ma nie­kto časom nie­kto oslo­ví na spo­lu­prá­cu, či už na dro­no­vi ale­bo na novom zau­jí­ma­vom pro­jek­te.

Kon­zul­to­val si svoj nápad s ľud­mi z bran­dže — s hasič­mi (naprí­klad aj s otcom)? Pozdá­va­la sa im pred­sta­va robo­tic­ké­ho kole­gu?

Áno, kon­zul­to­val som pro­jekt aj s otcom, nav­ští­vil som aj bra­ti­slav­ských hasi­čov, kon­cept dro­na ich zau­jal a radi by si vyskú­ša­li ako by fun­go­val v pra­xi.

Ada­mo­vi drží­me pal­ce do ďal­šie­ho štú­dia a verí­me, že ešte o ňom bude počuť. Len si pred­stav­te to, že o pár rokov už bude hase­nie požia­rov ove­ľa jed­no­duch­šie a to všet­ko vďa­ka ino­va­tív­ne­mu nápa­du mla­dé­ho Slo­vá­ka!

Pridať komentár (0)