His­tó­ria úspeš­ných Slo­vá­kov: Neznámy génius Ivan Ale­xan­der Get­ting má korene v Bytči

Martina Ditrichová / 3. októbra 2016 / Zaujímavosti

Vďaka ame­ric­kému ved­covi, pochá­dza­jú­cemu zo Slo­ven­ska, sa vo svete nestra­tíš.

Bez GPS alebo Glo­bal Posi­ti­oning Sys­tem si už nevieme pred­sta­viť ces­to­va­nie, dokonca via­cerí aj posun v rámci mesta. GPS ťa upo­zorní na záp­chy a obchádzky, povie ti, kde natan­ku­ješ alebo kde si dáš kávu. GPS skrátka pozná každý, no len málo­kto vie, že za jej zro­dom stojí člo­vek, kto­rého korene sme­rujú na Slo­ven­sko, kon­krétne do Bytče. Ivan Ale­xan­der Get­ting bol svojho času na špičke sve­to­vej vedy a jeho tech­no­ló­gie hrali významnú rolu počas dru­hej sve­to­vej vojny.

getting_doorway

foto:aerospace.org

Iva­nov otec, Milan Get­ting bol poli­tik, dip­lo­mat a pub­li­cista. V roku 1918 stál aj pri zrode Čes­ko­slo­ven­ska. Ivan sa naro­dil v New Yorku, no do školy začal cho­diť na Slo­ven­sku, keďže jeho rodina vtedy pôso­bila v Bra­ti­slave. Neskôr Get­ting starší dostal post kon­zula v USA a aj s celou rodi­nou sa pre­sťa­ho­val za oceán.

Iva­nov vzťah k Čes­ko­slo­ven­sku sa nezme­nil. Viac­krát pri­šiel na náv­števu a ovlá­dal aj slo­ven­ský jazyk. Veľ­kým pat­ri­otom bol po svo­jom otcovi. Milan Get­ting bol blíz­kym pria­te­ľom aj T.G. Masa­ryka.

Ivan začal nav­šte­vo­vať školy v Pitts­burgu a už vtedy ink­li­no­val k vede a tech­nike. Ako 10-ročný si dokonca zostro­jil vlastné rádio. Aj keď v sebe cho­val veľkú vášeň k fyzike a tech­nike, jeho rodina nemala dosta­tok peňazí, aby mu umož­nila štu­do­vať. Zho­dou okol­ností sa zúčast­nil vedec­kej súťaže Tho­masa Alva Edi­sona pre mla­dých fyzi­kov a tú následne vyhral. Zís­kal bez­platné štú­dium na MIT (Mas­sa­chu­sett­ský inšti­tút tech­no­ló­gií) a pomaly sa z neho začal for­mo­vať fyzik sve­to­vého for­mátu.

Svoju kari­éru odštar­to­val na Har­varde v roku 1935. Veno­val sa najmä výskumu a vývoju rada­ro­vých, navi­gač­ných a obran­ných sys­té­mov pre ame­rickú armádu. O päť rokov neskôr, už ako ria­di­teľ MIT, vyvi­nul spolu so svo­jim tímom radar SCR-584 v rámci taj­ného pro­jektu. Zachrá­nil tým Lon­dýn pred úpl­ným zni­če­ním. Nacis­tické Nemecko naňho vypus­tilo 1600 rakiet a vďaka radaru sa poda­rilo 90% z nich zni­čiť. Rady ovplyv­nili ešte veľa uda­lostí dru­hej sve­to­vej vojny a vedec po jej konci dostal vyzna­me­na­nie od ame­ric­kého pre­zi­denta.

82b7931a-b9ac-4349-b980-cd1099a366c1

foto:geocaching.com

V roku 1960 sa stal zakla­da­jú­cim pre­zi­den­tom Aeros­pace Cor­po­ra­tion, spo­loč­nosti pre letec­tvo a koz­mo­nau­tiku, kde pôso­bil tak­mer 20 rokov. Nezis­ková orga­ni­zá­cia bola zalo­žená na žia­dosť minis­ter­stva vzduš­ných síl s prí­stu­pom k všet­kým zdro­jom moder­nej vedy a tech­niky na dosia­hnu­tie pokroku v oblasti balis­tic­kých rakiet a koz­mic­kých sys­té­mov.

Navi­gačný sys­tém sa pôvodne pou­ží­val pre navá­dza­nie vojen­ských lie­ta­diel a ria­de­ných striel. Vzni­kal v časoch stu­de­nej vojny, keď USA súťa­žila so ZSSR o domi­nantné posta­ve­nie. Pomo­cou GPS Ame­ri­ča­nia mapo­vali ruské sate­lity vo ves­míre. A vtedy im napadlo, že keď to dokážu vo ves­míre, prečo by nemohli na Zemi.

gps-satellite-constellation

foto:extremetech.com

Zo začiatku bola tech­no­ló­gia šir­šou verej­nos­ťou kri­ti­zo­vaná, Get­ting bol vždy neúnav­ným obhaj­com tohto pro­jektu, dokonca aj pred Pen­ta­go­nom. Bol jed­ným z troch kon­štruk­té­rov sate­lit­ných navi­gač­ných sys­té­mov, ktoré postupne sme­ro­vali až k zavá­dza­niu glo­bál­neho navi­gač­ného sys­tému. Dohlia­dal na vývoj prvého 3D sys­tému na urče­nie polohy počas časo­vého roz­dielu a počas práce v Aeros­pace Cor­po­ra­tion dohlia­dal na štú­die o využití sate­li­tov ako základu pre GPS.

Pro­fe­sor Ale­xan­der Get­ting zomrel v roku 2003 v Kali­for­nii. Bohu­žiaľ tohto génia, ktorý sa v takom roz­mere zaprí­či­nil o náš kaž­do­denný život, pozná len málo­kto. A to, že jeho korene sia­hajú až do Bytče, neve­dia prav­de­po­dobne ani oby­va­te­lia Bytče.

zdroj: aerospace.org zdroj titul­nej foto­gra­fie: geocaching.com

Pridať komentár (0)