His­tó­ria úspeš­ných Slo­vá­kov: Nezná­my génius Ivan Ale­xan­der Get­ting má kore­ne v Byt­či

Martina Ditrichová / 3. októbra 2016 / Zaujímavosti

Vďa­ka ame­ric­ké­mu ved­co­vi, pochá­dza­jú­ce­mu zo Slo­ven­ska, sa vo sve­te nestra­tíš.

Bez GPS ale­bo Glo­bal Posi­ti­oning Sys­tem si už nevie­me pred­sta­viť ces­to­va­nie, dokon­ca via­ce­rí aj posun v rám­ci mes­ta. GPS ťa upo­zor­ní na záp­chy a obchádz­ky, povie ti, kde natan­ku­ješ ale­bo kde si dáš kávu. GPS skrát­ka pozná kaž­dý, no len málo­kto vie, že za jej zro­dom sto­jí člo­vek, kto­ré­ho kore­ne sme­ru­jú na Slo­ven­sko, kon­krét­ne do Byt­če. Ivan Ale­xan­der Get­ting bol svoj­ho času na špič­ke sve­to­vej vedy a jeho tech­no­ló­gie hra­li význam­nú rolu počas dru­hej sve­to­vej voj­ny.

getting_doorway

foto:aerospace.org

Iva­nov otec, Milan Get­ting bol poli­tik, dip­lo­mat a pub­li­cis­ta. V roku 1918 stál aj pri zro­de Čes­ko­slo­ven­ska. Ivan sa naro­dil v New Yor­ku, no do ško­ly začal cho­diť na Slo­ven­sku, keď­že jeho rodi­na vte­dy pôso­bi­la v Bra­ti­sla­ve. Neskôr Get­ting star­ší dostal post kon­zu­la v USA a aj s celou rodi­nou sa pre­sťa­ho­val za oce­án.

Iva­nov vzťah k Čes­ko­slo­ven­sku sa nezme­nil. Viac­krát pri­šiel na náv­šte­vu a ovlá­dal aj slo­ven­ský jazyk. Veľ­kým pat­ri­otom bol po svo­jom otco­vi. Milan Get­ting bol blíz­kym pria­te­ľom aj T.G. Masa­ry­ka.

Ivan začal nav­šte­vo­vať ško­ly v Pitts­bur­gu a už vte­dy ink­li­no­val k vede a tech­ni­ke. Ako 10-roč­ný si dokon­ca zostro­jil vlast­né rádio. Aj keď v sebe cho­val veľ­kú vášeň k fyzi­ke a tech­ni­ke, jeho rodi­na nema­la dosta­tok peňa­zí, aby mu umož­ni­la štu­do­vať. Zho­dou okol­nos­tí sa zúčast­nil vedec­kej súťa­že Tho­ma­sa Alva Edi­so­na pre mla­dých fyzi­kov a tú násled­ne vyhral. Zís­kal bez­plat­né štú­dium na MIT (Mas­sa­chu­sett­ský inšti­tút tech­no­ló­gií) a poma­ly sa z neho začal for­mo­vať fyzik sve­to­vé­ho for­má­tu.

Svo­ju kari­é­ru odštar­to­val na Har­var­de v roku 1935. Veno­val sa naj­mä výsku­mu a vývo­ju rada­ro­vých, navi­gač­ných a obran­ných sys­té­mov pre ame­ric­kú armá­du. O päť rokov neskôr, už ako ria­di­teľ MIT, vyvi­nul spo­lu so svo­jim tímom radar SCR-584 v rám­ci taj­né­ho pro­jek­tu. Zachrá­nil tým Lon­dýn pred úpl­ným zni­če­ním. Nacis­tic­ké Nemec­ko naň­ho vypus­ti­lo 1600 rakiet a vďa­ka rada­ru sa poda­ri­lo 90% z nich zni­čiť. Rady ovplyv­ni­li ešte veľa uda­los­tí dru­hej sve­to­vej voj­ny a vedec po jej kon­ci dostal vyzna­me­na­nie od ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta.

82b7931a-b9ac-4349-b980-cd1099a366c1

foto:geocaching.com

V roku 1960 sa stal zakla­da­jú­cim pre­zi­den­tom Aeros­pa­ce Cor­po­ra­ti­on, spo­loč­nos­ti pre letec­tvo a koz­mo­nau­ti­ku, kde pôso­bil tak­mer 20 rokov. Nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia bola zalo­že­ná na žia­dosť minis­ter­stva vzduš­ných síl s prí­stu­pom k všet­kým zdro­jom moder­nej vedy a tech­ni­ky na dosia­hnu­tie pokro­ku v oblas­ti balis­tic­kých rakiet a koz­mic­kých sys­té­mov.

Navi­gač­ný sys­tém sa pôvod­ne pou­ží­val pre navá­dza­nie vojen­ských lie­ta­diel a ria­de­ných striel. Vzni­kal v časoch stu­de­nej voj­ny, keď USA súťa­ži­la so ZSSR o domi­nant­né posta­ve­nie. Pomo­cou GPS Ame­ri­ča­nia mapo­va­li rus­ké sate­li­ty vo ves­mí­re. A vte­dy im napad­lo, že keď to doká­žu vo ves­mí­re, pre­čo by nemoh­li na Zemi.

gps-satellite-constellation

foto:extremetech.com

Zo začiat­ku bola tech­no­ló­gia šir­šou verej­nos­ťou kri­ti­zo­va­ná, Get­ting bol vždy neúnav­ným obhaj­com toh­to pro­jek­tu, dokon­ca aj pred Pen­ta­go­nom. Bol jed­ným z troch kon­štruk­té­rov sate­lit­ných navi­gač­ných sys­té­mov, kto­ré postup­ne sme­ro­va­li až k zavá­dza­niu glo­bál­ne­ho navi­gač­né­ho sys­té­mu. Dohlia­dal na vývoj prvé­ho 3D sys­té­mu na urče­nie polo­hy počas časo­vé­ho roz­die­lu a počas prá­ce v Aeros­pa­ce Cor­po­ra­ti­on dohlia­dal na štú­die o využi­tí sate­li­tov ako zákla­du pre GPS.

Pro­fe­sor Ale­xan­der Get­ting zomrel v roku 2003 v Kali­for­nii. Bohu­žiaľ toh­to génia, kto­rý sa v takom roz­me­re zaprí­či­nil o náš kaž­do­den­ný život, pozná len málo­kto. A to, že jeho kore­ne sia­ha­jú až do Byt­če, neve­dia prav­de­po­dob­ne ani oby­va­te­lia Byt­če.

zdroj: aerospace.org zdroj titul­nej foto­gra­fie: geocaching.com

Pridať komentár (0)