Hľa­dá­te penia­ze pre biz­nis? Skús­te cro­wdin­ves­ting!

Martin Bohunický / 6. marca 2016 / Zo Slovenska

Mla­dým fir­mám sa blýs­ka na lep­šie časy. Finan­co­va­nie ich biz­ni­su bude od mar­ca jed­no­duch­šie. Na Slo­ven­sko totiž pri­chá­dza naj­väč­šia európ­ska cro­wdin­ves­tin­go­vá sieť CON­DA.

CON­DA cro­wdin­ves­ting vznik­la pred tro­ma rok­mi vo Vied­ni a počas svoj­ho fun­go­va­nia už stih­la úspeš­ne pre­fi­nan­co­vať viac ako 40 pro­jek­tov vyše ôsmi­mi mili­ón­mi eur. Aktu­ál­ne má viac ako 5 000 inves­to­rov s prie­mer­nou inves­tí­ci­ou oko­lo 1 000 eur. Úspeš­ným pro­jek­tom je naprí­klad rakús­ka fir­ma Kaa­hee – výrob­ca anti-han­go­ver drin­kov, kto­rá v jed­nom roku úspeš­ne vyzbie­ra­la vyše mili­ó­na eur. Na Slo­ven­sku CON­DA spo­lu­pra­cu­je s advo­kát­skou kan­ce­lá­ri­ou Tay­lor Wes­sing a s exter­ným porad­com pre due dili­gen­ce – TMF Group.

Čo vlast­ne zna­me­ná cro­wdin­ves­ting?

O cro­wfun­din­gu ste už urči­te poču­li, ale cro­wdin­ves­ting je na Slo­ven­sku pomer­ne nový spô­sob zís­ka­nia finan­cií pre biz­nis. Na roz­diel od zná­mej­šie­ho cro­wd­fun­din­gu, kde ľudia spo­loč­nos­tiam a pro­jek­tom svo­je penia­ze cez rôz­ne plat­for­my daru­jú bez náro­ku na návrat­nosť, cro­wdin­ves­ting im umož­ňu­je sa sku­toč­ne dlho­do­bo podie­ľať na úspe­chu a ras­te tých­to firiem.

12491911_507162319444610_8154743480585529438_o

Ako to fun­gu­je?

Na webe rakús­kej spo­loč­nos­ti CON­DA Cro­wdin­ves­ting si môžeš pre­zrieť pro­jek­ty a biz­nis­plá­ny slo­ven­ských firiem, kto­ré potre­bu­jú finan­cie na svoj rast. Ak sa ti nie­kto­rý pro­jekt zapá­či, môžeš doň inves­to­vať už od 100 eur. Sta­čí sa zadar­mo zare­gis­tro­vať na web­strán­ke spo­loč­nos­ti a zís­kaš pod­rob­ný návod, ako na to.

Inves­to­ri nado­bú­da­jú vir­tu­ál­ny podiel vo fir­me, kto­rý je kal­ku­lo­va­ný ako pomer účas­ti ich inves­tí­cie na hod­no­te fir­my v momen­te inves­to­va­nia. „Výho­dou pre inves­to­rov je ove­ľa vyš­šie zhod­no­te­nie ich kapi­tá­lu než pri väč­ši­ne ban­ko­vých aj neban­ko­vých pro­duk­tov na trhu. Počas trva­nia pôžič­ky sa inves­to­rom totiž vyplá­ca­jú úro­ky štan­dard­ne vo výš­ke 4,5 % roč­ne, záro­veň môžu zís­kať bonus zo zhod­no­te­nia fir­my na kon­ci kon­trak­tu,“ vysvet­ľu­je Andrej Wal­lo, regi­onál­ny mana­žér CON­DA pre Slo­ven­sko. Ak pro­jekt nedo­siah­ne mini­mál­nu hra­ni­cu inves­to­va­nia, penia­ze sa inves­to­rom v plnej výš­ke vrá­tia. Cez CON­DA dote­raz inves­to­va­lo vyše päť­ti­síc ľudí, na Slo­ven­sku plá­nu­je spo­loč­nosť v tom­to roku zare­gis­tro­vať oko­lo 500 inves­to­rov.
14724_394849687342541_359113533425741741_n

Fir­my môžu zís­kať desiat­ky tisí­cov eur

Nový model finan­co­va­nia je ide­ál­ny pre fir­my vrá­ta­ne start-upov, kto­ré potre­bu­jú finanč­nú injek­ciu na expan­ziu, roz­ší­re­nie výro­by ale­bo nové akti­vi­ty v hod­no­tách od 50-tisíc eur, ide­ál­ne oko­lo 100- až 200-tisíc eur. „Výho­dou cro­wdin­ves­tin­go­vé­ho finan­co­va­nia pre fir­my sú naprí­klad niž­šie vstup­né nákla­dy na zís­ka­nie pôžič­ky. Fir­ma raz roč­ne pla­tí iba úro­ky a isti­nu splá­ca až na kon­ci plat­nos­ti zmlu­vy. Záro­veň sa spo­loč­nosť stá­va po zís­ka­ní kapi­tá­lu z cro­wdin­ves­tin­gu dostup­nej­šou aj pre ďal­ší kapi­tál – súkrom­ný či ban­ko­vý,“ dodal Andrej Wal­lo.

Zapo­ji­la sa aj Ben­tian­na

Pri štar­te spo­loč­nos­ti CON­DA na domá­com trhu môžu Slo­vá­ci inves­tič­ne pod­po­riť ino­va­tív­ny pro­jekt zná­mej slo­ven­skej znač­ky Ben­tian­na - slo­ven­ské­ho uni­kát­ne­ho ape­ri­tí­vu s titu­lom Objav roka v súťa­ži Slo­vak Bar Awards. Domá­ci inves­to­ri môžu záro­veň pod­po­riť aj pro­jek­ty v ďal­ších kra­ji­nách Euró­py, kde CON­DA pôso­bí, ako naprí­klad v Rakús­ku či Slo­vin­sku. „Cro­wdin­ves­tin­go­vý biz­nis ras­tie kaž­do­roč­ne o 200 per­cent a v kaž­dej kra­ji­ne sa stre­tá­va s veľ­kým pozi­tív­nym ohla­som zo stra­ny firiem aj inves­to­rov. Sme veľ­mi radi, že môže­me poskyt­núť taký­to pries­tor aj slo­ven­ským fir­mám z akej­koľ­vek oblas­ti biz­ni­su a aké­ho­koľ­vek zame­ra­nia a pomôcť im rásť,“ uvie­dol Paul Pölt­ner, zakla­da­teľ rakús­kej spo­loč­nos­ti CON­DA, kto­rá pôso­bí už v šies­tich kra­ji­nách Euró­py.

Snímka obrazovky 2016-03-04 o 9
Pridať komentár (0)