Hľa­dáte peniaze pre biz­nis? Skúste cro­wdin­ves­ting!

Martin Bohunický / 6. marca 2016 / Zo Slovenska

Mla­dým fir­mám sa blýska na lep­šie časy. Finan­co­va­nie ich biz­nisu bude od marca jed­no­duch­šie. Na Slo­ven­sko totiž pri­chá­dza naj­väč­šia európ­ska cro­wdin­ves­tin­gová sieť CONDA. 

CONDA cro­wdin­ves­ting vznikla pred troma rokmi vo Viedni a počas svojho fun­go­va­nia už stihla úspešne pre­fi­nan­co­vať viac ako 40 pro­jek­tov vyše ôsmimi mili­ónmi eur. Aktu­álne má viac ako 5 000 inves­to­rov s prie­mer­nou inves­tí­ciou okolo 1 000 eur. Úspeš­ným pro­jek­tom je naprí­klad rakúska firma Kaa­hee – výrobca anti-han­go­ver drin­kov, ktorá v jed­nom roku úspešne vyzbie­rala vyše mili­óna eur. Na Slo­ven­sku CONDA spo­lu­pra­cuje s advo­kát­skou kan­ce­lá­riou Tay­lor Wes­sing a s exter­ným porad­com pre due dili­gence – TMF Group.

Čo vlastne zna­mená cro­wdin­ves­ting?

O cro­wfun­dingu ste už určite počuli, ale cro­wdin­ves­ting je na Slo­ven­sku pomerne nový spô­sob zís­ka­nia finan­cií pre biz­nis. Na roz­diel od zná­mej­šieho cro­wd­fun­dingu, kde ľudia spo­loč­nos­tiam a pro­jek­tom svoje peniaze cez rôzne plat­formy darujú bez nároku na návrat­nosť, cro­wdin­ves­ting im umož­ňuje sa sku­točne dlho­dobo podie­ľať na úspe­chu a raste týchto firiem.

12491911_507162319444610_8154743480585529438_o

Ako to fun­guje?

Na webe rakús­kej spo­loč­nosti CONDA Cro­wdin­ves­ting si môžeš pre­zrieť pro­jekty a biz­nis­plány slo­ven­ských firiem, ktoré potre­bujú finan­cie na svoj rast. Ak sa ti nie­ktorý pro­jekt zapáči, môžeš doň inves­to­vať už od 100 eur. Stačí sa zadarmo zare­gis­tro­vať na web­stránke spo­loč­nosti a zís­kaš pod­robný návod, ako na to.

Inves­tori nado­bú­dajú vir­tu­álny podiel vo firme, ktorý je kal­ku­lo­vaný ako pomer účasti ich inves­tí­cie na hod­note firmy v momente inves­to­va­nia. „Výho­dou pre inves­to­rov je oveľa vyš­šie zhod­no­te­nie ich kapi­tálu než pri väč­šine ban­ko­vých aj neban­ko­vých pro­duk­tov na trhu. Počas trva­nia pôžičky sa inves­to­rom totiž vyplá­cajú úroky štan­dardne vo výške 4,5 % ročne, záro­veň môžu zís­kať bonus zo zhod­no­te­nia firmy na konci kon­traktu,“ vysvet­ľuje Andrej Wallo, regi­onálny mana­žér CONDA pre Slo­ven­sko. Ak pro­jekt nedo­siahne mini­málnu hra­nicu inves­to­va­nia, peniaze sa inves­to­rom v plnej výške vrá­tia. Cez CONDA dote­raz inves­to­valo vyše päť­ti­síc ľudí, na Slo­ven­sku plá­nuje spo­loč­nosť v tomto roku zare­gis­tro­vať okolo 500 inves­to­rov.
14724_394849687342541_359113533425741741_n

Firmy môžu zís­kať desiatky tisí­cov eur

Nový model finan­co­va­nia je ide­álny pre firmy vrá­tane start-upov, ktoré potre­bujú finančnú injek­ciu na expan­ziu, roz­ší­re­nie výroby alebo nové akti­vity v hod­no­tách od 50-tisíc eur, ide­álne okolo 100- až 200-tisíc eur. „Výho­dou cro­wdin­ves­tin­go­vého finan­co­va­nia pre firmy sú naprí­klad niž­šie vstupné náklady na zís­ka­nie pôžičky. Firma raz ročne platí iba úroky a istinu spláca až na konci plat­nosti zmluvy. Záro­veň sa spo­loč­nosť stáva po zís­kaní kapi­tálu z cro­wdin­ves­tingu dostup­nej­šou aj pre ďalší kapi­tál – súkromný či ban­kový,“ dodal Andrej Wallo.

Zapo­jila sa aj Ben­tianna

Pri štarte spo­loč­nosti CONDA na domá­com trhu môžu Slo­váci inves­tične pod­po­riť ino­va­tívny pro­jekt zná­mej slo­ven­skej značky Ben­tianna - slo­ven­ského uni­kát­neho ape­ri­tívu s titu­lom Objav roka v súťaži Slo­vak Bar Awards. Domáci inves­tori môžu záro­veň pod­po­riť aj pro­jekty v ďal­ších kra­ji­nách Európy, kde CONDA pôsobí, ako naprí­klad v Rakúsku či Slo­vin­sku. „Cro­wdin­ves­tin­gový biz­nis ras­tie kaž­do­ročne o 200 per­cent a v kaž­dej kra­jine sa stre­táva s veľ­kým pozi­tív­nym ohla­som zo strany firiem aj inves­to­rov. Sme veľmi radi, že môžeme poskyt­núť takýto pries­tor aj slo­ven­ským fir­mám z akej­koľ­vek oblasti biz­nisu a aké­ho­koľ­vek zame­ra­nia a pomôcť im rásť,“ uvie­dol Paul Pölt­ner, zakla­da­teľ rakús­kej spo­loč­nosti CONDA, ktorá pôsobí už v šies­tich kra­ji­nách Európy.

Snímka obrazovky 2016-03-04 o 9
Pridať komentár (0)