H&M novou kolek­ci­ou z orga­nic­kých mate­riá­lov a recyk­lo­va­né­ho plas­to­vé­ho odpa­du doka­zu­je, že eko je tren­dy

Jakub Jablonický / 19. apríla 2017 / Eko

zdroj: trueactivist.com / dexigner.com

H&M svo­jou kolek­ci­ou Con­sci­ous Exc­lu­si­ve doka­zu­je, že aj mód­ni gigan­ti môžu byť eko.

Všet­ci pozná­me H&M. A prá­ve pri gigan­tic­kých znač­kách, kto­ré pozná kaž­dý, nie je úpl­ne bež­né sústre­diť sa na udr­ža­teľ­nosť a eko­ló­giu. Obrov­ské obje­my čas­to sa menia­cich mode­lov zna­me­na­jú, že znač­ky si čas­to zvo­lia lac­nej­ší a jed­no­duch­ší spô­sob. No H&M vo svo­jej naj­nov­šej kolek­cii doka­zu­je, že to nie je nepo­ru­ši­teľ­ným pra­vid­lom.

Keď sa povie udr­ža­teľ­ná móda, väč­ši­na z nás si asi pred­sta­ví nie­čo ľano­vé a jed­no­du­ché. A na tom nie je nič zlé. No ak chce­me, aby sa udr­ža­teľ­ná móda dosta­la do mains­tre­a­mu, tre­ba sa zame­rať aj na dru­hú strán­ku min­ce – rele­vant­ný a popu­lár­ny dizajn. Kolek­cia Con­sci­ous Exc­lu­si­ve v sebe taký­to dizajn s udr­ža­teľ­nos­ťou spá­ja.

foto:Don­na Iveh

Cie­ľom tej­to kolek­cie bolo od začiat­ku využí­vať udr­ža­teľ­né mate­riá­ly. Okrem orga­nic­kej bavl­ny, kto­rá je úpl­ný základ, pou­ží­va­me v tej­to kolek­cii aj recyk­lo­va­ný poly­es­ter, recyk­lo­va­ný poly­amid, orga­nic­kú kožu, orga­nic­ký hod­váb, orga­nic­ký ľan a TEN­CEL – prí­rod­né vlák­no, kto­ré sa vyrá­ba z celu­ló­zy rých­lo ras­tú­cich stro­mov ako euka­lyp­tus z udr­ža­teľ­ných plan­tá­ží,“ pove­da­la pre Star­tI­tUp Kata­rí­na Tomá­ši­ko­vá, kto­rá má na sta­ros­ti komu­ni­ká­ciu pre H&M Slo­ven­sko.

Ten­to rok sa medzi mate­riál­mi v kolek­cii Con­sci­ous Exc­lu­si­ve obja­vi­la aj sku­toč­ná zau­jí­ma­vosť menom BIO­NIC. Ide o poly­es­ter vyrá­ba­ný z plas­tu. 30% pochá­dza z odpa­du zís­ka­né­ho z nápla­vov na pobre­žiach a 70% je z už recyk­lo­va­né­ho plas­tu. V jed­ných šatách skon­čí plast z asi 89 kla­sic­kých PET fliaš. V kolek­cii náj­deš aj dopl­n­ky vyro­be­né z recyk­lo­va­né­ho plas­tu a skla, či eko­lo­gic­ké par­fu­mo­va­né ole­je.

foto: hm.com

Veľa spo­loč­nos­tí dnes o sebe hovo­rí, že sú zame­ra­né na udr­ža­teľ­nosť. No čas­to ide iba o takz­va­ný „gre­en­was­hing“ — teda viac času a peňa­zí míňa­jú na to, aby vyze­ra­li eko­lo­gic­ky, než na reál­ne zme­ny vo svo­jich výrob­ných pro­ce­soch a mini­ma­li­zá­ciu nega­tív­ne­ho dopa­du na život­né pro­stre­die.

H&M aj svo­jou kolek­ci­ou Con­sci­ous Exc­lu­si­ve doka­zu­je, že to so zele­nou strán­kou svoj­ho biz­ni­su mys­lí váž­ne. 26% celej ponu­ky už dnes vyrá­ba­jú z udr­ža­teľ­ných mate­riá­lov a kaž­dý rok chcú toto per­cen­to zvy­šo­vať. V roku 2020 naprí­klad plá­nu­jú, aby 100% bavl­ny, kto­rú pou­ží­va­jú, bolo z udr­ža­teľ­ných zdro­jov.

foto: dexigner.com

H&M pat­rí aj vďa­ka tej­to kolek­cii na čelo hnu­tia za eko­lo­gic­kej­šiu módu v mains­tre­a­mo­vých znač­kách. Dúfaj­me, že si prí­klad vez­mú aj ostat­ní veľ­kí hrá­či mód­ne­ho sve­ta.

Pridať komentár (0)