Horúca novinka na bra­ti­slav­skom obchvate

Marianna Mikešová / 29. októbra 2016 / Zo Slovenska

Zis­tili sme, čo sa skrýva za netra­dič­ným spre­jer­ským poči­nom na jed­nom z bra­ti­slav­ských bil­bo­ar­dov. Odha­le­nie prek­vapí aj teba.

Ak ste v posled­nom týždni jaz­dili autom okolo bra­ti­slav­ského obchvatu, určite ste si rov­nako ako my všimli, že z mega­bo­ardu pri ceste sa stalo obrov­ské biele plátno. Z ničoho nič sa pri ňom začali obja­vo­vať spre­jeri v kapuc­niach, ktorí ho postupne menili na záhadné street art dielo. Spo­čiatku nikto nechá­pal, o čo ide, obrá­zok postupne deň za dňom dostá­val reálne kon­túry a dnes je konečne jasné, čo je za tým.

img_4375

Foto: Star­ti­tup

Výni­močnú kam­paň, pri­niesla do Bra­ti­slavy auto­mo­bilka Audi, ktorá tak vyslala jasné posols­tvo, pre koho je dlho avi­zo­vaná Audi Q2 určená. Nový model s nespú­ta­nou pova­hou a fresh mla­dist­vým dizaj­nom je rov­nako nede­fi­no­va­teľný, ako jeho maji­teľ — kre­a­tí­vec s mla­dým duchom, špor­tový nad­še­nec a dravý biz­nis­men v jed­nom. Je to SUV, cross­road, coupe či špor­tové auto?

img_4380

Foto: Star­ti­tup

Pop­ravde, má z kaž­dého tro­chu a o to ho robí jedi­neč­ným. Je len na tebe, čo v ňom obja­víš. Zmestí sa totiž do neho všetko to, čo posky­tujú jeho väčší terénni súro­denci z radu SUV, záro­veň má štýl limu­zíny aj húžev­na­tosť “špor­tiaku”. Nové Q2 je pris­pô­so­bené rých­lemu mest­skému životu a pri­pra­vené na každú výzvu. Kre­a­tív­neho ducha auta vyz­dvi­huje rov­nako tvo­rivá kam­paň.

1920x1080-macao-mv-04-coupe-rgb

Foto: Audi.sk

Okrem štan­dard­ného pohod­lia a bez­peč­nosti nový model ponúka atrak­tívny vizuál inšpi­ro­vaný geomet­ric­kými tvarmi, nechýba ani pokro­čilá tech­no­ló­gia a elek­tro­nika typická pre vyš­šie modely. Seba­ve­do­mie a špor­tový výraz modelu dodá­vajú výkonné dvoj­litre TDI a TSFI s výkonmi od 116 do 190 koní, ako aj mož­nosť pre­ve­de­nia štvor­kolky. Cie­ľom auto­mo­bilky bolo vytvo­riť vozidlo, ktoré cie­ľa­ve­do­mému maji­te­ľovi poskytne ori­gi­nálny imidž a pod­trhne jeho indi­vi­du­alitu.

audi-q2-v1-492114-1150x16Foto: tech.everyeye.it

S Audi Q2 máš pries­tor pre vytvo­re­nie vlast­ného štýlu pomo­cou širo­kých mož­ností fareb­ných variá­cií karo­sé­rie, inte­ri­éru, poťa­hov seda­diel či kre­a­tív­nych líšt. Mla­dej gene­rá­cii tech nad­šen­cov ide Audi v ústrety využi­tím naj­mo­der­nej­ších tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií.

q2-g05

Foto: Audi.sk

Zdroj titul­nej foto: facebook.com/AudiSlovensko

Pridať komentár (0)