Horú­ca novin­ka na bra­ti­slav­skom obchva­te

Marianna Mikešová / 29. októbra 2016 / Zo Slovenska

Zis­ti­li sme, čo sa skrý­va za netra­dič­ným spre­jer­ským poči­nom na jed­nom z bra­ti­slav­ských bil­bo­ar­dov. Odha­le­nie prek­va­pí aj teba.

Ak ste v posled­nom týžd­ni jaz­di­li autom oko­lo bra­ti­slav­ské­ho obchva­tu, urči­te ste si rov­na­ko ako my všim­li, že z mega­bo­ar­du pri ces­te sa sta­lo obrov­ské bie­le plát­no. Z ničo­ho nič sa pri ňom zača­li obja­vo­vať spre­je­ri v kapuc­niach, kto­rí ho postup­ne meni­li na záhad­né stre­et art die­lo. Spo­čiat­ku nikto nechá­pal, o čo ide, obrá­zok postup­ne deň za dňom dostá­val reál­ne kon­tú­ry a dnes je koneč­ne jas­né, čo je za tým.

img_4375

Foto: Star­ti­tup

Výni­moč­nú kam­paň, pri­nies­la do Bra­ti­sla­vy auto­mo­bil­ka Audi, kto­rá tak vysla­la jas­né posols­tvo, pre koho je dlho avi­zo­va­ná Audi Q2 urče­ná. Nový model s nespú­ta­nou pova­hou a fresh mla­dist­vým dizaj­nom je rov­na­ko nede­fi­no­va­teľ­ný, ako jeho maji­teľ — kre­a­tí­vec s mla­dým duchom, špor­to­vý nad­še­nec a dra­vý biz­nis­men v jed­nom. Je to SUV, cross­ro­ad, cou­pe či špor­to­vé auto?

img_4380

Foto: Star­ti­tup

Pop­rav­de, má z kaž­dé­ho tro­chu a o to ho robí jedi­neč­ným. Je len na tebe, čo v ňom obja­víš. Zmes­tí sa totiž do neho všet­ko to, čo posky­tu­jú jeho väč­ší terén­ni súro­den­ci z radu SUV, záro­veň má štýl limu­zí­ny aj húžev­na­tosť “špor­tia­ku”. Nové Q2 je pris­pô­so­be­né rých­le­mu mest­ské­mu živo­tu a pri­pra­ve­né na kaž­dú výzvu. Kre­a­tív­ne­ho ducha auta vyz­dvi­hu­je rov­na­ko tvo­ri­vá kam­paň.

1920x1080-macao-mv-04-coupe-rgb

Foto: Audi.sk

Okrem štan­dard­né­ho pohod­lia a bez­peč­nos­ti nový model ponú­ka atrak­tív­ny vizu­ál inšpi­ro­va­ný geomet­ric­ký­mi tvar­mi, nechý­ba ani pokro­či­lá tech­no­ló­gia a elek­tro­ni­ka typic­ká pre vyš­šie mode­ly. Seba­ve­do­mie a špor­to­vý výraz mode­lu dodá­va­jú výkon­né dvoj­lit­re TDI a TSFI s výkon­mi od 116 do 190 koní, ako aj mož­nosť pre­ve­de­nia štvor­kol­ky. Cie­ľom auto­mo­bil­ky bolo vytvo­riť vozid­lo, kto­ré cie­ľa­ve­do­mé­mu maji­te­ľo­vi poskyt­ne ori­gi­nál­ny imidž a pod­trh­ne jeho indi­vi­du­ali­tu.

audi-q2-v1-492114-1150x16Foto: tech.everyeye.it

S Audi Q2 máš pries­tor pre vytvo­re­nie vlast­né­ho štý­lu pomo­cou širo­kých mož­nos­tí fareb­ných variá­cií karo­sé­rie, inte­ri­é­ru, poťa­hov seda­diel či kre­a­tív­nych líšt. Mla­dej gene­rá­cii tech nad­šen­cov ide Audi v ústre­ty využi­tím naj­mo­der­nej­ších tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií.

q2-g05

Foto: Audi.sk

Zdroj titul­nej foto: facebook.com/AudiSlovensko

Pridať komentár (0)