HP má nové logo — to, ktoré pred pia­timi rokmi odmietlo!

Martin Bohunický / 6. apríla 2016 / Business

Pré­mi­ové note­bo­oky od HP majú nové logo — teda nie úplne. 

Čo sa totiž pou­ží­va­te­ľom zdá ako novinka je niečo, čo HP odmietlo pred pia­timi rokmi. Sú to prak­ticky len štyri čiary, no bran­ding je stále dosta­točne zre­telný. Miesto nápisu “Hewlett Pac­kard” alebo pís­men “hp”, máš teraz čiary, ktoré však ničomu neube­rajú.

HP-Spectre-13.3_Logo-detail

foto: blogs.windows.com

Nové” logo pred­sta­vila v roku 2011 spo­loč­nosť Moving Brands, ktorú si najalo HP na oži­ve­nie dizajnu značky. Logo bolo v tej chvíli na vkus HP prí­liš futu­ris­tické, no časy sa zme­nili a spo­loč­nosť naň zrejme dozrela.

Logo môžeš pre­mi­é­rovo nájsť na novom super­ten­kom note­bo­oku Spectre 13, ktorý chce priamo kon­ku­ro­vať nesmr­teľ­nému Mac­book-u Air. Nie je jasné, ktoré všetky modely dostanú nové logo, bohu­žiaľ ho však nebude využí­vať celá značka. Je to škoda, pre­tože podľa mňa sa vážne poda­rilo.

zdroj + titulná foto: thenextweb.com

Pridať komentár (0)