HTTP má koneč­ne sta­tus pre stia­hnu­tie z legál­nych dôvo­dov: 451

Sebastian Mach / 21. decembra 2015 / Lifehacking

HTTP sta­tus kódy sú jed­nov zo základ­ných súčas­tí kaž­dé­ho pre­hlia­da­ča. Vďa­ka nim vždy vie, pre­čo sa na strán­ku nevie dostať.

Prav­de­po­dob­ne poznáš 404 — strán­ka nenáj­de­ná, no tých­to ozna­če­ní je celý rada, naprí­klad 302, čo zna­me­ná, že bola strán­ka pre­su­nu­tá.

Inter­net Engi­ne­e­ring Task For­ce koneč­ne vytvo­ri­la kód aj pre situ­áciu, keď je strán­ka stia­hnu­tá z legál­nych dôvo­dov. Nový kód 451 ozná­mi, že prí­stup k strán­ke nie je mož­ný prá­ve z tých­to dôvo­dov.

Ten­to kód bude pou­ži­tý záro­veň aj v prí­pa­doch, kedy blo­ku­je prí­stup pro­vi­der, vrá­ta­ne ISP a DNS pro­vi­de­rov.

Hla­va IETF Jari Ark­ko pre­zra­dil, že táto “špe­ci­fi­ká­cia má PLNÚ pod­po­ru”. Chy­ba 451 je povo­le­ná na zave­de­nie do pra­xe, potre­bu­je však ešte tro­chu zdo­ko­na­liť. Napriek tomu pre­zra­dil Mark Not­tin­gham, že je už pri­pra­ve­ná na efek­tív­ne využi­tie.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)