HTTP má konečne sta­tus pre stia­hnu­tie z legál­nych dôvo­dov: 451

Sebastian Mach / 21. decembra 2015 / Tools a produktivita

HTTP sta­tus kódy sú jed­nov zo základ­ných súčastí kaž­dého pre­hlia­dača. Vďaka nim vždy vie, prečo sa na stránku nevie dostať.

Prav­de­po­dobne poznáš 404 — stránka nenáj­dená, no týchto ozna­čení je celý rada, naprí­klad 302, čo zna­mená, že bola stránka pre­su­nutá.

Inter­net Engi­ne­e­ring Task Force konečne vytvo­rila kód aj pre situ­áciu, keď je stránka stia­hnutá z legál­nych dôvo­dov. Nový kód 451 oznámi, že prí­stup k stránke nie je možný práve z týchto dôvo­dov.

Tento kód bude pou­žitý záro­veň aj v prí­pa­doch, kedy blo­kuje prí­stup pro­vi­der, vrá­tane ISP a DNS pro­vi­de­rov.

Hlava IETF Jari Arkko pre­zra­dil, že táto “špe­ci­fi­ká­cia má PLNÚ pod­poru”. Chyba 451 je povo­lená na zave­de­nie do praxe, potre­buje však ešte tro­chu zdo­ko­na­liť. Napriek tomu pre­zra­dil Mark Not­tin­gham, že je už pri­pra­vená na efek­tívne využi­tie.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)