Huawei sa ospra­vedl­ňu­je za klam­li­vú foto­gra­fiu, kto­rá bola nako­niec uro­be­ná dra­hým full-fra­me foto­apa­rá­tom

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 5. júla 2016 / Business

Čo to ten Huawei stvá­ra? Pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi spo­loč­nosť pri­da­la na Goog­le + foto­gra­fiu, kto­rá má zachy­tiť nespor­né kva­li­ty duál­ne­ho Lei­ca foto­apa­rá­tu vlaj­ko­vej lodi P9. Ako sa však hovo­rí, “nie je všet­ko zla­to, čo sa blyš­tí” a čín­sky gigant si spra­vil poriad­nu han­bu.

Spo­mí­na­ná foto­gra­fia bola nád­her­ná a dá sa pove­dať, že na smart­fón sku­toč­ne až moc dob­rá. Nikto by si ale urči­te nič nevši­mol, ak by sa Huawei neroz­ho­dol nahrať foto­gra­fiu na sociál­nu sieť Goog­le +. Na tej sa z kaž­dej foto­gra­fie vybe­ra­jú dáta EXIF, kto­ré uká­žu pres­né vlast­nos­ti foto­gra­fie, res­pek­tí­ve to, s čím bola fot­ka vytvo­re­ná.

Tu nastá­va tá naj­zau­jí­ma­vej­šia situ­ácia. Foto­gra­fia nebo­la ani zďa­le­ka vytvo­re­ná smart­fó­nom Huawei P9, no špič­ko­vým full-fra­me foto­apa­rá­tom Canon EOS 5D Mark III (cena 2400 €), kto­rý mal nasa­de­ný jeden z naj­lep­ších objek­tí­vov na trhu, Canon EF70-200 f/2.8L IS II USM (cena oko­lo 1700 €). Táto kom­bi­ná­cia dosa­hu­je cenu závrat­ných 4100 €.

Huawei-p9-photo-controversy
Huawei už vydal ofi­ciál­ne sta­no­vis­ko na sociál­nej sie­ti a foto­gra­fiu ihneď stia­hol. Vo vyjad­re­ní sa dušo­val, že sa jed­na­lo o fot­ku z natá­ča­nia rekla­my, kto­rá mala inšpi­ro­vať komu­ni­tu a toto nedo­ro­zu­me­nie urči­te nebo­lo záme­rom. Výrob­ca na záver sta­tu­su dodal, že foto­gra­fiu okam­ži­te stia­hol a ešte raz sa fanú­ši­kom veľ­mi ospra­vedl­ňu­je. Na túto situ­áciu si ale môže kaž­dý z nás vytvo­riť vlast­ný názor.

huawei_p9_canon5dFONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­chi­na, zdroj titul­nej foto­gra­fie: knowyourmobile.com

Pridať komentár (0)