Huawei sa ospra­vedl­ňuje za klam­livú foto­gra­fiu, ktorá bola nako­niec uro­bená dra­hým full-frame foto­apa­rá­tom

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 5. júla 2016 / Business

Čo to ten Huawei stvára? Pred nie­koľ­kými dňami spo­loč­nosť pri­dala na Google + foto­gra­fiu, ktorá má zachy­tiť nesporné kva­lity duál­neho Leica foto­apa­rátu vlaj­ko­vej lodi P9. Ako sa však hovorí, “nie je všetko zlato, čo sa blyští” a čín­sky gigant si spra­vil poriadnu hanbu.

Spo­mí­naná foto­gra­fia bola nád­herná a dá sa pove­dať, že na smart­fón sku­točne až moc dobrá. Nikto by si ale určite nič nevši­mol, ak by sa Huawei neroz­ho­dol nahrať foto­gra­fiu na sociálnu sieť Google +. Na tej sa z kaž­dej foto­gra­fie vybe­rajú dáta EXIF, ktoré ukážu presné vlast­nosti foto­gra­fie, res­pek­tíve to, s čím bola fotka vytvo­rená.

Tu nastáva tá naj­zau­jí­ma­vej­šia situ­ácia. Foto­gra­fia nebola ani zďa­leka vytvo­rená smart­fó­nom Huawei P9, no špič­ko­vým full-frame foto­apa­rá­tom Canon EOS 5D Mark III (cena 2400 €), ktorý mal nasa­dený jeden z naj­lep­ších objek­tí­vov na trhu, Canon EF70-200 f/2.8L IS II USM (cena okolo 1700 €). Táto kom­bi­ná­cia dosa­huje cenu závrat­ných 4100 €.

Huawei-p9-photo-controversy
Huawei už vydal ofi­ciálne sta­no­visko na sociál­nej sieti a foto­gra­fiu ihneď stia­hol. Vo vyjad­rení sa dušo­val, že sa jed­nalo o fotku z natá­ča­nia reklamy, ktorá mala inšpi­ro­vať komu­nitu a toto nedo­ro­zu­me­nie určite nebolo záme­rom. Výrobca na záver sta­tusu dodal, že foto­gra­fiu okam­žite stia­hol a ešte raz sa fanú­ši­kom veľmi ospra­vedl­ňuje. Na túto situ­áciu si ale môže každý z nás vytvo­riť vlastný názor.

huawei_p9_canon5dFONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­china, zdroj titul­nej foto­gra­fie: knowyourmobile.com

Pridať komentár (0)