Hynek Hus­ník: Bez náš­ho tímu by sme to nikam nedo­tiah­li

Filip Mikschik / 28. februára 2015 / Rozhovory

Zakla­da­teľ Sto­ry­ous Hynek Hus­ník: To, čo malo byť pôvod­ne jed­no­du­chou apli­ká­ci­ou hod­no­tia­cu reštau­rá­cie, sa dnes vyvi­nu­lo v moder­ný clou­do­vý poklad­nič­ný sys­tém, kto­rý zásad­ne zjed­no­du­šu­je prá­cu reštau­rá­ciám a pod­ni­kom.

Čo vlast­ne sto­ry­ous doká­že?

Sto­ry­ous spá­ja reštau­rá­cie s ich zákaz­ník­mi. To, čo malo byť pôvod­ne jed­no­du­chou apli­ká­ci­ou hod­no­tia­cu reštau­rá­cie, sa dnes vyvi­nu­lo v moder­ný clou­do­vý poklad­nič­ný sys­tém, kto­rý zásad­ne zjed­no­du­šu­je prá­cu reštau­rá­ciám a pod­ni­kom. Na sys­tém navy­še postup­ne napo­ju­je­me ďal­šie služ­by, ako naprí­klad mobil­né plat­by. Sto­ry­ous je navy­še stá­le aktív­ny aj v ďal­ších onli­ne — gas­tro oblas­tiach, medzi uží­va­teľ­mi je veľ­mi obľú­be­ná naša sociál­na sieť pre foodies — milov­ní­kov dob­ré­ho jed­la a pod­ni­kov, a v nepo­sled­nom rade pre­vádz­ku­je­me maga­zín pre odbor­nej­šiu verej­nosť, kto­rý sa teraz tiež chys­tá­me dosť nakop­núť.

Pre­čo sa volá­te Sto­ry­ous? (A ako sa to skloňuje:-D)

Sto­ry­ous je Nesklon­né :) Zrod náš­ho mena bol pomer­ne jed­no­du­chý. Keď Sto­ry­ous vzni­ka­lo, vede­li sme, že bude o prí­be­hoch ľudí, kto­rí cho­dia do kaviar­ní a reštau­rá­cií. Zača­li sme tak hľa­dať domé­nu na .com, až sme sa tak­to raz v našom obľú­be­nom pod­ni­ku roz­hod­li prá­ve pre storyous.com.

Na čo ste vo svo­jej prá­ci naj­viac hrdí?

Sme hrdí na tím, kto­rý sa oko­lo nás vytvo­ril. Bez nich by sme to nikam nedo­tiah­li. Ľud­ský kapi­tál je v našom obo­re to naj­dô­le­ži­tej­šie a pre­to sa neus­tá­le sna­ží­me nachá­dzať tých naj­lep­ších. Sna­ží­me sa raziť filo­zo­fiu slo­bod­nej spo­loč­nos­ti, tak­že u nás majú ľudia v tíme dosta­toč­nú voľ­nosť, ako čo sa pra­cov­né­ho času týka, tak aj v otáz­ke ich nápa­dov a ini­cia­tí­vy. Všet­ci ale vedia, kedy je tre­ba zabrať, a pod­ľa toho sa zaria­dia. Zastá­va­me tiež názor, že ľudia, kto­rí sa neba­via, nemô­žu pra­co­vať sku­toč­ne dlho­do­bo efek­tív­ne. Pre­to je u nás dôle­ži­tým aspek­tom poho­da / zába­va, a spo­loč­né akcie, kto­ré ešte viac stme­ľu­jú tím. O tom, aká je prá­ca v Sto­ry­ous, môže asi naj­lep­šie roz­prá­vať naša kari­ér­ne strán­ka (kariera.storyous.com) a nespo­čet maji­te­ľov pod­ni­kov, u kto­rých sme poria­da­li firem­né akcie / večier­ky / par­ty.

Ako vyze­rá v súčas­nos­ti váš tím?

Náš tím sa aktu­ál­ne dosť význam­ne roz­ras­tá. Z veľ­kej čas­ti sa jed­ná o prog­ra­má­to­rov a obchod­ní­kov. Tie­to pozí­cie tiež naj­viac hľa­dá­me. Momen­tál­ne je nás nie­čo málo cez 30 ale plá­nu­je­me sa ďalej roz­ši­ro­vať. Je pre nás dôle­ži­té, aby roz­ras­ta­ním neu­tr­pe­la firem­ná kul­tú­ra, kto­rú sme si za tých pár rokov vypes­to­va­li. Pre­to sa sna­ží­me, aby novo pri­chá­dza­jú­ci boli nie­len fit čo do ich kom­pe­ten­cií, ale aby sme si sede­li aj hod­no­to­vo a pros­te aby zapad­li do tímu, plus do neho opti­mál­ne pri­nies­li ešte nie­čo naviac.

Aké sú vaše plá­ny do budúc­nos­ti?

V súčas­nos­ti sme naj­rých­lej­šie ras­tú­ci poklad­nič­ný sys­tém v stred­nej Euró­pe. Do kon­ca roka sa chce­me stať jed­not­kou na čes­kom trhu a vstú­piť na 2 – 3 zahra­nič­né trhy, kto­ré aktu­ál­ne ana­ly­zu­je­me. V tom čo robí­me, sme na európ­skej úrov­ni pomer­ne revo­luč­ný, tak­že je to pre nás veľ­ká výzva, ale verí­me si.

Aké typy ľudí k vám hľa­dá­te?

Hľa­dá­me ľudí, kto­rí budú milo­vať to, čo robí­me. Majú veľ­ké sny, kto­ré ale doká­žu rea­li­zo­vať s dôra­zom na detail. Chce­me k sebe tých, čo majú obrov­skú ener­giu, kto­rú chcú využiť. A hlav­ne potre­bu­je­me ľudí, kto­rí sa chcú svo­jou prá­cou baviť.

Ako vyze­rá typic­ký pra­cov­ný deň u vás?

To samoz­rej­me zále­ží od pozí­cie. Naprí­klad obchod­ník ide ráno na schôdz­ku kde si dá raňaj­ky, na polud­nie ide na obed a večer na veče­ru a ak je šikov­ný, odne­sie si za mesiac tre­bárs aj 3 OOOEUR. Vývo­já­ri si zase môžu vyskú­šať vývoj naozaj veľ­kých veci agil­ný­mi metó­da­mi.

Máte neja­ké tema­tic­ké bene­fi­ty?

Zatiaľ sme jeden poklad­nič­ný sys­tém vyme­ni­li za pro­fe­si­onál­ny kávo­var, tak­že si kaž­do­den­ne vlast­no­ruč­ne melie­me čerstvú kávu :) Tak­tiež ľudí u nás aktív­ne pod­po­ruj­me v špor­te a v hla­ve máme ďal­šie super nápa­dy, kto­ré čaka­jú na rea­li­zá­ciu. Ako som už spo­me­nul, pod­po­ru­je­me myš­lien­ky slo­bod­nej fir­my a snáď čosko­ro uká­že­me, ako môže aj na čes­kom trhu úspeš­ne fun­go­vať otvo­re­ná spo­loč­nosť. Naj­väč­ším bene­fi­tom u nás asi je, že nás všet­kých baví cho­diť do prá­ce.

Pridať komentár (0)