Hynek Hus­ník: Bez nášho tímu by sme to nikam nedo­tiahli

Filip Mikschik / 28. februára 2015 / Rozhovory

Zakla­da­teľ Sto­ry­ous Hynek Hus­ník: To, čo malo byť pôvodne jed­no­du­chou apli­ká­ciou hod­no­tiacu reštau­rá­cie, sa dnes vyvi­nulo v moderný clou­dový poklad­ničný sys­tém, ktorý zásadne zjed­no­du­šuje prácu reštau­rá­ciám a pod­ni­kom.

Čo vlastne sto­ry­ous dokáže?

Sto­ry­ous spája reštau­rá­cie s ich zákaz­níkmi. To, čo malo byť pôvodne jed­no­du­chou apli­ká­ciou hod­no­tiacu reštau­rá­cie, sa dnes vyvi­nulo v moderný clou­dový poklad­ničný sys­tém, ktorý zásadne zjed­no­du­šuje prácu reštau­rá­ciám a pod­ni­kom. Na sys­tém navyše postupne napo­ju­jeme ďal­šie služby, ako naprí­klad mobilné platby. Sto­ry­ous je navyše stále aktívny aj v ďal­ších online — gas­tro oblas­tiach, medzi uží­va­teľmi je veľmi obľú­bená naša sociálna sieť pre foodies — milov­ní­kov dob­rého jedla a pod­ni­kov, a v nepo­sled­nom rade pre­vádz­ku­jeme maga­zín pre odbor­nej­šiu verej­nosť, ktorý sa teraz tiež chys­táme dosť nakop­núť.

Prečo sa voláte Sto­ry­ous? (A ako sa to skloňuje:-D)

Sto­ry­ous je Nesklonné :) Zrod nášho mena bol pomerne jed­no­du­chý. Keď Sto­ry­ous vzni­kalo, vedeli sme, že bude o prí­be­hoch ľudí, ktorí cho­dia do kaviarní a reštau­rá­cií. Začali sme tak hľa­dať doménu na .com, až sme sa takto raz v našom obľú­be­nom pod­niku roz­hodli práve pre storyous.com.

Na čo ste vo svo­jej práci naj­viac hrdí?

Sme hrdí na tím, ktorý sa okolo nás vytvo­ril. Bez nich by sme to nikam nedo­tiahli. Ľud­ský kapi­tál je v našom obore to naj­dô­le­ži­tej­šie a preto sa neus­tále sna­žíme nachá­dzať tých naj­lep­ších. Sna­žíme sa raziť filo­zo­fiu slo­bod­nej spo­loč­nosti, takže u nás majú ľudia v tíme dosta­točnú voľ­nosť, ako čo sa pra­cov­ného času týka, tak aj v otázke ich nápa­dov a ini­cia­tívy. Všetci ale vedia, kedy je treba zabrať, a podľa toho sa zaria­dia. Zastá­vame tiež názor, že ľudia, ktorí sa neba­via, nemôžu pra­co­vať sku­točne dlho­dobo efek­tívne. Preto je u nás dôle­ži­tým aspek­tom pohoda / zábava, a spo­ločné akcie, ktoré ešte viac stme­ľujú tím. O tom, aká je práca v Sto­ry­ous, môže asi naj­lep­šie roz­prá­vať naša kari­érne stránka (kariera.storyous.com) a nespo­čet maji­te­ľov pod­ni­kov, u kto­rých sme poria­dali firemné akcie / večierky / party.

Ako vyzerá v súčas­nosti váš tím?

Náš tím sa aktu­álne dosť významne roz­rastá. Z veľ­kej časti sa jedná o prog­ra­má­to­rov a obchod­ní­kov. Tieto pozí­cie tiež naj­viac hľa­dáme. Momen­tálne je nás niečo málo cez 30 ale plá­nu­jeme sa ďalej roz­ši­ro­vať. Je pre nás dôle­žité, aby roz­ras­ta­ním neu­tr­pela firemná kul­túra, ktorú sme si za tých pár rokov vypes­to­vali. Preto sa sna­žíme, aby novo pri­chá­dza­júci boli nie­len fit čo do ich kom­pe­ten­cií, ale aby sme si sedeli aj hod­no­tovo a proste aby zapadli do tímu, plus do neho opti­málne pri­niesli ešte niečo naviac.

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?

V súčas­nosti sme naj­rých­lej­šie ras­túci poklad­ničný sys­tém v stred­nej Európe. Do konca roka sa chceme stať jed­not­kou na čes­kom trhu a vstú­piť na 2 – 3 zahra­ničné trhy, ktoré aktu­álne ana­ly­zu­jeme. V tom čo robíme, sme na európ­skej úrovni pomerne revo­lučný, takže je to pre nás veľká výzva, ale veríme si.

Aké typy ľudí k vám hľa­dáte?

Hľa­dáme ľudí, ktorí budú milo­vať to, čo robíme. Majú veľké sny, ktoré ale dokážu rea­li­zo­vať s dôra­zom na detail. Chceme k sebe tých, čo majú obrov­skú ener­giu, ktorú chcú využiť. A hlavne potre­bu­jeme ľudí, ktorí sa chcú svo­jou prá­cou baviť.

Ako vyzerá typický pra­covný deň u vás?

To samoz­rejme záleží od pozí­cie. Naprí­klad obchod­ník ide ráno na schôdzku kde si dá raňajky, na polud­nie ide na obed a večer na večeru a ak je šikovný, odne­sie si za mesiac tre­bárs aj 3 OOOEUR. Vývo­jári si zase môžu vyskú­šať vývoj naozaj veľ­kých veci agil­nými metó­dami.

Máte nejaké tema­tické bene­fity?

Zatiaľ sme jeden poklad­ničný sys­tém vyme­nili za pro­fe­si­onálny kávo­var, takže si kaž­do­denne vlast­no­ručne melieme čerstvú kávu :) Tak­tiež ľudí u nás aktívne pod­po­rujme v športe a v hlave máme ďal­šie super nápady, ktoré čakajú na rea­li­zá­ciu. Ako som už spo­me­nul, pod­po­ru­jeme myš­lienky slo­bod­nej firmy a snáď čoskoro uká­žeme, ako môže aj na čes­kom trhu úspešne fun­go­vať otvo­rená spo­loč­nosť. Naj­väč­ším bene­fi­tom u nás asi je, že nás všet­kých baví cho­diť do práce.

Pridať komentár (0)