Iba 20-roč­ný cha­lan Kris­tián Hru­šov­ský vedie naj­rych­lej­šie ras­tú­ci tech­no­lo­gic­ký por­tál na Slo­ven­sku — Fon­Tech

Veronika Horváthová / 7. apríla 2017 / Rozhovory

zdroj: archív K. Hrušovského

Čo si robil ty, keď si mal 15 rokov? Kris­tián Hru­šov­ský prá­ve vte­dy začal pra­co­vať na svo­jom sne. A vypla­ti­lo sa! Teraz má 20 rokov a vedie popu­lár­ny inter­ne­to­vý por­tál Fon­Tech. Por­tál vzni­kol ako zábav­ka sku­pin­ky fanú­ši­kov tech­no­lo­gic­kých novi­niek a vychy­tá­viek. Dnes sa stá­va mies­tom, kam sa obra­cia kaž­dý nad­še­nec novej tech­ni­ky či laik, kto­rý potre­bu­je dob­rú tech­no­lo­gic­kú radu. 

Ahoj Kris­tián, máš len 20 rokov a už vedieš vlast­ný web­por­tál. Vní­maš svoj vek skôr ako výho­du či nevý­ho­du?

Ahoj 😊 Svoj níz­ky vek vôbec nebe­riem ako nevý­ho­du. Nie­kto­rí si mož­no pomys­lia, že môžem byť neskú­se­ný, no tomu, čo robím, sa venu­jem už nie­koľ­ko rokov. Začal som pri­bliž­ne vo svo­jich 15-tich a odvte­dy sa to so mnou ťahá. Za sebou mám nie­koľ­ko ama­tér­skych pro­jek­tov, kto­ré ma nakop­li vpred a aj vďa­ka nim je tu tech­no­lo­gic­ký por­tál Fon­Tech. Veľ­mi rád a rých­lo sa učím novým veciam a nado­bú­dam tak nové skú­se­nos­ti kaž­dý deň. Tech­no­lo­gic­ký svet vní­mam oča­mi mla­dých ľudí a pre­to viem vždy zare­a­go­vať na naj­nov­šie tren­dy. Mož­no sa budeš čudo­vať, no našu „redak­ciu“ tvo­ria samí štu­den­ti a náš veko­vý prie­mer nepre­sa­hu­je hra­ni­cu 19 rokov.

Ako sa vám teda poda­ri­lo vysko­čiť z nuly na naj­rých­lej­šie ras­tú­ci tech­no­lo­gic­ký por­tál na Slo­ven­sku za tak krát­ky čas?

Fon­Tech len nedáv­no oslá­vil dva roky, za kto­ré sme zaži­li veľa rados­ti, ale aj skla­ma­nia. Krát­ko po tom, čo som web zalo­žil, sa pri­dal ku mne Dávid, z kto­ré­ho sa postu­pom času vykľul môj spo­loč­ník a veľ­mi dob­rý kama­rát. Dávid je rov­na­ký ako ja, pedant a per­fek­ci­onis­ta. Oba­ja máme zmy­sel pre detail, kto­rý vkla­dá­me do kaž­dé­ho jed­né­ho člán­ku. Rých­le­mu ras­tu náš­ho por­tá­lu pri­pi­su­jem naj­mä vyso­kú kva­li­tu obsa­hu a tiež túž­bu odlí­šiť sa od ostat­ných mains­tre­a­mo­vých médií jedi­neč­nou tvor­bou. Pri vzni­ku webu som chcel zaplá­tať jed­nu obrov­skú die­ru na našom trhu a mys­lím, že zatiaľ sa nám to darí výbor­ne.

Zdroj: archív K. Hru­šov­ské­ho

Čo bola zatiaľ pre vás naj­väč­šia výzva, kto­rú ste muse­li pre­ko­nať? 

Urči­te reb­rand por­tá­lu. Fon­Tech totiž­to nebol vždy Fon­Tech. Zača­li sme ako web venu­jú­ci sa pri­már­ne čín­skym smart­fó­nom a ostat­ným gad­ge­tom z tej­to kra­ji­ny. Ten­to vyso­ko žia­da­ný obsah nemal a stá­le ani nikto nemá na Slo­ven­sku tak kva­lit­ný ako my. Postu­pom času sme našu kva­li­tu zača­li uplat­ňo­vať aj do člán­kov o ostat­ných, nečín­skych smart­fó­noch a tech­no­ló­giách, vďa­ka čomu si hľa­dá­me ces­tu aj k tomu­to pub­li­ku a chce­me si ho zís­kať na našu stra­nu. Roz­ší­re­ním našich obzo­rov tak začal na webe pri­bú­dať obsah o tech z celé­ho sve­ta a samot­ný názov webu nás začal obme­dzo­vať v ďal­šom roz­vo­ji. Pre­me­no­va­nie por­tá­lu pre­to beriem ako naj­ťaž­ší krok, kto­rý sme v našej krát­kej his­tó­rii muse­li spra­viť.

Fon­tech sa venu­je novin­kám z oblas­ti tech­ni­ky a jed­na veľ­ká oblasť sú nové gad­ge­ty pochá­dza­jú­ce z Číny. Čím je pod­ľa teba ten­to trh špe­ci­fic­ký?

Čín­ske gad­ge­ty sú aj medzi Slo­vák­mi čoraz popu­lár­nej­šie, keď­že za dob­rú cenu ponú­ka­jú nadš­tan­dard­né fun­kcie. Navy­še, výber tých­to vychy­tá­vok je tak širo­ký, že aj po nie­koľ­kých rokoch bráz­de­nia čín­skych e-sho­pov neus­tá­le nachá­dzam gad­ge­ty, kto­ré som ešte nikdy pred­tým nevi­del. Číňa­nia sú naozaj vyna­lie­za­ví a nie­ke­dy sa čudu­jem, čo doká­žu vyro­biť a pre­dať :D Veľ­ký boom v posled­ných rokoch zaží­va­jú naj­mä čín­ske smart­fó­ny, kto­ré sa postup­ne z lac­ných kópií mode­lov zná­mych zna­čiek vyvi­nu­li na ori­gi­nál­ne „stro­je“. Už dáv­no to nie sú len „lac­né jed­no­ra­zo­vé šmej­dy“ (stá­le sa však náj­du aj také), kto­ré musíš po pár mesia­coch vyme­niť, lebo tomu seká sys­tém. Takou naj­zná­mej­šou čín­skou znač­kou medzi smart­fón­mi je urči­te Xia­omi, kto­ré mno­hí nazý­va­jú aj „čín­sky App­le“. Áno, je to naj­mä kvô­li tomu, že ich prvé tele­fó­ny sa mier­ne podo­ba­li na iPho­ny, rov­na­ko ako aj ich ope­rač­ný sys­tém MIUI. Časom však Xia­omi doká­za­lo iPho­ny z domá­ce­ho, čín­ske­ho trhu vytla­čiť a je len otáz­kou času, kedy rov­na­ká situ­ácia nasta­ne na ďal­ších trhoch (pri­bud­la už aj India).

Zdroj: archív K. Hru­šov­ské­ho

Mys­líš teda, že po veľ­kou boome iPho­nov, kto­rý už ako keby sym­bo­li­zo­val jed­nu sku­pi­nu ľudí, pri­chá­dza móda tele­fó­nov z Číny? Ako by si cha­rak­te­ri­zo­val ich uží­va­te­ľov?

Posled­né dva roky sú pre tele­fó­ny z Číny veľ­mi prog­re­sív­ne, čo sa ras­tu ich popu­la­ri­ty týka. Čoraz viac Slo­vá­kov a Čechov siah­ne rad­šej po neja­kom „Číňa­no­vi“ ako po drah­šom kon­ku­ren­to­vi z Ame­ri­ky ale­bo Juž­nej Kórei. Osob­ne si mys­lím, že iPho­ny majú naj­väč­šiu slá­vu za sebou, čo potvr­dzu­jú aj slab­šie pre­da­je minu­lo­roč­ných „sed­mi­čiek“. Tren­dy sa neus­tá­le menia aj vo sve­te smart­fó­nov a v súčas­nos­ti letia prá­ve čín­ske „maši­ny“. Ľudia sa teraz sna­žia ušet­riť kde sa dá, čo uplat­ňu­jú aj pri výbe­re nové­ho tele­fó­nu. Zrej­me prvým aspek­tom, na kto­rý pri kupo­va­ní smart­fó­nu pri­hlia­da­jú, je jeho cena. Prá­ve taký­to pou­ží­va­te­lia v drvi­vej väč­ši­ne siah­nu po čín­skych smart­fó­noch, kto­ré za málo peňa­zí ponú­ka­jú veľa muzi­ky.

Nokia 3310, iPho­ne, veľ­ký roz­mach machi­ne lear­ning…. Čo bola pod­ľa teba pre­lo­mo­vá tech­no­ló­gia, kto­rá úpl­ne zme­ni­la svet a naše živo­ty?

Osob­ne si mys­lím, že prvý iPho­ne. Ste­ve Jobs s tým­to smart­fó­nom od zákla­du zme­nil pohľad na inte­li­gent­né tele­fó­ny. Veľ­ká doty­ko­vá obra­zov­ka, pre­hrá­vač hud­by, pre­hlia­dač obráz­kov, tele­fón a mno­ho ďal­šie­ho v jed­nom kom­pakt­nom tele v tej dobe nema­li obdo­by. Prvý iPho­ne zna­me­nal obrov­skú revo­lú­ciu pre smart­fó­ny a udal smer, akým sa tie­to zaria­de­nia mali ube­rať. Ten­to malý kus tech­ni­ky urči­te zme­nil naše živo­ty, veď pozna­li by sme bez smart­fó­nov poj­my ako sel­fie ale­bo Ins­ta­gram? :D

Zdroj: archív K. Hru­šov­ské­ho

Hovo­riac o machi­ne lear­ning. Kam si mys­líš, že to môže až zájsť? Dnes už aj naša tele­ví­zia lep­šie vie, čo chce­me poze­rať ako my. 

Keď tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti prvý­krát zača­li pra­co­vať na roz­ší­re­nej ume­lej inte­li­gen­cii, kto­rá sa doká­že učiť sama, hneď sa mi vyba­vil film Ter­mi­ná­tor so samo-učia­ci­mi sa robot­mi z budúc­nos­ti 😃 Dúfam, že také­to nie­čo sa nesta­ne a vývo­já­rom sa robo­ty nevym­knú spod kon­tro­ly, aj keď s imple­men­tá­ci­ou ume­lej inte­li­gen­cie začí­na­jú postup­ne. Naprí­klad v Ame­ri­ke sú veľ­mi popu­lár­ni domá­ci hla­so­ví asis­ten­ti, ako Ale­xa od Ama­zo­nu ale­bo Goog­le Home. Jed­nou otáz­kou zis­tíš, aké bude poča­sie ale­bo kedy máš vyz­dvi­hnúť dec­ká zo ško­ly. Pros­te vedia o tebe tak­mer všet­ko, čo si uplo­ad­neš na inter­net ale­bo to tam uplo­ad­nu­té už je. Obrov­skú pozor­nosť má ume­lá inte­li­gen­cia aj u auto­mo­bi­liek, naj­mä u Tes­ly, kto­rej Model S doká­že jaz­diť úpl­ne sám. Mys­lím si, že ume­lá inte­li­gen­cia sa po čase roz­ší­ri do všet­kých moder­ných áut, kto­ré budú jaz­diť plne auto­nóm­ne a ty si už z pár­ty nebu­deš musieť volať taxík. Jed­ným klik­nu­tím do tele­fó­nu (ak na tom nebu­deš až tak zle) si pri­vo­láš vlast­ný odvoz domov. A mož­no sa koneč­ne doč­ká­me aj robo­tov, kto­ré ti nachys­ta­jú veče­ru počas toho, ako ťa tvo­je auto vezie domov z prá­ce.

Nie je to potom ľah­ko zne­uži­teľ­né? Keď sa naprí­klad zís­ka­né infor­má­cie dosta­nú do nespráv­nych rúk.

Urči­te je. V pod­sta­te všet­ko, čo raz nahráš na inter­net, tam osta­ne už navž­dy. Aj keď sa nie­čo pokú­siš zma­zať, nie­kde ďale­ko na ser­ve­roch je ulo­že­ná zálo­ha tvo­jich dát 😃 Výbor­ným prí­kla­dom je Face­bo­ok. Ak si tam raz vytvo­ríš účet a vypl­níš infor­má­cie o sebe, už nikdy ich nebu­de mož­né zma­zať. Všet­ko na inter­ne­te je zne­uži­teľ­né, naj­mä ak sa tvo­je osob­né infor­má­cie dosta­nú do nespráv­nych rúk. Pre­to je dôle­ži­té dávať si pozor, kde a čo uve­rej­ňu­ješ a tak­tiež mať na kaž­dom účte sil­né hes­lo, aby ti náho­dou nie­kto nehac­kol cloud s fot­ka­mi, kto­ré pre tvo­je dob­ro nech­ceš uka­zo­vať verej­nos­ti 😊

Zdroj: archív K. Hru­šov­ské­ho

Kto­rá oblasť vývo­ja tech­no­ló­gií je pod­ľa teba prí­liš pre­hy­po­va­ná? A kto­rá by naopak potre­bo­va­la väč­šiu pozor­nosť a nedos­tá­va sa jej?

Veľ­kú pozor­nosť spo­loč­nos­ti venu­jú stá­le smart­watch ale­bo ak chce­te smart hodin­kám, kto­ré majú pod­ľa mňa naj­väč­ší boom za sebou. Aj keď si stá­le náj­du svo­je pub­li­kum hlav­ne medzi špor­tov­ca­mi, veľ­ká časť ľudí na smart­watch už kaš­le, keď­že ich naj­väč­ším prob­lé­mom je výdrž baté­rie. Pre bež­ných ľudí tak ide len o ďal­šie zaria­de­nie, kto­ré musia kaž­dý ale­bo kaž­dý dru­hý deň nabí­jať, čo je urči­te odrá­dza­jú­ce.

Dnes sú v tren­de naj­mä smart­fó­ny, kto­ré sa sta­li súčas­ťou náš­ho kaž­do­den­né­ho využi­tia. Cez súčas­né tele­fó­ny vyba­víš už tak­mer všet­ko, no to všet­ko by sa neda­lo bez ener­gie. Naj­väč­ším nepria­te­ľom kaž­dé­ho pre­nos­né­ho zaria­de­nia, nie­len smart­fó­nov, sú urči­te baté­rie. Táto oblasť mi prí­de ako naj­me­nej ino­vo­va­ná a aj keď nie­kde vo vnút­ri veľ­kých firiem pre­bie­ha ich vývoj, verej­nosť stá­le nepo­ci­ťu­je neja­ký mar­kant­ný posun vo výdr­ži. Výrob­co­via sa to často­krát sna­žia rie­šiť rých­lym nabí­ja­ním, no čo z toho, keď bež­ný člo­vek si dá nabiť tele­fón počas spa­nia a aj tak mu vydr­ží deň – dva.

Nako­niec si daj­me taký sci-fi sce­nár, čo by sa sta­lo keby ti na dva dni zobe­riem tele­fón? Vydr­žíš? :) 

Záker­ná otáz­ka 😃 Tele­fón je v pod­sta­te jed­ným z mojich hlav­ných pra­cov­ných nástro­jov, tak­že ho nosím pri sebe tak­mer neus­tá­le. Pri mojom type prá­ce musím byť neus­tá­le onli­ne a sle­do­vať, čo sa vo sve­te deje, tak­že odpo­veď na tvo­ju otáz­ku je – nie 😃

Pridať komentár (0)