IBM spúšťa prvú clou­dovú plat­formu s prí­stu­pom ku kvan­to­vému počí­taču

Rudolf Nečas / 5. mája 2016 / Tech a inovácie

Kvan­tové počí­tače sú ešte stále v plien­kach, ale IBM dúfa, že urýchli pokrok okolo nich tým, že kvan­tový počí­tač poskytne k dis­po­zí­cii výskum­ní­kom ako clou­dovú službu. Tento vskutku odvážny a ambi­ci­ózny nápad je ale stále malým kro­kom v snahe pocho­piť kvan­tové počí­tače.

IBM umožní zain­te­re­so­va­ným stra­nám prí­stup k 5 qubi­to­vému kvan­to­vému počí­taču s náz­vom IBM Quan­tum Expe­rience. Samotný hard­vér sa nachá­dza v IBM Rese­arch Lab v štáte New York. IBM posky­tuje prog­ra­mo­va­cie roz­hra­nie a mož­nosť pre­vádz­ko­vať expe­ri­men­tálne prog­ramy na ich kvan­to­vom počí­tači.

Jed­ným z prob­lé­mov kvan­to­vých počí­ta­čov je, že potre­bujú obrov­ské chla­diace sys­témy, ktoré v nie­kto­rých prí­pa­doch musia byť chlad­nej­šie ako ves­mír (hovo­ríme o poriadne níz­kej tep­lote). A čo viac, ucho­vá­vajú toľko infor­má­cií, z kto­rých žiadne nie sú nevy­hnutne sta­tické, a udr­ža­nie všet­kých týchto infor­má­cií dostup­ných dosta­točne dlho pre zmys­lu­plnú ana­lýzu je enormná úloha. “Dalo by sa to pri­rov­nať k balan­co­va­niu vajca na špičke ceruzky a násled­nému zis­ťo­va­niu, prečo spadlo”, pove­dal Jerry Chow, ria­di­teľ Expe­ri­men­tal Quan­tum Com­pu­ting Group v IBM Rese­arch.

Prog­ra­mo­vací jazyk, ktorý IBM vytvo­rilo pre tento pro­jekt, fun­guje tak­mer ako písa­nie hudby. Prog­ra­má­tor môže jed­no­du­cho potiah­nuť kvan­tové objekty na napí­sa­nie prog­ramu.

Bežné počí­tače pra­cujú na binár­nom prin­cípe využí­va­júc 0 a 1, čiže zapnutý alebo vypnutý stav. Ale kvan­tové sys­témy využí­vajú qubity (kvan­tové bity), ktoré môžu nado­bud­núť hod­notu 0, 1 alebo 0 a 1 záro­veň.

IBM vytvo­rilo svoj vlastný kvan­tový čip bežiaci na 5 qubi­toch. Chow odha­duje, že stroj využí­va­júci 50 až 100 qubi­tov by mohol pre­ko­nať schop­nosti dneš­ných naj­rých­lej­ších super­po­čí­ta­čov. Ešte k tomu pove­die dlhá cesta, ale je to dobrý výcho­dis­kový bod.

Ale dostať sa tam je ťaž­šie, ako jed­no­du­cho nasle­do­vať Mooreov zákon o digi­tál­nych počí­ta­čoch zalo­že­ných na kre­mí­ko­vých čipoch. Zatiaľ čo IBM stále pou­žíva kre­mík, exis­tuje nie­koľko obrov­ských pre­ká­žok brá­nia­cich rých­lemu roz­voju ako pri bež­ných počí­ta­čoch. Prvou je stavba samot­ného počí­tača a potom ešte treba prísť na to, ako ho naprog­ra­mo­vať.

Tento expe­ri­ment posky­tuje prí­le­ži­tosť pre veľkú sku­pinu ľudí, ktorí sa chcú naučiť, ako sa prog­ra­mujú kvan­tové počí­tače, čo pomôže roz­ví­jať spô­soby, ako využiť tento nový typ tech­no­ló­gie”, pove­dal Earl Joseph z IDC, ktorý sa venuje vysoko výkon­nej výpoč­to­vej tech­nike.

Pou­ka­zuje na to, že exis­tujú ďal­šie takéto expe­ri­menty vo vývoji. “NASA Ames a Google robia veľmi zau­jí­mavú prácu. Mys­lím, že to bude evo­lučný pro­ces, s viac apli­ká­ciami dostup­nými online kaž­dých nie­koľko rokov.”

Nádej je, že ponúk­nu­tie tohto nástroja pomôže zvý­šiť záu­jem a pocho­pe­nie kvan­to­vých počí­ta­čov a vytvorí komu­nitu zain­te­re­so­va­ných jed­not­liv­cov, inšti­tú­cií a výskum­ných pra­cov­ní­kov, ktorí môžu v nad­chá­dza­jú­cich rokoch pra­co­vať spo­ločne na zlep­šo­vaní poznat­kov o týchto počí­ta­čoch.

https---blueprint-api-production.s3.amazonaws.com-uploads-card-image-78569-IBM_QuantumThumb

foto: mashable.com

zdroj: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)