IBM spúš­ťa prvú clou­do­vú plat­for­mu s prí­stu­pom ku kvan­to­vé­mu počí­ta­ču

Rudolf Nečas / 5. mája 2016 / Tech a inovácie

Kvan­to­vé počí­ta­če sú ešte stá­le v plien­kach, ale IBM dúfa, že urých­li pokrok oko­lo nich tým, že kvan­to­vý počí­tač poskyt­ne k dis­po­zí­cii výskum­ní­kom ako clou­do­vú služ­bu. Ten­to vskut­ku odváž­ny a ambi­ci­óz­ny nápad je ale stá­le malým kro­kom v sna­he pocho­piť kvan­to­vé počí­ta­če.

IBM umož­ní zain­te­re­so­va­ným stra­nám prí­stup k 5 qubi­to­vé­mu kvan­to­vé­mu počí­ta­ču s náz­vom IBM Quan­tum Expe­rien­ce. Samot­ný hard­vér sa nachá­dza v IBM Rese­arch Lab v štá­te New York. IBM posky­tu­je prog­ra­mo­va­cie roz­hra­nie a mož­nosť pre­vádz­ko­vať expe­ri­men­tál­ne prog­ra­my na ich kvan­to­vom počí­ta­či.

Jed­ným z prob­lé­mov kvan­to­vých počí­ta­čov je, že potre­bu­jú obrov­ské chla­dia­ce sys­té­my, kto­ré v nie­kto­rých prí­pa­doch musia byť chlad­nej­šie ako ves­mír (hovo­rí­me o poriad­ne níz­kej tep­lo­te). A čo viac, ucho­vá­va­jú toľ­ko infor­má­cií, z kto­rých žiad­ne nie sú nevy­hnut­ne sta­tic­ké, a udr­ža­nie všet­kých tých­to infor­má­cií dostup­ných dosta­toč­ne dlho pre zmys­lu­pl­nú ana­lý­zu je enorm­ná úlo­ha. “Dalo by sa to pri­rov­nať k balan­co­va­niu vaj­ca na špič­ke ceruz­ky a násled­né­mu zis­ťo­va­niu, pre­čo spad­lo”, pove­dal Jer­ry Chow, ria­di­teľ Expe­ri­men­tal Quan­tum Com­pu­ting Group v IBM Rese­arch.

Prog­ra­mo­va­cí jazyk, kto­rý IBM vytvo­ri­lo pre ten­to pro­jekt, fun­gu­je tak­mer ako písa­nie hud­by. Prog­ra­má­tor môže jed­no­du­cho potiah­nuť kvan­to­vé objek­ty na napí­sa­nie prog­ra­mu.

Bež­né počí­ta­če pra­cu­jú na binár­nom prin­cí­pe využí­va­júc 0 a 1, čiže zapnu­tý ale­bo vypnu­tý stav. Ale kvan­to­vé sys­té­my využí­va­jú qubi­ty (kvan­to­vé bity), kto­ré môžu nado­bud­núť hod­no­tu 0, 1 ale­bo 0 a 1 záro­veň.

IBM vytvo­ri­lo svoj vlast­ný kvan­to­vý čip bežia­ci na 5 qubi­toch. Chow odha­du­je, že stroj využí­va­jú­ci 50 až 100 qubi­tov by mohol pre­ko­nať schop­nos­ti dneš­ných naj­rých­lej­ších super­po­čí­ta­čov. Ešte k tomu pove­die dlhá ces­ta, ale je to dob­rý výcho­dis­ko­vý bod.

Ale dostať sa tam je ťaž­šie, ako jed­no­du­cho nasle­do­vať Moore­ov zákon o digi­tál­nych počí­ta­čoch zalo­že­ných na kre­mí­ko­vých čipoch. Zatiaľ čo IBM stá­le pou­ží­va kre­mík, exis­tu­je nie­koľ­ko obrov­ských pre­ká­žok brá­nia­cich rých­le­mu roz­vo­ju ako pri bež­ných počí­ta­čoch. Prvou je stav­ba samot­né­ho počí­ta­ča a potom ešte tre­ba prí­sť na to, ako ho naprog­ra­mo­vať.

Ten­to expe­ri­ment posky­tu­je prí­le­ži­tosť pre veľ­kú sku­pi­nu ľudí, kto­rí sa chcú naučiť, ako sa prog­ra­mu­jú kvan­to­vé počí­ta­če, čo pomô­že roz­ví­jať spô­so­by, ako využiť ten­to nový typ tech­no­ló­gie”, pove­dal Earl Joseph z IDC, kto­rý sa venu­je vyso­ko výkon­nej výpoč­to­vej tech­ni­ke.

Pou­ka­zu­je na to, že exis­tu­jú ďal­šie také­to expe­ri­men­ty vo vývo­ji. “NASA Ames a Goog­le robia veľ­mi zau­jí­ma­vú prá­cu. Mys­lím, že to bude evo­luč­ný pro­ces, s viac apli­ká­cia­mi dostup­ný­mi onli­ne kaž­dých nie­koľ­ko rokov.”

Nádej je, že ponúk­nu­tie toh­to nástro­ja pomô­že zvý­šiť záu­jem a pocho­pe­nie kvan­to­vých počí­ta­čov a vytvo­rí komu­ni­tu zain­te­re­so­va­ných jed­not­liv­cov, inšti­tú­cií a výskum­ných pra­cov­ní­kov, kto­rí môžu v nad­chá­dza­jú­cich rokoch pra­co­vať spo­loč­ne na zlep­šo­va­ní poznat­kov o tých­to počí­ta­čoch.

https---blueprint-api-production.s3.amazonaws.com-uploads-card-image-78569-IBM_QuantumThumb

foto: mashable.com

zdroj: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)