ii Earp­ho­nes Snap Strap. Zno­vuz­ro­de­nie úspeš­ného slo­ven­ského pro­jektu z Indie­gogo

Ivo Kokinda / 11. februára 2015 / Tech a inovácie

Jed­no­du­ché, cool a prak­tické. Už dosť vypa­dá­va­nia slú­cha­diel z uší. Takto by sa dal vysti­hnúť slo­ven­ský pro­jekt ii Snap Strap. Jedna z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských cro­wfun­di­go­vých kam­paní zažíva zno­vuz­ro­de­nie po tom, čo pred nece­lým rokom skon­čila kam­paň. Tá dopadla nie na 100% podľa oča­ká­va­nia, ale až na 4 264% vďaka 3 031 fun­de­rom. Chceli len 1000 USD, no nako­niec zís­kali 42 638 USD.

Každý by si pove­dal, že je to veľký úspech a hneď by začal masovú výrobu také­hoto pro­duktu. Ale nestalo sa. Začali sa kopiť prob­lémy a aj meš­ka­nie v roz­po­sie­laní. A prišli nespo­kojné správy od ľudí, ktorí nedos­tali svoj pro­dukt v sta­no­ve­nej lehote. Na to som zís­kal vyjad­re­nie: „Pro­dukty ii Snap Strap boli odo­slane s 1,5 mesač­ným one­sko­re­ním (oproti sta­no­ve­nému ter­mínu), ii Snap Strap–y boli kva­litne vyro­bené a odo­slané všet­kým con­tri­bu­to­rom / zákaz­ní­kom, ktorí kam­paň pod­po­rili.“ 

Vďaka tomuto meš­ka­niu a úspeš­nosti doru­če­nia, ktorá bola po prvom odo­slaní 96%. Zvyšné 4% (cca 120 ľudí) tvo­rili väč­šinu nespo­koj­ných správ a komen­tá­rov. „Z tohto dôvodu bolo potrebné, kon­tak­to­vať kaž­dého nespo­koj­ného con­tri­bu­tora indi­vi­du­álne, pre­ve­riť kde sa stala chyba a prečo zásielka nebola doru­čená. Po pre­ve­rení a odstrá­není chýb, ktoré brá­nili doru­če­niu už v prvom kole odo­sie­la­nia, boli pro­dukty opä­tovne odo­slane3% (cca 90) zákaz­ní­kov zo 4% si za nedo­ru­če­nie zásielky mohli vlast­nou vinou. Z dôvodu, že zadali zlu adresu alebo nesprávny for­mát adresy. Pri 1% bol dôvod nešpe­ci­fi­ko­vaný (zle fun­gu­júca pošta), a bol to prob­lém hlavne v Bra­zíli a Isra­eli,“ znie tvr­de­nie zakla­da­te­ľov.

Bol to veľmi úspešný pro­jekt, ktorý si vši­mol aj samotný cro­wfun­di­gový por­tál Indie­gogo. „Po skon­čení roz­po­sie­la­nia zásie­lok, písali z Indie­gogo, že kam­paň ii Snap Strap sa zara­dila medzi ich naj­lep­šie kam­pane (nápad, rea­li­zá­cia, úspeš­nosť] a pýtali si tak­tiež písomne povo­le­nie aby mohli kam­paň ii Snap Strap pou­ží­vať aj v Indie­gogo PR mediál­nych mate­riá­loch.“

Po vyrie­šení všet­kých objed­ná­vok prišlo ticho. Posledný update na Indie­gogo alebo na Face­book fan­page bol pred 8 mesiacmi. Od vtedy nič nebolo zve­rej­nené ohľa­dom pro­duktu ani jeho vývoja. Tento pro­jekt bol v pod­state dru­hotný popri iných, na kto­rých tiež pra­co­vali rov­naký ľudia, a to z Tai­wanu.

Podľa ich slov ii Snap Strap vyví­jali. „Robili sa úpravy / vylep­še­nia na Snap Strap-e na základe postre­hov a pri­po­mie­nok od zákaz­ní­kov, ktorí už pro­dukt pou­ží­vajú.“ Ale mys­lím si, že mohla byť o tomto vývoji aspoň zmienka na ich strán­kach, aby ľudia neza­budli. Takto stra­tili dosť pod­statnú základňu fanú­ši­kov a poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov pri­padne väč­ších odbe­ra­te­ľov.

Nový ii Snap Strap by sa mal dostať do malo­ob­chod­ného pre­daja v prvej polo­vici tohto roku. No nechajme sa prek­va­piť, aký a či vôbec sa nejaký nový a vylep­šený dostane na trh. Dúfam, že áno a bude mini­málne tak popu­lárny a repre­zen­to­vať Slo­ven­sko ako to bolo počas veľmi úspeš­nej kam­pane.

Rada od jed­ného zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov ohľa­dom cro­wfun­dingu znie: „Kam­paň musí byť atrak­tívna pre média, čím vznikla pub­li­cita. Dôle­žite je, aby o kam­pani začali písať por­táli a maga­zíny, hlavne v USA. Pred­po­kla­dám, že bez pub­li­city neexis­tuje úspech v cro­wd­fun­dingu.“

zdroj: indie­gogo

Pridať komentár (0)