IKEA bude mať vlast­ný bicy­kel

Michal Ondro / 15. apríla 2016 / Business

Milo­va­ná ľuď­mi po celom sve­te. IKEA už doká­za­la vše­li­čo. Od nábyt­ku, kto­rý si musí­me sami pos­kla­dať, cez solár­nu ener­giu pohá­ňa­né prí­streš­ky pre ľudí v núdzi, až po malé záh­rad­ky, o kto­ré sa môže­me sta­rať medzi štyr­mi ste­na­mi. Jej nový pro­dukt však isto vyča­rí úsmev na tvá­ri nejed­né­mu jej fanú­ši­ko­vi. Kon­com roka totiž pred­sta­ví svoj prvý bicy­kel – SLAD­DA.

Dizajn samot­né­ho bicyk­lu už vyhral nejed­no oce­ne­nie a mno­hí ho nazý­va­jú „tým naj­lep­ším z naj­lep­ších“. Zákaz­ní­ci sa o tom budú môcť sami pre­sved­čiť nie­ke­dy kon­com augus­ta toh­to roka.

Bicy­kel SLAD­DA nemá kla­sic­kú reťaz, kto­rú môže­me vidieť na drvi­vej väč­ši­ne bicyk­lov. Pochvá­liť sa môže hna­cím reme­ňom, kto­rý je odol­ný voči koró­zii. IKEA tvr­dí, že ten­to remeň vydr­ží až 15-tisíc kilo­met­rov, čo je nie­ke­dy až 3-krát dlh­šia doba, ako pri bicyk­loch s kla­sic­kou reťa­zou.

IKEA-SLADDA-drive-belt

foto: inhabitat.com

IKEA spo­lu­pra­co­va­la pri jeho výro­be so štú­di­om Very­day Design Stu­dio (páni Oskar Juh­lin, Jan Pura­nen a Kris­tian Eke), aby vytvo­ri­la mini­ma­lis­tic­ký a štý­lo­vý bicy­kel s bie­lym rámom. SLAD­DA je uni-sex bicy­kel s nasta­vi­teľ­ný­mi ria­did­la­mi a vraj sa na ňom bude môcť pre­há­ňať kaž­dý, kto má viac ako 12 rokov.

SLADDA-Red-DOt-1000x610

foto: inhabitat.com

Detai­lov o tom­to novom poči­ne nie je veľa, no vie­me ešte to, že k bicyk­lu sa bude dať pri­po­jiť záves­ný vozík. Bicy­kel bude mať okrem toho vpre­du odmon­to­va­teľ­ný košík a vza­du ďal­ší nosič. Oskar Juh­lin, jeden z dizaj­né­rov, tvr­dí, že v budúc­nos­ti sa môže stať, že sa do pre­da­ja dosta­nú ešte ďal­šie dopl­n­ky.

IKEA vyhra­la s dizaj­nom bicyk­lu SLAD­DA tri oce­ne­nia na Red Dot Awards, kto­ré sa ude­ľu­jú za exce­len­ciu v pro­duk­to­vom dizaj­ne. Domov si odnies­la aj cenu Best of the Best, kto­rá je to naj­väč­šou cenou v kaž­dej kate­gó­rii.

473104_81_51805_l0u0XGhul

foto: s3files.core77.com

Bicy­kel s ľah­kým hli­ní­ko­vým rámom bude k dis­po­zí­cii v dvoch veľ­kos­tiach, a to 26 a 28-pal­co­vé kole­sá. SLAD­DA sa bude v Euró­pe pre­dá­vať od augus­ta a bude stáť pri­bliž­ne 700 eur. Čle­no­via ver­nost­né­ho prog­ra­mu budú mať po obme­dze­ný čas šan­cu zakú­piť si ho za pri­bliž­ne 500 eur.

Páči sa ti nový ike­ác­ky bicy­kel?

Zdroj: inhabit.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabit.com

Pridať komentár (0)