IKEA bude mať vlastný bicy­kel

Michal Ondro / 15. apríla 2016 / Business

Milo­vaná ľuďmi po celom svete. IKEA už doká­zala vše­ličo. Od nábytku, ktorý si musíme sami pos­kla­dať, cez solárnu ener­giu pohá­ňané prí­strešky pre ľudí v núdzi, až po malé záh­radky, o ktoré sa môžeme sta­rať medzi štyrmi ste­nami. Jej nový pro­dukt však isto vyčarí úsmev na tvári nejed­nému jej fanú­ši­kovi. Kon­com roka totiž pred­staví svoj prvý bicy­kel – SLADDA. 

Dizajn samot­ného bicyklu už vyhral nejedno oce­ne­nie a mnohí ho nazý­vajú „tým naj­lep­ším z naj­lep­ších“. Zákaz­níci sa o tom budú môcť sami pre­sved­čiť nie­kedy kon­com augusta tohto roka.

Bicy­kel SLADDA nemá kla­sickú reťaz, ktorú môžeme vidieť na drvi­vej väč­šine bicyk­lov. Pochvá­liť sa môže hna­cím reme­ňom, ktorý je odolný voči koró­zii. IKEA tvrdí, že tento remeň vydrží až 15-tisíc kilo­met­rov, čo je nie­kedy až 3-krát dlh­šia doba, ako pri bicyk­loch s kla­sic­kou reťa­zou.

IKEA-SLADDA-drive-belt

foto: inhabitat.com

IKEA spo­lu­pra­co­vala pri jeho výrobe so štú­diom Very­day Design Stu­dio (páni Oskar Juh­lin, Jan Pura­nen a Kris­tian Eke), aby vytvo­rila mini­ma­lis­tický a štý­lový bicy­kel s bie­lym rámom. SLADDA je uni-sex bicy­kel s nasta­vi­teľ­nými ria­did­lami a vraj sa na ňom bude môcť pre­há­ňať každý, kto má viac ako 12 rokov.

SLADDA-Red-DOt-1000x610

foto: inhabitat.com

Detai­lov o tomto novom počine nie je veľa, no vieme ešte to, že k bicyklu sa bude dať pri­po­jiť závesný vozík. Bicy­kel bude mať okrem toho vpredu odmon­to­va­teľný košík a vzadu ďalší nosič. Oskar Juh­lin, jeden z dizaj­né­rov, tvrdí, že v budúc­nosti sa môže stať, že sa do pre­daja dostanú ešte ďal­šie dopl­nky.

IKEA vyhrala s dizaj­nom bicyklu SLADDA tri oce­ne­nia na Red Dot Awards, ktoré sa ude­ľujú za exce­len­ciu v pro­duk­to­vom dizajne. Domov si odniesla aj cenu Best of the Best, ktorá je to naj­väč­šou cenou v kaž­dej kate­gó­rii.

473104_81_51805_l0u0XGhul

foto: s3files.core77.com

Bicy­kel s ľah­kým hli­ní­ko­vým rámom bude k dis­po­zí­cii v dvoch veľ­kos­tiach, a to 26 a 28-pal­cové kolesá. SLADDA sa bude v Európe pre­dá­vať od augusta a bude stáť pri­bližne 700 eur. Čle­no­via ver­nost­ného prog­ramu budú mať po obme­dzený čas šancu zakú­piť si ho za pri­bližne 500 eur.

Páči sa ti nový ike­ácky bicy­kel?

Zdroj: inhabit.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabit.com

Pridať komentár (0)