IKEA posta­vila vo svo­jej pre­dajni repliku sýr­skeho domova na pomoc ute­čen­com

Martina Ditrichová / 10. november 2016 / Zaujímavosti

Kam­paň dopadla úspešne. V spo­lu­práci s Čer­ve­ným krí­žom vyzbie­rala vyše 20 mili­ó­nov eur.

Pre­bie­ha­júca kríza v Sýrii sa mno­hým zdá až prí­liš cudzia a vzdia­lená. Mnohí ju buď nevní­mame alebo pred ňou rad­šej zatvá­rame oči. Nás sa to predsa netýka. No sku­toč­nosť je taká, že 11 mili­ó­nov ľudí tu bolo zabi­tých alebo donú­te­ných opus­tiť svoje domovy, a to je niečo, čomu treba veno­vať pat­ričnú pozor­nosť.

syrian-house-replica-by-ikea-1-1020x610

IKEA na margo toho spus­tila kam­paň, aby pri­bli­žíla alar­mu­júcu situ­áciu v Sýrii kaž­dému. Roz­hodla sa nain­šta­lo­vať do svo­jej vlaj­ko­vej pre­dajne v meste Sle­pen­den v Nór­sku repliku sku­toč­ného sýr­skeho domu. Tú vytvo­rila reklamná agen­túra POL v spo­lu­práci s Čer­ve­ným krí­žom. Inšta­lá­cia mala uká­zať širo­kej verej­nosti situ­áciu bež­nej sýr­skej rodiny v rámci fun­drai­sin­go­vej kam­pane pre nezis­kovky v Sýrii.

syrian-house-replica-by-ikea-5-1020x610syrian-house-replica-by-ikea-7-1020x610

V obchode s nábyt­kom IKEA medzi ply­šom a moder­ným nábyt­kom, našli tisícky ľudí 25met­rov štvor­co­vých veľký sýr­sky domov, ktorý ponú­kal nahliad­nu­tie do života Rany a jej 9-člen­nej rodiny. Replika bola vytvo­rená na základe zábe­rov jej prí­bytku v Damasku, ktoré posky­tol Čer­vený kríž. 3-izbový byt, posta­vený z hru­bých betón­vých blo­kov, bol vnútri chu­dobne zaria­dený. Kul­tové pla­gáty a cenovky IKEA boli pou­žité na vyroz­prá­va­nie prí­behu ute­čen­cov, o prob­lé­moch, kto­rým musia čeliť a tiež ponúka inštruk­cie, ako postu­po­vať pri pomoci pro­stred­níc­tvom darov.

syrian-house-replica-by-ikea-2-1020x610syrian-house-replica-by-ikea-3-1020x610syrian-house-replica-by-ikea-4-1020x610

Ume­lecký ria­di­teľ spo­loč­nosti POL, Snorre Mar­tin­sen pove­dal, že sa sna­žili, aby Ranin dom vyze­ral čo najau­ten­tic­kej­šie. Inšta­lá­ciu nav­ští­vilo okolo 40 000 ľudí týž­denne, bola k vide­niu od 17. do 31. októbra. Kam­paň úspešne vyzbie­rala až 22 mili­ó­nov eur na pomoc Čer­ve­ného kríža v Sýrii.

zdroj: inhabitat.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)