Impact HUB už one­dlho v Bra­ti­slave

Šandi / 26. február 2014 / Tools a produktivita

Vyspo­ve­dali sme sku­pinu mla­dých ľudí, ktorí stoja za pro­jek­tom HUB Bra­ti­slava. A sú to ľudia s veľ­kými oča­ká­va­niami.

Jedna z celo­sve­tovo naj­zná­mej­ších cowor­kin­go­vých zna­čiek pri­chá­dza na Slo­ven­sko. Hub je o stre­tá­vaní sa, učení, práci a pod­ni­kaní. Ak si nezá­vislý pod­ni­ka­teľ, kre­a­tívny štu­dent alebo šikovná holka na mater­skej hľa­da­júca inšpi­ra­tívne miesto pre roz­voj svo­jich schop­ností, môže práve HUB pred­sta­vo­vať to pravé miesto pre tvoju rea­li­zá­ciu.

Musíme kon­šta­to­vať, že už dnes je v Bra­ti­slave na výber pomerne dobrá ponuka cowor­kin­go­vých cen­tier ako Con­nect alebo Spot. Hub to teda nebude mať lahké.

Ceny pre poten­ciál­nych záu­jem­cov ešte nie sú sta­no­vené, no podľa nás ich môžeme oča­ká­vať na úrovni toho, čo je v Prahe. Jed­not­livé člen­ské tarify sú roz­de­lené podľa počtu hodín, ktoré chcete v Hube mesačne strá­viť. Na výber je 5, 25, 50, 100 alebo neob­me­dzený počet hodín. Čle­no­via s týmito tari­fami využí­vajú pra­covné miesta v open space. Naj­niž­šia tarifa stojí 11€ a naj­vyš­šia 145€ mesačne

A kto za slo­ven­ským HUB cowor­kin­go­vým cen­trom stojí? Laco Tabak, Piido Gab­riška, Katka Dudžá­ková, Michal Geci a Baška Kli­mek. Je to par­tia mla­dých ľudí, ktorá sa zozná­mila tak­po­ve­diac náhodne. Náhody zvyknú vytvá­rať prí­le­ži­tosti a tie zas ďalej úspe­chy, čo dúfame bude pla­tiť aj pre HUB. 

Táto mladá par­tia ľudí má pred sebou ešte veľa práce, kedže sa nachá­dzajú len vo fáze hľa­da­nia ide­ál­neho pries­toru. Podľa ich pred­stáv by mal vyze­rať indus­triálne, s vyso­kými stropmi, veľ­kou kon­fe­renč­nou sálou a mal by sa nachá­dzat v dis­trikte Staré Mesto. V kaž­dom prí­pade sa máme na čo tešiť.

Pridať komentár (0)