Indie­Kicks #109 ~ 3 tech hračky, kto­rými vylep­šíš svoj mobil

Spaceunicorn: R@100 / 1. septembra 2014 / Tech a inovácie

Pro­jekty na prí­slu­šen­stvo k mobil­ným tele­fó­nom sa obja­vujú neus­tále a z času na čas sa objaví aj niečo zaujímavé/ uži­točné.

#1 Affor­dable ther­mal ima­ging for smartp­ho­nes and tab­lets

Toto zaria­de­nie je jemne nemo­torné roz­ší­re­nie pre mobil, ale zato môže byť nesmierne uži­točné. Ide o tep­lo­cit­livú kameru, vďaka kto­rej môžeš obja­viť rôzne tepelné úniky či už z domu, alebo z PC. Nor­málne také zaria­de­nie môže stáť desiatky až stovky tisíc korún, ale vďaka tomuto pro­jektu budeš maž ter­mo­ví­ziu 100x lac­nej­šiu, t.j. za $250 (+ $18). Trošku tech­ni­ka­lít: tep­lotný roz­sah má od –20 do +230 °C, k mobilu sa pri­pája cez Blu­e­To­oth či WiFi a zorné pole, ktoré môžeš sle­do­vať, má 39×38 stup­ňov.

#2 The React Side­kick: Wea­rable Tech For Emer­gen­cies

Tento gad­get môže zachra­ňo­vať životy, pokiaľ sa ti nevy­bije mobil. Ide o jed­no­du­ché tla­čidlo, ktoré máš spá­ro­vané cez Blu­e­To­oth s mobi­lom a pri jeho stla­čení v prí­pade nebez­pe­čia zašle sms info na 911 (US), twe­etne a napíše sta­tus na FB, že sa niečo deje a vyzdieľa tvoju loká­ciu. Naozaj to môže byť uži­točné pre nie­koho, kto sa zvykne pohy­bo­vať v nie práve bez­peč­ných mies­tach alebo časoch. Toto tla­čidlo stojí $35 (+ $20).

#3 Syte Sle­eve – The Super Smartp­hone Sle­eve

Na prvý pohľad je vidno účel tohto gad­getu, teda skôr prí­slu­šen­stva. Ide o rukáv s púzdrom na mobil. Jed­no­du­cho sa pri­pne aj cez oble­če­nie, je nepre­mo­kavé, dokonca si poradí aj s pri­po­je­nými slú­chad­lami a samoz­rejme, doty­kový smartp­hone môžeš stále ovlá­dať cez obal. Jediný prob­lém môžu mať ľudia s “pád­lami”, ktoré by sa im nemu­seli vmes­tiť do obalu. A ešte by sa k tomu zišlo nejaké miesto na powe­pack. Ak si mys­líš, že náj­deš pre tento obal využi­tie, môžeš si ho kúpiť za $20 (+ $10 + $10).

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)