Indie­Kicks #109 ~ 3 tech hrač­ky, kto­rý­mi vylep­šíš svoj mobil

Spaceunicorn: [email protected] / 1. septembra 2014 / Tech a inovácie

Pro­jek­ty na prí­slu­šen­stvo k mobil­ným tele­fó­nom sa obja­vu­jú neus­tá­le a z času na čas sa obja­ví aj nie­čo zaujímavé/ uži­toč­né.

#1 Affor­dab­le ther­mal ima­ging for smartp­ho­nes and tab­lets

Toto zaria­de­nie je jem­ne nemo­tor­né roz­ší­re­nie pre mobil, ale zato môže byť nesmier­ne uži­toč­né. Ide o tep­lo­cit­li­vú kame­ru, vďa­ka kto­rej môžeš obja­viť rôz­ne tepel­né úni­ky či už z domu, ale­bo z PC. Nor­mál­ne také zaria­de­nie môže stáť desiat­ky až stov­ky tisíc korún, ale vďa­ka tomu­to pro­jek­tu budeš maž ter­mo­ví­ziu 100x lac­nej­šiu, t.j. za $250 (+ $18). Troš­ku tech­ni­ka­lít: tep­lot­ný roz­sah má od -20 do +230 °C, k mobi­lu sa pri­pá­ja cez Blu­e­To­oth či WiFi a zor­né pole, kto­ré môžeš sle­do­vať, má 39×38 stup­ňov.

#2 The React Side­kick: Wea­rab­le Tech For Emer­gen­cies

Ten­to gad­get môže zachra­ňo­vať živo­ty, pokiaľ sa ti nevy­bi­je mobil. Ide o jed­no­du­ché tla­čid­lo, kto­ré máš spá­ro­va­né cez Blu­e­To­oth s mobi­lom a pri jeho stla­če­ní v prí­pa­de nebez­pe­čia zašle sms info na 911 (US), twe­et­ne a napí­še sta­tus na FB, že sa nie­čo deje a vyzdie­ľa tvo­ju loká­ciu. Naozaj to môže byť uži­toč­né pre nie­ko­ho, kto sa zvyk­ne pohy­bo­vať v nie prá­ve bez­peč­ných mies­tach ale­bo časoch. Toto tla­čid­lo sto­jí $35 (+ $20).

#3 Syte Sle­e­ve – The Super Smartp­ho­ne Sle­e­ve

Na prvý pohľad je vid­no účel toh­to gad­ge­tu, teda skôr prí­slu­šen­stva. Ide o rukáv s púzdrom na mobil. Jed­no­du­cho sa pri­pne aj cez oble­če­nie, je nepre­mo­ka­vé, dokon­ca si pora­dí aj s pri­po­je­ný­mi slú­chad­la­mi a samoz­rej­me, doty­ko­vý smartp­ho­ne môžeš stá­le ovlá­dať cez obal. Jedi­ný prob­lém môžu mať ľudia s “pád­la­mi”, kto­ré by sa im nemu­se­li vmes­tiť do oba­lu. A ešte by sa k tomu ziš­lo neja­ké mies­to na powe­pack. Ak si mys­líš, že náj­deš pre ten­to obal využi­tie, môžeš si ho kúpiť za $20 (+ $10 + $10).

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)