Indie­Kicks: Bojujte vzdu­chom proti dažďu a ďal­šie bláz­nivé Kicks­tar­ter novinky

Spaceunicorn: R@100 / 4. októbra 2014 / Tech a inovácie

Dnes na trošku nevážnu tému, pár pro­jek­tov, ktoré zaujmú, ale inak sú tak­mer nanič.

#1 Air umbrella

Prečo sa ťahať s dážd­ni­kom, ktorý je skladný, ale ho musíš pri pou­žití roz­kla­dať a nemá časové obme­dze­nie výdrže, keď môžeš cho­diť s nie­čím, čo vyzerá ako niečo odtr­hnuté z Daleka, váži skoro kilo, nemô­žeš to zlo­žiť a vydrží maxi­málne 30 minút? Prosto by to chcelo sil­nej­šie baté­rie. Air umbrella je, presne ako vraví názov, vzdušný dážd­nik, ktorý fun­guje tak, že pada­júce kvapky vody proste odfu­kuje na stranu. Neviem teda, ako by sa tvá­ril nie­kto, keby si okolo neho pre­šiel a nastrie­kal na neho vodu, aj keď by bol pod vlast­ným dážd­ni­kom. Kaž­do­pádne to vyzerá cool, veď kto by nech­cel vlastné silové pole, teda wind shield? Vezmi si jeden za $88 (+ $15).

#2 RGB Sha­des: Prog­ram­mable LED Glas­ses

Ak by ti na upú­ta­nie pozor­nosti nesta­čil dážd­nik, môžeš skú­siť LED oku­liare, s kto­rými by som však neod­po­rú­čal ísť do dažďa, ale na párty do clubu určite áno. Oku­liare sú zho­to­vené z dosiek s elek­tric­kými obvodmi, majú 68 RGB LED, ktoré fun­gujú ako pixely, sú kom­pletne hac­ko­va­teľné (Ardu­ino com­pa­tible) a majú také silné diódy, že s nimi môžeš osle­po­vať oko­lo­idú­cich. Ledky spra­via, čo im naprog­ra­mu­ješ, môžu bli­kať, svie­tiť, zobra­zo­vať text, hrať hada, wha­te­ver you like. Ak máš pocit, že si na párty za suchára, toto zmení pohľad ostat­ných na teba. Oku­liare môžeš mať za $99 (+ $10), ak zvlá­daš prácu s páj­kou.

#3 The Money Gun

Ak neza­fun­guje ani jeden z pre­doš­lých pro­jek­tov, tak tento určite zabe­rie. Zbraň na roz­ha­dzo­va­nie peňazí, ak si šet­ril a nedal peniaze na 100+ pro­jek­tov, tak ich máš určite dosť na napl­ne­nie tejto zbrane. Vmestí sa do nej až 100 ban­ko­viek (alebo iných papie­rov), stla­číš spúšť a vžu­uum, peniaze sú preč, teda všade navô­kol. Nie je to úžasné? Zabá­vaj sa a ukáž, že na to máš. Samotná Money gun stojí $150 a posiela sa len do US. Cena náplne sa môže pohy­bo­vať od 10 000 korún (500 EUR), do 50 000 EUR (1,3 mil. korún).

Zdroj: spaceunicorn.sk
Pridať komentár (0)