V Indii zavied­li ban­kov­ky s nulo­vou hod­no­tou. K čomu slú­žia?

Lukáš Dubovský / 7. mája 2016 / Zaujímavosti

Ban­kov­ky s hod­no­tou “nula rupií” vznik­li na pro­test pro­ti korup­cii už roku 2014: Znač­ne sa podo­ba­jú ban­kov­kám v hod­no­te päť­de­sia­tich rupií, neslú­žia však na pla­te­nie.

Ako­náh­le nie­kto bež­né­mu obča­no­vi naz­na­čí, že by mal za štan­dard­né bez­plat­né služ­by ponúk­nuť úpla­tok, pou­ži­je dotyč­ný namies­to sku­toč­ných peňa­zí ban­kov­ku s nulo­vou hod­no­tou. Pro­ti­ko­rupč­né pla­tid­lo navy­še zdo­bí por­trét Gánd­hí­ho s tex­tom “Sľu­bu­jem, že neprij­mem ani nepre­dám úpla­tok”.

Nulo­vé ban­kov­ky sa sta­li sym­bo­lom kam­pa­ne Pia­ty pilier, kto­rá ich od novem­bra 2014 natla­če­ných roz­da­la viac ako 2,5 mili­ó­na. Penia­ze sú pri­tom iba jed­no­stran­né, aby nedoš­lo k poru­še­niu záko­na o fal­šo­va­ní.

vedeliSteZe_banner (1)

foto: veritenews.com, zdroj: Vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)