V Indii zaviedli ban­kovky s nulo­vou hod­no­tou. K čomu slú­žia?

Lukáš Dubovský / 7. mája 2016 / Zaujímavosti

Ban­kovky s hod­no­tou “nula rupií” vznikli na pro­test proti korup­cii už roku 2014: Značne sa podo­bajú ban­kov­kám v hod­note päť­de­sia­tich rupií, neslú­žia však na pla­te­nie.

Ako­náhle nie­kto bež­nému obča­novi naz­načí, že by mal za štan­dardné bez­platné služby ponúk­nuť úpla­tok, pou­žije dotyčný namiesto sku­toč­ných peňazí ban­kovku s nulo­vou hod­no­tou. Pro­ti­ko­rupčné pla­tidlo navyše zdobí por­trét Gánd­hího s tex­tom “Sľu­bu­jem, že neprij­mem ani nepre­dám úpla­tok”.

Nulové ban­kovky sa stali sym­bo­lom kam­pane Piaty pilier, ktorá ich od novem­bra 2014 natla­če­ných roz­dala viac ako 2,5 mili­óna. Peniaze sú pri­tom iba jed­no­stranné, aby nedošlo k poru­še­niu zákona o fal­šo­vaní.

vedeliSteZe_banner (1)

foto: veritenews.com, zdroj: Vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)