Info­gra­fi­ka: Ako fun­gu­je finan­co­va­nie star­tu­pov?

Rišo Néveri / 27. júla 2015 / Lifehacking

Finan­co­va­nie star­tu­pov spo­mí­na­me snáď kaž­dý deň… Ako vlast­ne fun­gu­je? Ak netu­šíš, čo je IPO, nevieš čo si máš pred­sta­viť pod “Seed Round” ale­bo nemáš šaj­nu, akú úlo­hu hrá inves­tič­ný ban­kár v živo­te star­tu­pu, máme pre teba info­gra­fi­ku, kto­rá ti s tým pomô­že.

Pridať komentár (0)