INFO­GRA­FI­KA: O zdro­jo­ch finan­co­va­nia, big data a vypnu­tí

Michal Tomek / 4. apríla 2014 / Lifehacking

Dnes sme si nachys­ta­li opäť tri zau­jí­ma­vé info­gra­fi­ky, z kto­rý­ch sa nie­čo môže­te priu­čiť ale­bo sa len jed­no­du­cho zaba­viť. Kto by pove­dal, že naj­pou­ží­va­nej­ším spô­so­bom finan­co­va­nia star­tu­pu je… vlast­né vrec­ko? Ale­bo kto by pove­dal, že taký rok 2013 bol rokom oblas­ti „Big Data“? A nako­niec, kto by pove­dal, že prie­mer­ný uží­va­teľ si poze­rá svoj tele­fón kaž­dú 6,5 minú­tu? Nie­len to sa dozvie­te v dneš­nej nádiel­ke info­gra­fík.

Prehľad top zdrojov financovania startupov

Asi ste sa už niekedy zamýšľali nad tým, ako možno startup financovať a najmä, ako to robia tí druhí? Serbian Business Angels Network prináša infografiku, ktorá to pekne sumarizuje. Tak, ktorý je ten váš spôsob? 

 

 

Startupy v oblasti „Big Data“

Big Data, ako už samotný názov predpovedá, je oblasť technológie zaoberajúca sa obrovskými súbormi dát – ich analýzou, uskladnením, zdieľaním, transferom, zbieraním a vizualizáciou. Keďže kapacita internetových služieb sa neustále zvyšuje (Google, Facebook, Wikipedia, iné), startupy v „Big Data“ majú značný potenciál.

 

 

Ako vypnúť

Viete vôbec, koľko času presedíte za počítačom, na internete, prácou na databázach, programovaním, chatovaním, updatovaním statusov, zdieľaním fotiek? Nie? Ani ja nie. Viem ale, že je to dosť. Stále ešte žijeme v normálnom, „analógovom“ svete, a preto je dobré z času na čas vypnúť. Infografika nižšie vám ponúka pár možností. 

Pridať komentár (0)