Tento ino­va­tívny eko auto­mat ti za recyk­lo­va­nie fliaš zaplatí

Marianna Mikešová / 14. november 2016 / Eko

Ped­stav si auto­mat na sepa­ro­va­nie PET fliaš, ktorý ti za recyk­lo­va­nie zaplatí pro­stred­níc­tvom smart­fónu. Alebo si pred­stav mobilnú apli­ká­ciu, kto­rou si z pohod­lia domova objed­náš odvoz recyk­lo­va­teľ­ného odpadu. Nie, nie je to sen. Jed­nej čín­skej spo­loč­nosti v Bei­jingu sa poda­rilo nasto­liť “smart éru” recyk­lo­va­nia.

Čín­ske samosprávy sa zvy­čajne veľmi nean­ga­žujú v recyk­lo­vaní a prak­ticky tu neexis­tuje regu­lo­vaný sys­tém sepa­ro­va­nia odpadu. Igno­rá­cia prob­lému hro­ma­de­nia plas­tov sa však môže podie­ľať na obrov­skom zne­čis­ťo­vaní vody a pôdy. Oby­va­te­lia Bei­jingu pri­tom podľa šta­tis­tík spot­re­bujú 150 000 až 200 000 ton plas­to­vých fliaš ročne.

Traja štu­denti preto prišli s nápa­dom vytvo­riť sys­tém, ktorý by ľudí navyše k recyk­lo­va­niu moti­vo­val. A čo môže byť lep­šia moti­vá­cia, než finančná? Navyše sú mnohé sys­témy sepa­ro­va­nia odpadu zasta­ralé a nere­a­gujú na súčasnú dobu smart­fó­nov. Kla­sické auto­maty na vra­ca­nie PET fliaš preto vyba­vili soft­vé­rom, ktorý ti za vho­de­nie kaž­dej fľaše pošle na účet 1,6 dolá­rov (1,48 eura). Za rea­li­zá­ciou tohto pro­jektu stojí firma Incom Resour­ces Reco­very Recyc­ling Co. Ltd, ktorá ide skve­lým prí­kla­dom nečin­ným samosprá­vam a spo­loč­nos­tiam, ktoré na životné pro­stre­die kašlú.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFoto: tunza.eco-generation.org

Spo­čiatku vraj boli s prí­stro­jom prob­lémy, ktoré bolo treba dola­diť. Dnes už je auto­mat v pia­tej vývo­jo­vej ver­zii. Prí­stroje na zber fliaš sú navyše schopné ukla­dať rôzne infor­má­cie, na základe kto­rých vzniknú šta­tis­tiky, kde je naj­lep­šie auto­maty umiest­niť. Spo­loč­nosť zatiaľ osa­dila viac než 5 000 auto­ma­tov a nachá­dzajú sa na naj­frek­ven­to­va­nej­ších mies­tach, ako naprí­klad na letis­kách, sta­ni­ciach či ško­lách v pia­tich čín­skych mes­tách. V budúc­nosti bude možné pro­stred­níc­tvom týchto úda­jov vyhod­no­tiť vývoj sprá­va­nia oby­va­te­ľov a úspeš­nosti recyk­lo­va­nia.

Všetko, čo oby­va­te­ľom týchto čín­skych miest treba k šet­re­niu život­ného pro­stre­dia sepa­ro­va­ním je, stiah­nuť si mobilnú appku do svojho smart­fónu. Tá im ukáže, ako ktoré typy fliaš správne sepa­ro­vať a kde sa nachá­dzajú zberné miesta. Firma sa zatiaľ zame­riava len na zber plas­tov, no v pláne má ďalší roz­voj a roz­ší­re­nie aj na iné recyk­lo­va­teľné mate­riály, ako papier, sklo či kov.

f-chinalipservice-a-20150128-870x550

Foto: japantimes.co.jp

Moti­vá­cia ľudí for­mou malej odmeny za snahu je skve­lým spô­so­bom, ako posu­núť rie­še­nie envi­ron­men­tál­nych prob­lé­mov o level vyš­šie. Čo mys­líš, fun­go­valo by niečo podobné aj u nás na Slo­ven­sku? My si mys­líme, že toto je cesta, kto­rou sa vydať.

Zdroj článku: plasticnews.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: plasticnews.com/carbonliterecycling.com

Pridať komentár (0)