Ins­ta­gram Sto­ries svo­jou popu­la­ri­tou pre­rást­li Snap­chat

Kristína Vavrová / 16. apríla 2017 / Business

zdroj: pinterest.com/pinterest.com

Klon Snap­cha­tu, kto­rý od tej­to apli­ká­cie oko­pí­ro­val nejed­nu fun­kciu, sa aktu­ál­ne teší ove­ľa väč­šej popu­la­ri­te.

Naprí­klad taký Face­bo­ok abso­lút­ne neus­pel s ich vlast­ný­mi sto­ries a ľudia o ne neja­via žiad­ny záu­jem. V prí­pa­de Ins­ta­gra­mu je to však iné. Ins­ta­gram Sto­ries pôvod­ne vznik­li ako napo­do­be­ni­na Snap­cha­tu a v súčas­ti zaží­va­jú masív­ny úspech. Den­ne ich pou­ží­va viac než 200 mili­ó­nov uží­va­te­ľov. Či už oni sami posie­la­jú novin­ky zo svoj­ho živo­ta, ale­bo si poze­ra­jú upda­ty od ostat­ných.

zdroj: pinterest.com

Aj tie­to fak­ty sú dôka­zom toho, že Ins­ta­gram pred­be­hol v popu­la­rie Snap­chat, kto­rý ako prvý pri­šiel s kon­cep­tom sto­ries. Na kon­ci minu­lé­ho roka mal Snpa­chat oko­lo 158 mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov pri­čom nie všet­ci využí­va­jú apli­ká­ciu na posie­la­nie sto­ries, nie­kto­rí cez ňu iba píšu sprá­vy ale­bo tele­fo­nu­jú. Avšak v porov­na­ní so 600 mili­ón­mi uží­va­teľ­mi Ins­ta­gra­mu, z kto­rých veľ­ké per­cen­to pou­ží­va prá­ve kvô­li sto­ries, je to dosť malé čís­lo.

zdroj: instagram.com

Ins­ta­gram však neza­há­ľa a pre svo­ju obrov­skú uží­va­teľ­skú základ­ňu pri­ná­ša aj zopár nových fun­kcií. Je to naprí­klad „sel­fie stic­ker“, kto­rý ti umož­ní pri­le­piť zmen­še­ni­nu svo­jej sel­fie na ďal­šie fot­ky. V pod­sta­te si zo svo­jej vlast­nej tvá­re spra­víš nové emo­ti­ko­ny.

zdroj: pinterest.com

Tak­tiež sa do jeho fun­kcie Geos­tic­kers pri­da­li 4 nové mes­tá – Chi­ca­go, Lon­don, Mad­rid a Tokyo. Aj táto fun­kcia bola odko­pí­ro­va­ná od Snap­cha­tu a pro­stred­níc­tvom špe­ciál­nych emo­ti­ko­nov ti umož­ňu­je ozná­miť ostat­ným, kde sa prá­ve nachá­dzaš.

zdroj: instagram.com

Po tom­to všet­kom môže­me s isto­tou pove­dať, že úspeš­nosť fun­kcií nezá­le­ží od toho, kto ako prvý prí­de s novým nápa­dom. Uží­va­te­ľov skôr zau­jí­ma to, ako komu­ni­ku­jú ich pria­te­lia a kto­ré apli­ká­cie využí­va­jú.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)