Inštitút ľudských práv podáva trestné oznámenie na Kotlebovu kampaň

Soňa Otajovičová / 11. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Ma­rian Kot­leba šíri ne­ná­vistné slo­gany na­mie­rené proti ko­mu­nite LGBTQ
  • Ro­dinu podľa neho tvorí iba muž a žena
  • Re­klamný pries­tor pre kon­tro­verzný pries­tor po­skytla spo­loč­nosť euro­AWK s.r.o.
  • Ma­rian Kot­leba šíri ne­ná­vistné slo­gany na­mie­rené proti ko­mu­nite LGBTQ
  • Ro­dinu podľa neho tvorí iba muž a žena
  • Re­klamný pries­tor pre kon­tro­verzný pries­tor po­skytla spo­loč­nosť euro­AWK s.r.o.

Ma­rián Kot­leba je jed­ným z kan­di­dá­tov na post pre­zi­denta Slo­ven­skej re­pub­liky. Už po­čas par­la­ment­ných vo­lieb če­lila jeho strana Ľu­dová stana naše Slo­ven­sko veľ­kej vlne kri­tiky pre jej ex­tré­mis­tické sklony. Z po­dob­ného sme­ro­va­nia vodca ĽSNS ne­po­ľa­vil ani v pre­zi­dent­ských voľ­bách. Naj­nov­šie na neho In­šti­tút ľud­ských práv po­dal trestné ozná­me­nie kvôli ne­ná­vist­nému re­klam­nému bil­bordu.

Ten­to­krát mu ne­va­dia Ró­mo­via či iné ná­rod­nostné men­šiny, ale čle­no­via ko­mu­nity LGBT. Jeho sta­no­visko voči tomu, ako by mala vy­ze­rať ro­dina, je úplne jasné. Tvo­riť by ju mali muž a žena, aké­koľ­vek iné spo­je­nie chce za­sta­viť. Jeho slo­gan znie: „Ro­dia je muž a žena. Stop LGBT!“

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: R. Ma­ťaš In­šti­tút ľud­ských práv

V Slo­ven­skej ústave máme mo­men­tálne za­kot­venú vetu; „Man­žels­tvo je je­di­neč­ným zväz­kom me­dzi mu­žom a že­nou,“ čiže je v pod­state pro­ti­ú­stavné tvr­diť opak. So­bá­šov ľudí rov­na­kého po­hla­via sa prav­de­po­dobne tak skoro ne­doč­káme, hoci sú re­a­li­tou vo väč­šine kra­jín zá­pad­nej Európy.

Ani iná právna forma par­tner­stva ga­yov a les­bi­čiek u nás za­tiaľ ne­exis­tuje, títo ľu­dia mu­sia če­liť veľ­kému zne­vý­ho­dňo­va­niu zo strany štátu, po­kiaľ ide o právne úkony. Adop­cia a ro­di­čov­stvo je pre nich teda úpl­ným ta­boo a za­tiaľ ne­máme na Slo­ven­sku stranu, ktorá by sa do­sta­točne ak­tívne po­die­ľala na rie­šení ich prob­lé­mov.

Podľa Kot­lebu však aj na­priek tomu pred­sta­vujú ur­čitú hrozbu, kto­rej by sme mali dať stopku. Roz­ho­dol sa ší­riť ne­ná­vistné slo­gany jasne na­mie­rené proti se­xu­ál­nej men­šine, vy­zýva k jej dis­kri­mi­ná­cii, čím na­báda k po­ru­šo­va­niu zá­klad­ných ľud­ských práva jej čle­nov. Re­klamný pries­tor pre kon­tro­verzný bil­bord po­skytla firma euro­AWK s.r.o.

„Trestné ozná­me­nie sme po­dali dnes ráno, po­da­nie bolo pri­jaté a bude po­stú­pené na ďal­šie ko­na­nie,“ po­tvr­dil pre Star­ti­tup In­šti­tút ľud­ských práv.

Ma­rián Kot­leba jeho strana ĽSNS sa dl­ho­dobo snaží si ro­biť re­klamu ší­re­ním ne­ná­visti. V mi­nu­losti to bolo na­mie­rené najmä voči Ró­mom a chu­dob­ným, ná­sledne voči ute­čen­com a mos­li­mom vše­obecne. To ale zdá sa už tak ne­fun­guje, tak skú­šajú LGBT men­šinu. Mnohé vý­roky pred­sta­vi­te­ľov tejto strany sa dajú cha­rak­te­ri­zo­vať ako sme­ru­júce k po­ru­šo­va­niu ľud­ských práv, no podľa ná­zoru na­šich práv­ni­kov toto je za­tiaľ naj­váž­nej­šie na­koľko z úst fa­nú­šika slo­vak­štátu je možné vý­rok „Stop LGBT!“ chá­pať ako vý­zvu na fy­zickú lik­vi­dá­ciu ľudí.“ 

In­šti­tút ľud­ských práv tiež upo­zor­ňuje na to, že táto strana, bude v po­dob­nom ko­naní prav­de­po­dobne po­kra­čo­vať aj v bu­dúc­nosti.

„Ne­bez­pe­čen­stvo je žiaľ už aj re­álne, nie len po­ten­ciálne, spo­meňme si iba na útok na arab­skú matku s deťmi v Bra­ti­slave. Od ak­ti­vis­tov z rôz­nych re­gi­ó­nov do­stá­vame už od vo­lieb v marci 2016 keby sa Kot­le­bovci do­stali do par­la­mentu in­for­má­cie o stup­ňu­jú­cich úto­koch z ich strany, na­te­raz ver­bál­nych. V pr­vom rade treba, aby ta­kéto sprá­va­nia väč­ši­nová spo­loč­nosť od­sú­dila. Preto sme aj spus­tili pe­tí­ciu ad­re­so­vanú firme, ktorá tieto bil­bordy pre­na­jala. Sa­moz­rejme, mali by ko­nať aj or­gány činné v trest­nom ko­naní, pre­tože do­te­raj­šie de facto bez­trest­nosť Kot­le­bov­cov iba po­sme­lila. A sa­moz­rejme stále ča­káme na vý­rok Naj­vyš­šieho súdu, ktorý má roz­hod­núť o ná­vrhu Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­túry na roz­pus­te­nie tejto strany,“ uvá­dza In­šti­tút.

Pridať komentár (0)