Intel MICA: Luxus urče­ný len pre ženy

Kika Besedičová / 4. septembra 2014 / Tech a inovácie

Prak­tic­ky všet­ky smart hodin­ky dnes zdie­ľa­jú rov­na­ký, ale­bo podob­ný dizajn. Intel sa teraz roz­ho­dol vydať hodin­ky pod­ľa vlast­né­ho recep­tu, kto­ré sa zame­ria­va­jú na bohat­šiu a štý­lo­vej­šiu kli­en­te­lu, kto­rá nech­ce na zápäs­tí nosiť veľ­ké a ška­re­dé zaria­de­nie.

Na zákaz­ní­kov, kto­rí si potr­pia na štýl, sú zame­ra­né nové hodin­ky Intel MICA. MICA — “My Intel­li­gent Com­mu­ni­ca­ti­on Acces­so­ry”. Od ostat­ných zaria­de­ní, kto­ré už na trhu vystu­pu­jú sa bude odli­šo­vať hlav­ne svo­jim kon­cep­tom (dizaj­nom). Bude urče­ný výhrad­ne pre ženy.

Hodin­ky majú opa­sok vyro­be­ný z hadej kože, sú na nich per­ly z Číny a lapis lazu­li z Mada­gas­car. K dis­po­zí­cii bude aj dru­hý pásik, kto­rý bude z bie­lej hadej kože a budú na ňom osa­de­né tig­rie oči a obsi­dián z Rus­ka. Z funkč­né­ho hľa­dis­ka majú hodin­ky 1,6 “doty­ko­vý disp­lej a vedia zobra­zo­vať noti­fi­ká­cie, pri­chá­dza­jú­ce SMS, upo­mien­ky z kalen­dá­ra a ďal­šie.

Cena vás ale zrej­me odra­dí, pre­to­že hodin­ky sto­ja 1 000 dolá­rov a dostup­né budú len v USA u pre­daj­cov Bar­ne­ys New York.

Zdroj: Intel

Pridať komentár (0)