Intel MICA: Luxus určený len pre ženy

Kika Besedičová / 4. septembra 2014 / Tech a inovácie

Prak­ticky všetky smart hodinky dnes zdie­ľajú rov­naký, alebo podobný dizajn. Intel sa teraz roz­ho­dol vydať hodinky podľa vlast­ného receptu, ktoré sa zame­ria­vajú na bohat­šiu a štý­lo­vej­šiu kli­en­telu, ktorá nechce na zápästí nosiť veľké a ška­redé zaria­de­nie.

Na zákaz­ní­kov, ktorí si potr­pia na štýl, sú zame­rané nové hodinky Intel MICA. MICA — “My Intel­li­gent Com­mu­ni­ca­tion Acces­sory”. Od ostat­ných zaria­dení, ktoré už na trhu vystu­pujú sa bude odli­šo­vať hlavne svo­jim kon­cep­tom (dizaj­nom). Bude určený výhradne pre ženy.

Hodinky majú opa­sok vyro­bený z hadej kože, sú na nich perly z Číny a lapis lazuli z Mada­gas­car. K dis­po­zí­cii bude aj druhý pásik, ktorý bude z bie­lej hadej kože a budú na ňom osa­dené tig­rie oči a obsi­dián z Ruska. Z funkč­ného hľa­diska majú hodinky 1,6 “doty­kový disp­lej a vedia zobra­zo­vať noti­fi­ká­cie, pri­chá­dza­júce SMS, upo­mienky z kalen­dára a ďal­šie.

Cena vás ale zrejme odradí, pre­tože hodinky stoja 1 000 dolá­rov a dostupné budú len v USA u pre­daj­cov Bar­neys New York.

Zdroj: Intel

Pridať komentár (0)