Inte­li­gentné diaľ­nice sa stá­vajú rea­li­tou

Timotej Vančo / 21. júla 2016 / Tech a inovácie

U nás to ešte možno nie je reálne, no v Holand­sku už robia prvé kroky ku smart diaľ­ni­ciam. Zatiaľ to nie je celá diaľ­nica, no aj takýto pokrok je výbor­ným začiat­kom.

Cesty, ktoré pohl­cujú svetlo vyme­nili štan­dardné cestné osvet­le­nie na 500 met­ro­vom úseku diaľ­nice v Holand­sku.

Tento pro­jekt je prvým štá­diom plánu mať takéto diaľ­nice a cesty všade. Prvý­krát ho v roku 2012 pre­zen­to­val návrhár Daan Roose­ga­arde na Dutch Design Week. Roose­ga­ar­dov návrh zožal obrov­ský úspech a bol vyhlá­sený za naj­lepší v 2013 INDEX: Awards. Nevieme sa doč­kať, kedy bude pro­jekt dokon­čený.

Smart-Highway

Foto: inhabitat.com

Cie­ľom inte­li­gent­ných diaľ­nic je vytvo­riť cesty, ktoré sú kva­lit­nej­šie, lep­šie udr­ža­teľné a bez­peč­nej­šie, pou­ží­va­ním inte­rak­tív­neho osvet­le­nia, múd­reho využi­tia ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov a doprav­ného zna­če­nia, ktoré sa mení na základe doprav­nej situ­ácie. Na to, aby cesty vyža­ro­vali svetlo aj počas noci, do nich museli pri­dať špe­ciálny prá­šok, a tým vytvo­rili „nezni­či­teľné“ osvet­le­nie. Prá­šok sa nabíja počas dňa a v noci vydrží vyža­ro­vať svetlo po dobu 10 hodín.

Repor­téri, ktorí tes­to­vali túto diaľ­nicu, pove­dali: „Vyzerá to, ako keby ste šofé­ro­vali v pro­stredí z roz­právky.

Roosegaarde

Foto: whiteboardmag.com

Roose­ga­arde, ktorý so svo­jim nápa­dom vyhral cenu ‚Best Future Con­cept‘ v roku 2012 na Dutch Design Awards pove­dal: „Jed­ného dňa, keď som sedel v aute na diaľ­nici v Holand­sku, som si uve­do­mil, že do týchto ciest vrá­žame mili­óny eur, ale zostá­vajú nepo­všim­nuté a nikoho ani netrápi, ako vyze­rajú alebo ako sa sprá­vajú. Začal som si teda pred­sta­vo­vať túto diaľ­nicu ako Route 66 budúc­nosti, kde tech­no­ló­gie vylezú z počí­ta­čov a robo­tov a budeme sa s nimi kaž­do­denne stre­tá­vať aj na ces­tách.“

Dutch-smart-highways-e1397496853609

Foto: inhabitat.com

My na Slo­ven­sku môžeme na dru­hej strane iba dúfať, že diaľ­nica z Bra­ti­slavy až do Košíc bude v dohľad­nej dobe dosta­vaná. Potom budeme môcť aj my začať roz­mýš­ľať nad tým, ako z nej uro­biť cestu, ktorá nebude potre­bo­vať osvet­le­nie z lámp, počas neoča­ká­va­ných situ­ácií sa dopravné zna­če­nie včas zmení a kolóny na ces­tách už nikdy nebudú ako dnes.

Video: Inter­view Daana Roose­ga­arda v CNN o inte­li­gent­ných diaľ­ni­ciach.

Zdroj článku: inhabitat.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)