Inte­li­gent­né diaľ­ni­ce sa stá­va­jú rea­li­tou

Timotej Vančo / 21. júla 2016 / Tech a inovácie

U nás to ešte mož­no nie je reál­ne, no v Holand­sku už robia prvé kro­ky ku smart diaľ­ni­ciam. Zatiaľ to nie je celá diaľ­ni­ca, no aj taký­to pokrok je výbor­ným začiat­kom.

Ces­ty, kto­ré pohl­cu­jú svet­lo vyme­ni­li štan­dard­né cest­né osvet­le­nie na 500 met­ro­vom úse­ku diaľ­ni­ce v Holand­sku.

Ten­to pro­jekt je prvým štá­di­om plá­nu mať také­to diaľ­ni­ce a ces­ty vša­de. Prvý­krát ho v roku 2012 pre­zen­to­val návrhár Daan Roose­ga­ar­de na Dutch Design Week. Roose­ga­ar­dov návrh zožal obrov­ský úspech a bol vyhlá­se­ný za naj­lep­ší v 2013 INDEX: Awards. Nevie­me sa doč­kať, kedy bude pro­jekt dokon­če­ný.

Smart-Highway

Foto: inhabitat.com

Cie­ľom inte­li­gent­ných diaľ­nic je vytvo­riť ces­ty, kto­ré sú kva­lit­nej­šie, lep­šie udr­ža­teľ­né a bez­peč­nej­šie, pou­ží­va­ním inte­rak­tív­ne­ho osvet­le­nia, múd­re­ho využi­tia ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov a doprav­né­ho zna­če­nia, kto­ré sa mení na zákla­de doprav­nej situ­ácie. Na to, aby ces­ty vyža­ro­va­li svet­lo aj počas noci, do nich muse­li pri­dať špe­ciál­ny prá­šok, a tým vytvo­ri­li „nezni­či­teľ­né“ osvet­le­nie. Prá­šok sa nabí­ja počas dňa a v noci vydr­ží vyža­ro­vať svet­lo po dobu 10 hodín.

Repor­té­ri, kto­rí tes­to­va­li túto diaľ­ni­cu, pove­da­li: „Vyze­rá to, ako keby ste šofé­ro­va­li v pro­stre­dí z roz­práv­ky.

Roosegaarde

Foto: whiteboardmag.com

Roose­ga­ar­de, kto­rý so svo­jim nápa­dom vyhral cenu ‚Best Futu­re Con­cept‘ v roku 2012 na Dutch Design Awards pove­dal: „Jed­né­ho dňa, keď som sedel v aute na diaľ­ni­ci v Holand­sku, som si uve­do­mil, že do tých­to ciest vrá­ža­me mili­ó­ny eur, ale zostá­va­jú nepo­všim­nu­té a niko­ho ani netrá­pi, ako vyze­ra­jú ale­bo ako sa sprá­va­jú. Začal som si teda pred­sta­vo­vať túto diaľ­ni­cu ako Rou­te 66 budúc­nos­ti, kde tech­no­ló­gie vyle­zú z počí­ta­čov a robo­tov a bude­me sa s nimi kaž­do­den­ne stre­tá­vať aj na ces­tách.“

Dutch-smart-highways-e1397496853609

Foto: inhabitat.com

My na Slo­ven­sku môže­me na dru­hej stra­ne iba dúfať, že diaľ­ni­ca z Bra­ti­sla­vy až do Košíc bude v dohľad­nej dobe dosta­va­ná. Potom bude­me môcť aj my začať roz­mýš­ľať nad tým, ako z nej uro­biť ces­tu, kto­rá nebu­de potre­bo­vať osvet­le­nie z lámp, počas neoča­ká­va­ných situ­ácií sa doprav­né zna­če­nie včas zme­ní a koló­ny na ces­tách už nikdy nebu­dú ako dnes.

Video: Inter­view Daa­na Roose­ga­ar­da v CNN o inte­li­gent­ných diaľ­ni­ciach.

Zdroj člán­ku: inhabitat.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)