Inter­net pre celý svet: Naj­väč­šia sociálna sieť sveta tes­tuje inter­ne­to­vého drona!

Martin Bohunický / 31. júla 2015 / Tools a produktivita

Z mod­rej spo­loč­nosti hlá­sia hotovo. Inter­ne­tový dron Aqu­ila je pri­pra­vený na tes­to­va­nie. Dron pou­žíva lase­rovú tech­no­ló­giu a zo vzdu­chu tak vysiela inter­net do nepo­kry­tých oblastí.

Aqu­ila je letecká tech­no­ló­gia, ktorá dokáže fun­go­vať v obrov­ských výš­kach a má poriadne dlhú výdrž. Fun­guje vo výške 14 až 27 kilo­met­rov nad morom, teda nad úrov­ňou komerč­ného letec­tva a dokáže vysie­lať inter­net do regi­ónu bez aké­ho­koľ­vek zásahu člo­veka po dobu 90 dní. Jeho roz­pä­tie krí­del je porov­na­teľné s Boein­gom 737, no váži tak sto­krát menej. Men­šia ver­zia síce otes­to­vala svoju funkč­nosť už dáv­nej­šie, teraz je však čas na pre­mi­éru naj­väč­šieho modelu.

Hotový a spo­jaz­dnený pro­dukt bude napo­kon vysie­lať dáta pomo­cou lase­rov. Vďaka tomu dokáže dron pre­ná­šať desiatky giga­bi­tov za sekundu s takou pres­nos­ťou, že by na vzdia­le­nosť 10 míľ tra­fil objekt vo veľ­kosti mince. Tech­no­ló­gia teda zazna­me­nala výrazný posun v rých­losti, oproti pred­chá­dza­jú­cim zázna­mom je desať­krát rých­lej­šia.

Až také jed­no­du­ché to však nie je. Hoci má takýto pre­nos obrov­ský poten­ciál, čo sa týka rých­losti, zna­mená to naprí­klad, že dron bude potre­bo­vať jasné a vidi­teľné spo­je­nie medzi vysie­la­čom a pri­jí­ma­čom. To by zna­me­nalo, že inter­ne­tové spo­je­nie môže veľmi ľahko pre­ru­šiť zlé poča­sie alebo dokonca len oblač­nosť.

Celý vývoj netrval ani rok a pol. CEO Face­bo­oku Mark Zuc­ker­berg ozná­mil pro­jekt inter­ne­to­vého drona v marci 2014 a firma ozná­mila pou­žite lase­ro­vej tech­no­ló­gie začiat­kom júla.

Podľa Face­bo­oku žije 10 per­cent ľud­stva v oblasti bez akej­koľ­vek inter­ne­to­vej infra­štruk­túry. Face­book nemá v pláne vyvi­núť vlastnú inter­ne­tovú sieť, naopak tvrdo maká na vybu­do­vaní takéto sys­tému, ktorý by mohli využí­vať jed­not­livý posky­to­va­te­lia pri­po­je­nia.

Pro­jekt internet.org, ktorý chce pri­niesť inter­net celému svetu, však zo strany akti­vis­tov čelí tvr­dej kri­tike. Podľa nich Face­book hladí na vlastné záujmy a nepo­núka pri­po­je­nie k inter­netu, len k akejsi “pre­d­záh­radke”. Cez toto pri­po­je­nie si ľudia dokážu nájsť prácu, pre­čí­tať si Wiki­pe­diu, pozrieť si poča­sie či štátne weby a samoz­rejme, pri­po­jiť sa na Face­book. Tam však výpo­čet mož­ností končí, zvy­šok inter­netu je uzav­retý.

Podľa môjho názoru je kúzlo inter­netu práve v tom, že s prak­ticky neob­me­dze­nými mož­nos­ťami, môže člo­vek robiť veľké veci. Na stručné infor­mo­va­nie oby­va­teľ­stva je toto síce dosta­točné, stále to však nie je plno­ho­notný inter­net. V kaž­dom prí­pade Face­book ďalej maká na svo­jej snahe pre­po­jiť celý svet inter­ne­tom. Nám nezos­táva nič iné, ako túto snahu len pochvá­liť.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)