iPhone 6 explo­do­val mužovi vo vrecku. Utr­pel popá­le­niny 3. stupňa

Lubos Cerven, thinkapple.sk / 4. augusta 2016 / Tech a inovácie

Cyk­lista z Aus­trá­lie mal naozaj smolu. Po bizar­nom úraze potre­bo­val trans­p­lan­tá­ciu kože na stehne. Ako sa to vlastne stalo?

Garetha Cle­ara, 36-roč­ného kon­zul­tanta zo Syd­ney, vážne popá­lil jeho vlastný iPhone 6, keď pred pár dňami spa­dol z bicykla. Tele­fón mal v zadnom vrecku noha­víc a nešťast­ník spa­dol práve… áno, práve na svoj iPhone. Murp­hyho zákony fun­gujú.

Ako tvrdí: “Po tom, ako som spa­dol, uvi­del som dym uni­ka­júci z môjho zadného vrecka. Bol som úplne zmä­tený, čo sa vlastne deje, a vtedy som zrazu ucí­til ras­túcu bolesť. Pamä­tám si pohľad na moju nohu, ako čer­nela, a ten zápach fos­foru.” 

Gareth sa neza­bu­dol pochvá­liť fot­kou z nemoc­nice na Twit­teri, aby varo­val pred mož­ným nebez­pe­čen­stvom ďal­ších ľudí. Utr­pel popá­le­niny 3. stupňa na zadnom stehne. Z pred­nej časti mu vybe­rali kožný trans­p­lan­tát. Spo­loč­nosť Apple sa ofi­ciálne k prí­padu nevy­jad­rila, ale na Twit­teri sa mu ozvala Apple pod­pora s cie­ľom zis­tiť, pri kto­rom zaria­dení nastal prob­lém. :-)

K upres­ne­niu, Gareth kupo­val iPhone z Apple Store a nebol nijako upra­vo­vaný. Nebolo to prvý­krát, čo sa stal podobný prí­pad, či už pri iPhone, alebo iných smart­fó­noch s Li-ion baté­riami. Na inter­nete je množ­stvo videí s nafúk­nu­tými baté­riami alebo s pokusmi ich roz­biť kla­di­vom či pre­pic­hnúť neja­kým nástro­jom. Tak­mer vždy sa to končí expló­ziou. Podľa vyjad­re­nia experta môže obdob­ným spô­so­bom zly­hať hoci­jaká baté­ria, s prav­de­po­dob­nos­ťou jedna k desia­tim mili­ó­nom. Vzhľa­dom na pro­duk­ciu okolo 6 miliárd kusov ročne to vychá­dza na 600 baté­rií náchyl­ných na zly­ha­nie.

Chla­pík tvrdí, že nechce vytĺcť žiadne peniaze, ale dôle­žité pre neho je, aby Apple celý prí­pad zdo­ku­men­to­vala a našla rie­še­nie, aby k podob­ným neho­dám nedo­chá­dzalo. My odpo­rú­čame mini­málne kva­litné puzdro alebo nosiť smart­fón v taške. thinkApple_banner zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: imac

Pridať komentár (0)