IPhone 6S vs Lenovo Moto Z. Ktorý smart­fón je rých­lejší?

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 15. augusta 2016 / Tech a inovácie

Začiat­kom júna 2016 sa konala veľká kon­fe­ren­cia Lenovo Tech World, na kto­rej pred­sta­vila spo­loč­nosť Lenovo svoju novú vlaj­kovú loď — Moto Z. Tá bola vyba­vená, ako sa na dnešné pomery patrí. V tele smart­fónu náj­deme pro­ce­sor Snapd­ra­gon 820, ktorý poznáme z naj­vý­kon­nej­ších mobi­lov na trhu ako Sam­sung Galaxy S7, OneP­lus 3 alebo Xia­omi Mi 5. Dopĺňajú ho úcty­hodné 4 GB pamäte RAM.

Ako je na tom ale Moto Z v porov­naní s rok sta­rou vlaj­ko­vou loďou spo­loč­nosti Apple — iPho­nom 6S? Odpo­veď na túto otázku sa pokú­sil zis­tiť you­tu­bový kanál Pho­ne­Buff. Celý test pre­bie­hal veľmi jed­no­du­cho — autori zapí­nali na kaž­dom zaria­dení cel­kovo 14 rôz­nych apli­ká­cií, a ktorý smart­fón to zvlá­dol rých­lej­šie, vyhral.

Ako celý test dopa­dol, si môžeš pozrieť na pri­lo­že­nom videu.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: phonearena.com

Pridať komentár (0)