IPho­ne 6S vs Leno­vo Moto Z. Kto­rý smart­fón je rých­lej­ší?

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 15. augusta 2016 / Tech a inovácie

Začiat­kom júna 2016 sa kona­la veľ­ká kon­fe­ren­cia Leno­vo Tech World, na kto­rej pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Leno­vo svo­ju novú vlaj­ko­vú loď — Moto Z. Tá bola vyba­ve­ná, ako sa na dneš­né pome­ry pat­rí. V tele smart­fó­nu náj­de­me pro­ce­sor Snapd­ra­gon 820, kto­rý pozná­me z naj­vý­kon­nej­ších mobi­lov na trhu ako Sam­sung Gala­xy S7, OneP­lus 3 ale­bo Xia­omi Mi 5. Dopĺňa­jú ho úcty­hod­né 4 GB pamä­te RAM.

Ako je na tom ale Moto Z v porov­na­ní s rok sta­rou vlaj­ko­vou loďou spo­loč­nos­ti App­le — iPho­nom 6S? Odpo­veď na túto otáz­ku sa pokú­sil zis­tiť you­tu­bo­vý kanál Pho­ne­Buff. Celý test pre­bie­hal veľ­mi jed­no­du­cho — auto­ri zapí­na­li na kaž­dom zaria­de­ní cel­ko­vo 14 rôz­nych apli­ká­cií, a kto­rý smart­fón to zvlá­dol rých­lej­šie, vyhral.

Ako celý test dopa­dol, si môžeš pozrieť na pri­lo­že­nom videu.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: phonearena.com

Pridať komentár (0)