iPho­ne 7 v AnTu­Tu: Výsle­dok uka­zu­je ohrom­nú silu čip­se­tu A10 Fusi­on

Pavol Lupták, fonyzicny.sk / 13. septembra 2016 / Tech a inovácie

Jed­na z hlav­ných pred­nos­tí nedáv­no pred­sta­ve­né­ho iPho­nu 7 je pop­ri duál­nom foto­apa­rá­te aj nový pro­ce­sor A10 Fusi­on. Novin­ka od App­lu sa teraz obja­vi­la v zná­mom bench­mar­ku AnTu­Tu, kde dosiah­la ohrom­ný výsle­dok

iPho­ne 7 v tes­te dosia­hol skó­re 178 397 bodov a v tom­to sme­re tak výraz­ným spô­so­bom odsko­čil od svo­jich pre­na­sle­do­va­te­ľov. Výkon­nost­ne mu stí­ha len iPad Pro, kto­rý v čase svoj­ho pred­sta­ve­nia dosia­hol 177 266 bodov. Aj ďal­šie hod­no­ty tes­tov jed­né­ho jad­ra a tiež výko­nu gra­fic­ké­ho čipu doka­zu­jú vyni­ka­jú­ce pred­po­kla­dy toh­to čip­se­tu. Štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor A10 Fusi­on pri­chá­dza s 3,3 miliar­da­mi tran­zis­to­rov a App­le udá­va, že novin­ka je až o 40 % rých­lej­šia než pred­chá­dza­jú­ca ver­zia A9.

iphone-7-antutuiphone-7-antutu-2

Tie­to výsled­ky dáva­jú fanú­ši­kom iPho­nu 7 veľ­kú prí­le­ži­tosť na radosť. Nate­raz je však prav­dou, že žiad­ne zaria­de­nia z kon­ku­ren­cie sa nedo­ká­že nové­mu iPho­nu výkon­nost­ne pri­blí­žiť. Nesta­čí zatiaľ ani vlaj­ko­vá loď od Qual­com­mu, pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821. Veľ­ké oča­ká­va­nia sa budú pre­to vkla­dať do budú­co­roč­né­ho Snapd­ra­go­nu 830. Dovte­dy si zrej­me pro­ce­sor App­le A10 bude hrať vo svo­jej vlast­nej výkon­nost­nej lige.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)