iPhone 7 v AnTuTu: Výsle­dok uka­zuje ohromnú silu čip­setu A10 Fusion

Pavol Lupták, fonyzicny.sk / 13. septembra 2016 / Tech a inovácie

Jedna z hlav­ných pred­ností nedávno pred­sta­ve­ného iPhonu 7 je popri duál­nom foto­apa­ráte aj nový pro­ce­sor A10 Fusion. Novinka od Applu sa teraz obja­vila v zná­mom bench­marku AnTuTu, kde dosiahla ohromný výsle­dok

iPhone 7 v teste dosia­hol skóre 178 397 bodov a v tomto smere tak výraz­ným spô­so­bom odsko­čil od svo­jich pre­na­sle­do­va­te­ľov. Výkon­nostne mu stíha len iPad Pro, ktorý v čase svojho pred­sta­ve­nia dosia­hol 177 266 bodov. Aj ďal­šie hod­noty tes­tov jed­ného jadra a tiež výkonu gra­fic­kého čipu doka­zujú vyni­ka­júce pred­po­klady tohto čip­setu. Štvor­jad­rový pro­ce­sor A10 Fusion pri­chá­dza s 3,3 miliar­dami tran­zis­to­rov a Apple udáva, že novinka je až o 40 % rých­lej­šia než pred­chá­dza­júca ver­zia A9.

iphone-7-antutuiphone-7-antutu-2

Tieto výsledky dávajú fanú­ši­kom iPhonu 7 veľkú prí­le­ži­tosť na radosť. Nate­raz je však prav­dou, že žiadne zaria­de­nia z kon­ku­ren­cie sa nedo­káže novému iPhonu výkon­nostne pri­blí­žiť. Nestačí zatiaľ ani vlaj­ková loď od Qual­commu, pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821. Veľké oča­ká­va­nia sa budú preto vkla­dať do budú­co­roč­ného Snapd­ra­gonu 830. Dovtedy si zrejme pro­ce­sor Apple A10 bude hrať vo svo­jej vlast­nej výkon­nost­nej lige.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­china

Pridať komentár (0)