IPhone 7 má byť prvým mobi­lom na svete, ktorý pod­po­ruje 4K video s 60FPS

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

Do pred­sta­ve­nia iPhonu 7 nám zostá­vajú už len hodiny. Dneso 19:00 sa dozvieme, čo si pre nás v sku­toč­nosti spo­loč­nosť Apple pri­chys­tala. O väč­šine novi­niek už síce vieme vďaka rôz­nym úni­kom a vyhlá­se­niam ana­ly­ti­kov, avšak stále to nie je všetko.

To doka­zuje viet­nam­ský por­tál, ktorý infor­mo­val verej­nosť o nie­koľ­kých novin­kách ohľa­dom iPhonu 7. Údajne sa im naprí­klad poda­rilo zis­tiť, že nová vlaj­ková loď spo­loč­nosti Apple sa bude pre­dá­vať až v dvoch nových far­bách.

Por­tál tiež odha­ľuje novinky o kamere pou­ži­tej v novom iPhone. Tá by mala mať 12 mega­pi­xe­lov a bude ponú­kať nahrá­va­nie v 4K roz­lí­šení pri sním­ko­vej frek­ven­cii 60FPS. Nový pro­ce­sor A10 by mal byť až o 35 % rých­lejší ako jeho starší brat a vďaka tomu by bolo niečo také možné. IPhone 7 by tak bol prvý iPhone na svete, ktorý ponúkne záznam videa v 4K pri 60FPS.

zdroj: iphonehacks.com

V správe sa tiež uvá­dza, že iPhone príde s novým doty­ko­vým tla­čid­lom Home But­ton, ktorý bude ale vyze­rať presne tak, ako si ho pamä­táme zo star­ších gene­rá­cií. Väč­šina ľudí dokonca nebude schopná rozo­znať roz­diel medzi sta­rým fyzic­kým tla­čid­lom a novým doty­ko­vým vďaka špe­ciál­nej odozve, ktorá simu­luje stla­če­nie.

Web tiež potvr­dzuje fakt, že iPhone 7 bude nosiť ozna­če­nie vodo­odol­nosti stupňa IPX7. Vďaka tomu sa bude môcť pono­riť až do hĺbky jed­ného metra po dobu 30 minút.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: iphonehacks.com

Pridať komentár (0)