IPho­ne 7 má byť prvým mobi­lom na sve­te, kto­rý pod­po­ru­je 4K video s 60FPS

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

Do pred­sta­ve­nia iPho­nu 7 nám zostá­va­jú už len hodi­ny. Dne­so 19:00 sa dozvie­me, čo si pre nás v sku­toč­nos­ti spo­loč­nosť App­le pri­chys­ta­la. O väč­ši­ne novi­niek už síce vie­me vďa­ka rôz­nym úni­kom a vyhlá­se­niam ana­ly­ti­kov, avšak stá­le to nie je všet­ko.

To doka­zu­je viet­nam­ský por­tál, kto­rý infor­mo­val verej­nosť o nie­koľ­kých novin­kách ohľa­dom iPho­nu 7. Údaj­ne sa im naprí­klad poda­ri­lo zis­tiť, že nová vlaj­ko­vá loď spo­loč­nos­ti App­le sa bude pre­dá­vať až v dvoch nových far­bách.

Por­tál tiež odha­ľu­je novin­ky o kame­re pou­ži­tej v novom iPho­ne. Tá by mala mať 12 mega­pi­xe­lov a bude ponú­kať nahrá­va­nie v 4K roz­lí­še­ní pri sním­ko­vej frek­ven­cii 60FPS. Nový pro­ce­sor A10 by mal byť až o 35 % rých­lej­ší ako jeho star­ší brat a vďa­ka tomu by bolo nie­čo také mož­né. IPho­ne 7 by tak bol prvý iPho­ne na sve­te, kto­rý ponúk­ne záznam videa v 4K pri 60FPS.

zdroj: iphonehacks.com

V sprá­ve sa tiež uvá­dza, že iPho­ne prí­de s novým doty­ko­vým tla­čid­lom Home But­ton, kto­rý bude ale vyze­rať pres­ne tak, ako si ho pamä­tá­me zo star­ších gene­rá­cií. Väč­ši­na ľudí dokon­ca nebu­de schop­ná rozo­znať roz­diel medzi sta­rým fyzic­kým tla­čid­lom a novým doty­ko­vým vďa­ka špe­ciál­nej odoz­ve, kto­rá simu­lu­je stla­če­nie.

Web tiež potvr­dzu­je fakt, že iPho­ne 7 bude nosiť ozna­če­nie vodo­odol­nos­ti stup­ňa IPX7. Vďa­ka tomu sa bude môcť pono­riť až do hĺb­ky jed­né­ho met­ra po dobu 30 minút.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: iphonehacks.com

Pridať komentár (0)