Iso­hunt ožíva v podobe oldpiratebay.org

Lukáš Gašparík jr. / 13. december 2014 / Tools a produktivita

Toren­tový por­tál Iso­Hunt sa zdá byť neofi­ciálne vzkrie­sený. Tento krát ho však náj­deme pod domé­nou oldpiratebay.org. Táto doména sa zdá byť akýmsi pamät­ným mies­tom pre The Pirate Bay, kto­rého ser­very odsta­vila švéd­ska polí­cia tento týž­deň.

Od tohto odsta­ve­nia sa obja­vilo množ­stvo podob­ných por­tá­lov, ale v prí­pade oldpiratebay.org nejde o žiadny zrkad­lový web. Veľa takýchto zrkad­lo­vých webov dokonca posky­tuje falošný obsah. Nový oldpiratebay.org má fun­gu­júcu vyhľa­dá­vač, všetky staré záznamy a takisto aj pra­covné odkazy.

A čo na to pove­dal samotný Iso­Hunt?

Ako sami viete, tak milo­vané stránky The Pirate Bay sú asi na dobro preč. Budú nám chý­bať, pre­tože boli akýsi sym­bol slo­body na webe pre túto gene­rá­ciu. Preto sme na jeho počesť vytvo­rili por­tál oldpiratebay.org. Takto nebude nič zabud­nuté a The Pirate Bay bude aj naďa­lej fun­go­vať aspoň v tejto forme.“

Por­tál isohunt.com vzni­kol v roku 2003, rýchlo rás­tol a do roku 2008 bol dokonca tre­tím najob­ľú­be­nej­ším úlo­žis­kom dát vôbec.

Po rokoch strá­ve­ných na súde z obvi­ne­nia pre poru­šo­va­nie autor­ských práv nako­niec dostal Iso­Hunt pokutu $110 mili­ó­nov a musel poza­sta­viť čin­nosť svo­jich strá­nok. Vzhľa­dom k jeho kore­ňom preto nie je prek­va­pe­ním, že sa Iso­Hunt roz­ho­dol pre znovu oži­ve­nie a vytvo­ril oldpiratebay.com.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)