iWatch roz­hra­nie na iPhone?

Lukáš Gašparík jr. / 28. október 2014 / Business

Uží­va­teľ­ské roz­hra­nie iOS je navr­hnuté tak dobre, že v posled­ných rokoch sa nijak pod­statne nezme­nilo. Prvý krok k zmene pri­šiel až s pred­sta­ve­ním iWatch, v kto­rých Apple pred­sta­vil aj nové roz­hra­nie iOS-u.

Ako prvý sa s myš­lien­kou nového roz­hra­nia aj na iPho­noch pohrá­val člá­nok z 9to5mac.com. Následne na to pre­nie­sol myš­lienku do rea­lity Lecas Menge, ktorý vytvo­ril apli­ká­ciu, pomo­cou kto­rej sa vám zmení roz­hra­nie iOS-u.

Rov­nako ako aj pri iWatch sa zme­nili ikony na okrúhle a uspo­ria­dané do men­ších zhlu­kov, ktoré si pomo­cou ťuk­nu­tia môžete pri­blí­žiť alebo oddia­liť, tak aby ste ich videli všetky na jed­nej plo­che.

Vzhľa­dom k tomu, že na boku iPhonu nie je otočný krú­žok ako na iWatch, nie je ovlá­da­nie také pohodlné. Je to však cel­kom neprak­tické pre zaria­de­nie s veľ­kos­ťou iPhonu, avšak je to dobrá ukážka akým sme­rom sa bude možno Apple ube­rať v budúc­nosti.

zdroj: maclife.com

Pridať komentár (0)