IXWORX — nová inves­tí­cia Neulogy Ven­tu­res!

Lukáš Gašparík jr. / 4. mája 2015 / Startupy

Slo­ven­ský ven­ture kapi­tá­lový fond Neulogy Ven­tu­res ohlá­sil na svo­jej stránke ďal­šiu inves­tí­ciu. Ten­to­krát sa pod jeho krídla pri­dáva slo­ven­ský star­tup ixworx.

Neulogy Ven­tu­res pokra­čuje v ozna­mo­vaní svo­jich nových inves­tí­cií. Po tom ako minulý týž­deň ohlá­silo inves­tí­ciu do slo­ven­ského star­tupu Pro­fi­fox, pokra­čuje v novin­kách aj tento týž­deň. Naj­nov­ším prí­ras­tkom v port­fó­liu Neulogy Ven­tu­res sa tak stáva star­tup ixworx, ktorý je posky­to­va­te­ľom ino­va­tív­nych 3D vizu­ali­zá­cií pre e-com­merce. Spo­loč­nosť vyvíja plat­formu pre inte­rak­tívne kon­fi­gu­rá­tory pro­duk­tov a inte­rak­tívne návody na obsluhu, ktorá by mala slú­žiť takisto aj pre komu­ni­ká­ciu medzi zákaz­ní­kom a pre­dá­va­jú­cim, ale tak­tiež aj na real-time aktu­ali­zá­ciu pro­duk­tov a zaria­dení.

Ich tech­no­ló­gia GUIDE môže byť pou­žitá vo všet­kých odvet­viach prie­myslu, najmä však v tých, ktoré pou­ží­vajú tech­nicky zlo­žité výrobky. Inves­tí­cia Neulogy Ven­tu­res bude pou­žitá na roz­voj pro­duktu a na zvý­še­nie pre­daj­ných či mar­ke­tin­go­vých akti­vít spo­loč­nosti.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: Neulogy Ven­tu­res

Pridať komentár (0)