Izrael, ČEZ a JIC chcú Česku kyber­vý­cvi­kovú arénu

Simona Babicová / 8. január 2015 / Tools a produktivita

Izra­el­ské výcvi­kové arény zame­rané na kyber­ne­tickú bez­peč­nosť vstú­pia aj do Čes­kej repub­liky. Firma hľadá par­tne­rov, záu­jem majú naprí­klad v Brne a aj ČEZ.

Do Čes­kej repub­liky plá­nuje vstup významná izra­el­ská spo­loč­nosť Cyber­Gym zame­raná na kyber­ne­tickú bez­peč­nosť. Z Česka by mohla uro­biť cen­trálu pre via­cero európ­skych kra­jín. Názov firmy je výstižný, pod­nik totiž buduje špe­ciálne arény pre simu­lá­ciu kyber­ne­tic­kých úto­kov. Účast­ní­kov roz­de­ľuje na „modré a čer­vené“, teda na ochran­cov a útoč­ní­kov. Izrael momen­tálne jedná s nie­koľ­kými domá­cimi par­tnermi.

Cyber­Gym má svoje výcvi­kové cen­trá už v nie­koľ­kých kra­ji­nách po celom svete. Česko by mohlo byť ďal­šou loka­li­tou, ktorá by mohla zís­kať medzi­ná­rodný význam. Posta­vená bez­peč­nostná aréna by mohla slú­žiť tiež pre výcvik via­cero zemí Európ­skej únie.

Ohledně České repub­liky stále jed­náme s něko­lika poten­ciál­ními sku­pi­nami a dou­fáme, že vše brzy doře­šíme,“ hovorí vicep­re­zi­dent obchodu v Cyber­Gym Gilad Yoshi. Podľa infor­má­cií spo­loč­nosti by chcela firma vybrať miesto ešte v prvom štvrť­roku tohto roku a tak­tiež aj cvi­čisko otvo­riť.

Brno, VUT a JIC

Brá­nou izra­el­skej spo­loč­nosti na náš trh je Juho­mo­rav­ské ino­vačné cen­trum v Brne (JIC). To už v roku 2013 bolo pri­zvané k roko­va­niam. V nich sa okrem toho rieši aj to, kde by výcvi­ková kyber­ne­tická posil­ňovňa mohla stáť. Samotný Cyber­Gym by rád obsa­dil loka­litu na okraji Prahy alebo Brna. JIC záro­veň parí k jed­ným z veľ­kých kan­di­dá­tov na par­tner­stvá.

Naše kole­gyně Monika Vrb­ková, která se o danou oblast stará, před­sta­vila zástup­cům Cyber­Gym situ­aci v cyber­se­cu­rity sek­toru u nás, tedy rele­vantní orga­ni­zace, výzkum, firmy. Logicky z toho i vyply­nula silná pozice Brna a Jiho­mo­rav­ského kraje v této oblasti a zástupci Cyber­Gym pak měli zájem jed­nat přímo s námi,“ — hovorí hovorca JIC Helena Továr­ková.

Izra­el­com sa v Brne páči, fun­guje tam nie­koľko zau­jí­ma­vých bez­peč­nost­ných spo­loč­nosti ako naprí­klad Safe­tica, SODAT SW, Trust­port, Invea-Tech a ďalší. Cyber­Gym už tiež pod­pí­sala memo­ran­dum o spo­lu­práci s Vyso­kým uče­ním tech­nic­kým a má záu­jem o odštar­to­va­nie väč­ších akti­vít. Cyber Gym pova­žuje JIC a VUT za kľú­čo­vých par­tne­rov a má tak­tiež záu­jem o spo­ločný pro­jekt do európ­skeho prog­ramu Hori­zon 2020.

Záu­jem má aj ČEZ

S Cyber­Gym kaž­do­pádne jed­najú aj ďalší možní par­tneri. Veľká časť z nich je z oblasti ener­ge­tiky. Jed­ným menom, ktoré často padá, je ener­ge­tický obor ČEZ. Ten by podľa infor­má­cií Connect.cz rád výcvi­kové kyber­ne­tické cen­trum posta­vil, má k tomu aj dobré pred­po­klady. Zástup­co­via spo­loč­nosti aj tak ofi­ciál­nymi ces­tami plány komen­to­vať nechcú.

Samotný Cyber­Gym vzni­kol v pod­state z takého izra­el­ského ČEZu. Ide o spo­ločný pro­jekt Israel Elect­ric Cor­po­ra­tion, čo je tamojší dodá­va­teľ elek­tric­kej ener­gie a spo­loč­nosti Cyber­Con­trol. Tá bola, ako je tomu v židov­skom štáte zvy­kom, vybu­do­vaná ako pod­nik býva­lých čle­nov armády.

Výcvi­kové arény, ktoré Cyber­Gym pre­vádz­kuje, je možné využiť k simu­lá­ciám sku­toč­ných úto­kov, pri­čom je veľký dôraz kla­dený práve na ener­ge­tický sek­tor. Táto oblasť je pre štáty kri­tická a je čím ďalej viac v ohro­zení.

Ener­ge­tické siete v ohro­zení

Tématu kyber­ne­tické bez­peč­nosti v ener­ge­tice bude nutné věno­vat čím dál větší pozor­nost. Jsme na začátku a velká vlna zájmu hac­kerů o tuto oblast teprve přijde. Ener­ge­tický trh je ve fázi vel­kých pro­měn a to se umocní s pří­cho­dem chyt­rých sítích a dal­ších moder­ních tech­no­lo­gií,“ — hovorí naprí­klad člen pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti Uni­corn Sys­tems Jan Kon­rád. Práve Uni­corn sa v IT sys­té­moch pre ener­ge­tiku veľmi anga­žuje a bez­peč­nosť vidí ako prvo­radú.

Cyber­Gym v Česku našiel ešte jed­ného sil­ného spo­jenca. Komu­ni­kuje s jed­ným význam­ným par­tne­rom spo­loč­nosti Check Point Soft­ware Tech­no­lo­gies. To je tiež izra­el­ská a tech­no­lo­gicky hodne vyspelá bez­peč­nostná spo­loč­nosť. Aj tá vznikla ako pro­jekt býva­lých čle­nov armády.

Různé pokusy vytvo­řit arénu, posi­lovnu či cvi­čiště tu už v minu­losti byly. Cyber­Gym to dotáhl nej­dále a to zej­ména velmi prop­ra­co­va­nou zna­lostí všech mož­ných bez­peč­nost­ních pro­duktů a jejich sla­bých strá­nek. Dále doká­zal dát dohro­mady tým bez­peč­nost­ních expertů, kteří sne­sou kva­li­ta­tivní a zna­lostní srov­nání s nej­lep­šími hac­kery na světě. Mají také odpo­ví­da­jící vyba­vení,“ – hovorí Milo­slav Lujka z Check Pointu.

Zdroj: connect.zive.cz

Pridať komentár (0)