J&T VEN­TU­RES roz­dal prvé inves­tí­cie

Adam Belavý / 26. apríla 2015 / Lifehacking

J&T VEN­TU­RES, ven­tu­re kapi­tá­lo­vý fond J&T BAN­KY, po nece­lom roku svo­jej exis­ten­cie roz­dal start-upom prvé inves­tí­cie. Vybra­ný­mi pro­jek­ty, kto­ré zís­ka­li pod­po­ru, sú Fet­View so svo­jím zdra­vot­níc­kym soft­vé­rom a ICE GATE­WAY GmbH s uni­kát­nym hard­vé­ro­vým a soft­vé­ro­vým rie­še­ním využí­va­jú­cim verej­né­ho osvet­le­nia na vytvo­re­nie chrb­ti­co­vej infra­štruk­tú­ry (IaaS = Infras­truc­tu­re as a Ser­vi­ce) pre kon­cept Smart City.

Fet­View, v Pra­he síd­lia­ca start-up so sil­ným záze­mím v Nemec­ku a skú­se­ným medzi­ná­rod­ným tímom z oblas­ti zdra­vot­níc­tva, vyvi­nul apli­ká­ciu, kto­rá svo­je pou­ži­tie nachá­dza pre­dov­šet­kým v oblas­ti gyne­ko­lo­gic­kej a pre­na­tál­nej sta­rost­li­vos­ti. Leká­rom aj pacient­kam ponú­ka jed­no­du­chý prí­stup ku všet­kým doku­men­tom, výsled­kom tes­tov, ultra­zvu­kom, mera­ním plo­du vrá­ta­ne vývo­jo­vé­ho dia­gra­mu s mož­nos­ťou všet­ko zdie­ľať aj s ostat­ný­mi ošet­ru­jú­ci­mi lekár­mi či pria­teľ­mi pacient­ky.

Fet­View je prvá a jedi­neč­ná plat­for­ma svoj­ho dru­hu, jed­ná sa o nezá­vis­lý on-line soft­vér pre zdra­vot­níc­ku doku­men­tá­ciu vyšet­re­nie s mož­nos­ťou vyhod­no­co­vať sním­ky z ultra­zvu­ku, kto­rý umož­ňu­je maxi­mál­ne zdie­ľať lekár­ske poznat­ky z oblas­ti pre­na­tál­nej sta­rost­li­vos­ti, všet­ko sa dá samoz­rej­me zhro­maž­ďo­vať ano­nym­ne. Od roku 2013 bol pro­dukt pred­sta­ve­ný na nemec­kom, anglic­kom a čes­kom trhu, kde ho už nie­koľ­ko desia­tok gyne­ko­ló­gov a kli­ník využí­va, “hovo­rí David Dostal, ria­di­teľ Fet­View.

Apli­ká­cia sa v budúc­nos­ti dá roz­ší­riť aj do ďal­ších oblas­tí medi­cí­ny, kde dochá­dza pomo­cou ultra­zvu­ku a iných zaria­de­ní k naj­rôz­nej­ším mera­ním. Tá sú v súčas­nej chví­li závis­lá na ľud­skom fak­to­re, kto­rý je naj­čas­tej­šou prí­či­nou skres­le­ných infor­má­cií.

Spo­loč­nosť inves­tu­je do R&D v oblas­ti Digi­tal Ima­ge Pro­ces­sing s cie­ľom umož­niť auto­ma­tic­ké mera­nie a vyhod­no­co­va­nie výsled­kov vrá­ta­ne ich porov­na­nia s his­to­ric­ký­mi dáta­mi a už zná­my­mi fak­ta­mi. Dôj­de tak k pres­nej­ším vyhod­no­te­ním, o kto­ré sa leká­ri môžu vo svo­jej pra­xi oprieť. V nepo­sled­nom rade Fet­View pro­ce­som veľ­ké množ­stvo dát, kto­ré môžu byť prí­no­som pre vedec­ké úče­ly.

ICE GATE­WAY GmbH je tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť so síd­lom v Ber­lí­ne, kto­rá pri­ná­ša uce­le­né tech­no­lo­gic­ké rie­še­nia pre oblasť Smart City. Na zákla­de dlho­do­bých skú­se­nos­tí z oblas­ti IT, tele­ko­mu­ni­ká­cií a verej­né­ho osvet­le­nia bolo vyvi­nu­té uni­kát­ne hard­vé­ro­vé​a soft­vé­ro­vé​rie­še­nie, kto­ré sa inšta­lu­je ako súčasť pou­lič­né­ho osvet­le­nia.

Mes­tám a prie­my­sel­ným pod­ni­kom pri­ná­ša chyt­ré rie­še­nia v oblas­tiach osvet­le­nia, dopra­vy, bez­peč­nos­ti a rade ďal­ších. Pro­dukt vytvá­ra soft­vé­ro­vú plat­for­mu, na zákla­de kto­rej je mož­né využiť všet­ky soft­vé­ro­vé​apli­ká­cie pre kon­cept Smart City.

V nepo­sled­nom rade ICE Gate­way svo­jim rie­še­ním vedie k znač­ným ener­ge­tic­kým úspo­rám a vytvá­ra nové zdro­je príj­mov pre mes­tá. “Apli­ká­ciu mož­no ľah­ko a bez prob­lé­mov inšta­lo­vať na už exis­tu­jú­ce verej­né osvet­le­nie, kto­ré sa tak stá­va ins­tant­ným pre­ná­ša­čom dôle­ži­tých infor­má­cií — aktu­ál­ne doprav­né situ­ácie a spra­vo­daj­stvo, alo­ká­cia voľ­ných par­ko­va­cích miest, navi­gá­cia či video služ­by.“

ICE GATE­WAY je bez­prob­lé­mo­vo využi­teľ­ná na všet­kých smart osob­ných zaria­de­niach (tele­fó­ny, tab­le­ty) a je tak pros­tried­kom komu­ni­ká­cie mes­ta s verej­nos­ťou. Navy­še ako náh­le je raz infra­štruk­tú­ra vytvo­re­ná, mož­no služ­by ľubo­voľ­ne pri­dá­vať bez akých­koľ­vek doda­toč­ných nákla­dov, “vypi­chu­je ďal­šie výho­dy Ramin láva Mokh­tar, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ICE GATE­WAY.

Inves­tí­cie z fon­du J&T VEN­TU­RES v rádoch desia­tok mili­ó­nov korún budú v oboch prí­pa­doch sme­ro­vať do roz­vo­ja exis­tu­jú­cich spo­loč­nos­tí, pre­dov­šet­kým potom do expan­zie v oblas­ti stred­nej, východ­nej a západ­nej Euró­py a USA. “Po nece­lom roku exis­ten­cie fon­du sme radi, že sme z viac ako 400 pro­jek­tov, s kto­rý­mi sme sa za tú dobu stret­li, vybra­li spo­loč­nos­ti, kto­ré majú pro­fe­si­onál­ne záze­mie, skve­lý tím a ove­re­ný, ino­va­tív­ny pro­dukt s veľ­kým poten­ciá­lom. Aj naďa­lej hľa­dá­me zau­jí­ma­vé pro­jek­ty, kto­ré potre­bu­jú a oce­nia nie­len inves­tič­né, ale aj smart money pod­po­ru. Dokon­ca zva­žu­je­me otvo­re­nie dru­hé­ho ven­tu­re kapi­tá­lo­vé­ho fon­du, kto­rý by sa zame­ria­val nie­len na už exis­tu­jú­ce zain­ves­to­va­né pro­jek­ty, ich roz­voj a kapi­tá­lo­vé posil­ne­nie, ale naj­mä na úpl­ne nové a ino­va­tív­ne myš­lien­ky, kto­ré potre­bu­jú kapi­tál pre svoj roz­jazd, teda pove­dz­me pomo­hol by zafi­nan­co­vať úpl­ne prvú časť roz­vo­ja , “hovo­rí Adam Kočík, inves­tič­ný ria­di­teľ J & T VEN­TU­RES.

J&T VEN­TU­RES

Ven­tu­re kapi­tá­lo­vý fond ponú­ka nie­len finanč­né pros­tried­ky pre rast a roz­voj, ale aj pomoc s nasta­ve­ním obchod­nej stra­té­gie a firem­ných pro­ce­sov, pod­po­ru expan­zie na zahra­nič­né trhy a mana­žér­ske skú­se­nos­ti a kon­tak­ty. S inves­tič­ným kapi­tá­lom 65 mili­ó­nov korún vyhľa­dá­va nádej­né pod­ni­ka­teľ­ské nápa­dy pre­dov­šet­kým z oblas­ti infor­mač­ných tech­no­ló­gií, vzde­lá­va­nia, zdra­vot­níc­tva, finanč­ných tech­no­ló­gií a IOE (Inter­net of Eve­ryt­hing), orien­tu­je sa pre­dov­šet­kým na regi­ón stred­nej a východ­nej Euró­py. 

zdroj: J&T Ven­tu­res

Pridať komentár (0)