J&T VEN­TU­RES roz­dal prvé inves­tí­cie

Adam Belavý / 26. apríla 2015 / Tools a produktivita

J&T VEN­TU­RES, ven­ture kapi­tá­lový fond J&T BANKY, po nece­lom roku svo­jej exis­ten­cie roz­dal start-upom prvé inves­tí­cie. Vybra­nými pro­jekty, ktoré zís­kali pod­poru, sú Fet­View so svo­jím zdra­vot­níc­kym soft­vé­rom a ICE GATE­WAY GmbH s uni­kát­nym hard­vé­ro­vým a soft­vé­ro­vým rie­še­ním využí­va­jú­cim verej­ného osvet­le­nia na vytvo­re­nie chrb­ti­co­vej infra­štruk­túry (IaaS = Infras­truc­ture as a Ser­vice) pre kon­cept Smart City.

Fet­View, v Prahe síd­liaca start-up so sil­ným záze­mím v Nemecku a skú­se­ným medzi­ná­rod­ným tímom z oblasti zdra­vot­níc­tva, vyvi­nul apli­ká­ciu, ktorá svoje pou­ži­tie nachá­dza pre­dov­šet­kým v oblasti gyne­ko­lo­gic­kej a pre­na­tál­nej sta­rost­li­vosti. Leká­rom aj pacient­kam ponúka jed­no­du­chý prí­stup ku všet­kým doku­men­tom, výsled­kom tes­tov, ultra­zvu­kom, mera­ním plodu vrá­tane vývo­jo­vého dia­gramu s mož­nos­ťou všetko zdie­ľať aj s ostat­nými ošet­ru­jú­cimi lekármi či pria­teľmi pacientky.

Fet­View je prvá a jedi­nečná plat­forma svojho druhu, jedná sa o nezá­vislý on-line soft­vér pre zdra­vot­nícku doku­men­tá­ciu vyšet­re­nie s mož­nos­ťou vyhod­no­co­vať snímky z ultra­zvuku, ktorý umož­ňuje maxi­málne zdie­ľať lekár­ske poznatky z oblasti pre­na­tál­nej sta­rost­li­vosti, všetko sa dá samoz­rejme zhro­maž­ďo­vať ano­nymne. Od roku 2013 bol pro­dukt pred­sta­vený na nemec­kom, anglic­kom a čes­kom trhu, kde ho už nie­koľko desia­tok gyne­ko­ló­gov a kli­ník využíva, “hovorí David Dostal, ria­di­teľ Fet­View.

Apli­ká­cia sa v budúc­nosti dá roz­ší­riť aj do ďal­ších oblastí medi­cíny, kde dochá­dza pomo­cou ultra­zvuku a iných zaria­dení k naj­rôz­nej­ším mera­ním. Tá sú v súčas­nej chvíli závislá na ľud­skom fak­tore, ktorý je naj­čas­tej­šou prí­či­nou skres­le­ných infor­má­cií.

Spo­loč­nosť inves­tuje do R&D v oblasti Digi­tal Image Pro­ces­sing s cie­ľom umož­niť auto­ma­tické mera­nie a vyhod­no­co­va­nie výsled­kov vrá­tane ich porov­na­nia s his­to­ric­kými dátami a už zná­mymi fak­tami. Dôjde tak k pres­nej­ším vyhod­no­te­ním, o ktoré sa lekári môžu vo svo­jej praxi oprieť. V nepo­sled­nom rade Fet­View pro­ce­som veľké množ­stvo dát, ktoré môžu byť prí­no­som pre vedecké účely.

ICE GATE­WAY GmbH je tech­no­lo­gická spo­loč­nosť so síd­lom v Ber­líne, ktorá pri­náša uce­lené tech­no­lo­gické rie­še­nia pre oblasť Smart City. Na základe dlho­do­bých skú­se­ností z oblasti IT, tele­ko­mu­ni­ká­cií a verej­ného osvet­le­nia bolo vyvi­nuté uni­kátne hard­vé­rové​a soft­vé­rové​rie­še­nie, ktoré sa inšta­luje ako súčasť pou­lič­ného osvet­le­nia.

Mes­tám a prie­my­sel­ným pod­ni­kom pri­náša chytré rie­še­nia v oblas­tiach osvet­le­nia, dopravy, bez­peč­nosti a rade ďal­ších. Pro­dukt vytvára soft­vé­rovú plat­formu, na základe kto­rej je možné využiť všetky soft­vé­rové​apli­ká­cie pre kon­cept Smart City.

V nepo­sled­nom rade ICE Gate­way svo­jim rie­še­ním vedie k znač­ným ener­ge­tic­kým úspo­rám a vytvára nové zdroje príj­mov pre mestá. “Apli­ká­ciu možno ľahko a bez prob­lé­mov inšta­lo­vať na už exis­tu­júce verejné osvet­le­nie, ktoré sa tak stáva ins­tant­ným pre­ná­ša­čom dôle­ži­tých infor­má­cií — aktu­álne dopravné situ­ácie a spra­vo­daj­stvo, alo­ká­cia voľ­ných par­ko­va­cích miest, navi­gá­cia či video služby.“ 

ICE GATE­WAY je bez­prob­lé­movo využi­teľná na všet­kých smart osob­ných zaria­de­niach (tele­fóny, tab­lety) a je tak pros­tried­kom komu­ni­ká­cie mesta s verej­nos­ťou. Navyše ako náhle je raz infra­štruk­túra vytvo­rená, možno služby ľubo­voľne pri­dá­vať bez akých­koľ­vek doda­toč­ných nákla­dov, “vypi­chuje ďal­šie výhody Ramin láva Mokh­tar, ria­di­teľ spo­loč­nosti ICE GATE­WAY.

Inves­tí­cie z fondu J&T VEN­TU­RES v rádoch desia­tok mili­ó­nov korún budú v oboch prí­pa­doch sme­ro­vať do roz­voja exis­tu­jú­cich spo­loč­ností, pre­dov­šet­kým potom do expan­zie v oblasti stred­nej, východ­nej a západ­nej Európy a USA. “Po nece­lom roku exis­ten­cie fondu sme radi, že sme z viac ako 400 pro­jek­tov, s kto­rými sme sa za tú dobu stretli, vybrali spo­loč­nosti, ktoré majú pro­fe­si­onálne záze­mie, skvelý tím a ove­rený, ino­va­tívny pro­dukt s veľ­kým poten­ciá­lom. Aj naďa­lej hľa­dáme zau­jí­mavé pro­jekty, ktoré potre­bujú a oce­nia nie­len inves­tičné, ale aj smart money pod­poru. Dokonca zva­žu­jeme otvo­re­nie dru­hého ven­ture kapi­tá­lo­vého fondu, ktorý by sa zame­ria­val nie­len na už exis­tu­júce zain­ves­to­vané pro­jekty, ich roz­voj a kapi­tá­lové posil­ne­nie, ale najmä na úplne nové a ino­va­tívne myš­lienky, ktoré potre­bujú kapi­tál pre svoj roz­jazd, teda pove­dzme pomo­hol by zafi­nan­co­vať úplne prvú časť roz­voja , “hovorí Adam Kočík, inves­tičný ria­di­teľ J & T VEN­TU­RES.

J&T VEN­TU­RES

Ven­ture kapi­tá­lový fond ponúka nie­len finančné pros­triedky pre rast a roz­voj, ale aj pomoc s nasta­ve­ním obchod­nej stra­té­gie a firem­ných pro­ce­sov, pod­poru expan­zie na zahra­ničné trhy a mana­žér­ske skú­se­nosti a kon­takty. S inves­tič­ným kapi­tá­lom 65 mili­ó­nov korún vyhľa­dáva nádejné pod­ni­ka­teľ­ské nápady pre­dov­šet­kým z oblasti infor­mač­ných tech­no­ló­gií, vzde­lá­va­nia, zdra­vot­níc­tva, finanč­ných tech­no­ló­gií a IOE (Inter­net of Eve­ryt­hing), orien­tuje sa pre­dov­šet­kým na región stred­nej a východ­nej Európy. 

zdroj: J&T Ven­tu­res

Pridať komentár (0)