Japon­ský smartp­hone vám umožní pla­tiť očami

Tomáš Kahn / 15. mája 2015 / Business

Kde sú tie časy, keď sme boli všetci une­sení z toho, že môžeme zapla­tiť bez­kon­taktne, smartp­ho­nom či dokonca pomo­cou odtlačku prsta. Japonci pri­chá­dzajú na trh teraz s novým smartp­ho­nom, ktorý vám umožní pla­tiť očami. Áno, čítate správne, očami! 

Japon­ská tele­ko­mu­ni­kačná spo­loč­nosť NTT DoCoMo pri­chá­dza na trh teraz s jedi­neč­nou novin­kou. Smartp­hony zna­čiek Sam­sung či Sony sú v jej port­fó­liu úplne bežné a tak sa medzi nimi obja­vila novinka s náz­vom Arrows NX F-04-G. Tento smartp­hone je jedi­nečný tým, že ako prvý smartp­hone na svete má cer­ti­fi­ko­vané pou­ži­tie ove­re­nia vašej dúhovky spolu s odtlač­kom prsta. V praxi to zna­mená, že jeho pou­ží­va­te­lia budú môcť jed­no­du­chým pohľa­dom do foto­apa­rátu odo­mknúť svoj smartp­hone, či dokonca pla­tiť a kupo­vať si tak veci online. Pri celom tomto pro­cese sle­duje foto­apa­rát smartp­honu vaše oči a dekó­duje zlo­žité vzorce vašej dúhovky. Rov­nako ako odtla­čok prsta, aj naše dúhovky sú jedi­nečné a preto sú bez­pečné pri pou­žití mobil­ných pla­tieb.

Tento spô­sob, naprí­klad odo­my­ka­nia vášho smartp­honu, je oveľa bez­peč­nejší ako pomo­cou tváre, ktorý zavie­dol pri svo­jich smartp­ho­noch Sam­sung, pre­tože pri skene tváre sa môžu vyskyt­núť oveľa väč­šie podob­nosti. Alebo takisto sa dá tento sys­tém okla­mať naprí­klad zosní­ma­ním foto­gra­fie danej osoby. 

V marci tohto roku vyhlá­sil čín­sky obchodný gigant Ali­baba, že uva­žuje nad spus­te­ním mož­nosti pla­te­nia pomo­cou nasní­ma­nia ľud­skej tváre. Uvi­díme do akej miery sa tieto plány stanú sku­točné a či si to náho­dou Ali­baba ešte nero­zmyslí po tom, ako zbadá nový smartp­hone Arrows s mož­nos­ťou ske­no­va­nia dúho­viek. Zatiaľ je však veľmi neprav­de­po­dobné, že by sme v blíz­kej dobe mali pla­tiť pomo­cou dúho­viek očí, avšak tech­no­ló­gie sa posu­nuli zase o krok vpred a jed­ného dňa sa možno stane tento spô­sob pla­te­nia aj rea­li­tou.

zdroj: Mas­hable

Pridať komentár (0)