Jedi­nečný slo­ven­ský por­tál FónyzČíny.sk sa snaží zme­niť mienku o čín­skych smart­fó­noch

Lukáš Timko / 27. júl 2015 / Tools a produktivita

FónyzČíny.sk – Všetko o čín­skych smart­fó­noch na jed­nom mieste!“ Takto znie slo­gan úplne prvého slo­ven­ského por­tálu zaobe­ra­jú­ceho sa čisto čín­skymi smart­fónmi, tab­letmi a inými zaria­de­niami z Číny. 

Web FónyzČíny.sk je prvým slo­ven­ským webom, ktorý sa zaoberá čisto čín­skymi zaria­de­niami. Por­tál kaž­do­denne pri­náša novinky zo sveta čín­skych smart­fó­nov a iných zaria­dení z naj­ľud­na­tej­šej kra­jiny sveta. Je to tak prvý slo­ven­ský web svojho druhu. Por­tál sa snaží čita­te­ľom uká­zať, že nie všetky lacné smart­fóny z Číny sú „šmejdy“. Je to prvý takýto pro­jekt, ktorý sa venuje témam, kto­rým sa ostatné weby o tele­fó­noch venujú len okra­jovo a ktoré pod­ce­ňujú ich fun­kcie a kva­litu.

Zakla­da­te­ľom tohto jedi­neč­ného slo­ven­ského por­tálu je Kris­tián Hru­šov­ský, ktorý sa vo svete smart­fó­nov pohy­buje už viac ako 4 roky. Za tento čas vys­trie­dal nie­koľko vlast­ných pro­jek­tov, no práve pro­jekt FónyzČíny.sk je zatiaľ jeho najús­peš­nejší. „Web FónyzČíny.sk som zakla­dal s myš­lien­kou pri­blí­žiť Slo­vá­kom dia­nie vo svete čín­skych smart­fó­nov a uká­zať im, že nie všetky lacné smart­fóny z Číny musia byť zlé.“, pove­dal Kris­tián Hru­šov­ský. Web je ladený do moder­ného flat štýlu a ponúka pre­hľadné zobra­ze­nie celého obsahu.

Na webe náj­dete okrem kla­sic­kých kaž­do­den­ných novi­niek aj detailné recen­zie na čín­ske smart­fóny a iné zaria­de­nia. Por­tál spo­lu­pra­cuje s nie­koľ­kými čín­skymi e-shopmi, vďaka kto­rým vám môžu pri­ná­šať kva­litné recen­zie na tie naj­zau­jí­ma­vej­šie čín­ske zaria­de­nia. „Naše recen­zie sa sna­žíme písať čo naj­de­tail­nej­šie a naj­kva­lit­nej­šie, keďže väč­šinu smart­fó­nov tes­tu­jeme ako prví na Slo­ven­sku. Naším cie­ľom je obo­zná­miť čita­teľa so smart­fó­nom čo naj­viac, aby uží­va­teľ vedel, do čoho pri kúpe ide. Pre­tože tieto zaria­de­nia nie sú bežne dostupné, samoz­rej­mos­ťou sú aj kva­litné foto­gra­fie tes­to­va­ných zaria­dení a otes­to­va­nie kaž­dej jed­nej malič­kosti.“

Každú sobotu na webe náj­dete nový diel ich rub­riky s náz­vom „Gad­gety z Číny“, kde sa dočí­tate o zau­jí­ma­vých a uži­toč­ných gad­ge­toch či už pre váš smart­fón, na hra­nie alebo pre využi­tie v kaž­do­den­nom živote.

Pre lep­šie vyhľa­dá­va­nie čín­skych smart­fó­nov na webe Fónyzčíny.sk, por­tál ponúka roz­de­le­nie smart­fó­nov do rôz­nych ceno­vých kate­gó­rií. Tieto kate­gó­rie pomá­hajú uží­va­te­ľovi rých­lej­šie sa roz­hod­núť podľa toho, koľko do nového tele­fónu chce inves­to­vať a následne vďaka ich detail­ným recen­ziám sa naozaj roz­hodne, či je daný tele­fón ten správny. Pro­dukty z Číny sú dostupné kaž­dému a tak už nie je tým naj­väč­ším prob­lé­mom objed­nať si vec z dru­hej strany zeme­gule. Jedi­ným prob­lé­mom je len čas doda­nia, ktorý nie­kedy môže pre­siah­nuť aj mesiac.

Hoci si veľa ľudí myslí o kva­lite pro­duk­tov z Číny len to naj­hor­šie, zabú­dajú na fakt, že tak­mer všetky, a najmä tie najd­rah­šie, zaria­de­nia boli vyro­bené alebo obsa­hujú kom­po­nenty pochá­dza­júce z Číny. Čín­ske zaria­de­nia, ktoré sú témami ich člán­kov, obsa­hujú kom­po­nenty, ktoré majú veľa spo­loč­ného, ak nie sú to tie isté, s vnú­tor­nos­ťami iPhonu či Sam­sung smart­fó­nov. Kva­lita, kto­rou sú povestní, je dostupná aj za oveľa niž­šiu cenu. A práve to chcú redak­tori cez pro­jekt Fónyzčíny.sk ich čita­te­ľom uká­zať. Pri­niesť čita­te­ľovi infor­má­cie o zaria­de­niach, pri kto­rých si nemu­sia za značku pri­plá­cať ďal­ších 300 eur. V dneš­nej dobe moder­ných tech­no­ló­gii a ich expo­nen­ciál­neho vývoja strá­cajú sve­tové značky krok s tými, ktoré majú na čín­skom trhu pevné miesto, a kto­rých plány sia­hajú za hra­nice Číny.

Web Fónyzčíny.sk môžete sle­do­vať aj na sociál­nych sie­ťach Face­book, Google+Ins­ta­gram.

Pridať komentár (0)