JIC ukáže svoje nové cen­trum

TS / 24. november 2014 / Tools a produktivita

Nové uni­kátne pries­tory JIC. Brnen­ský JIC (Juho­mo­rav­ské ino­vačné cen­trum), ktorý posky­tuje pod­poru v zakla­daní pod­ni­ka­nia aj v zahra­nič­nej expan­zii, pred­staví verej­nosti novú budovu v tech­no­lo­gic­kom parku. Čerstvo otvo­rený JIC INMEC ponúka na skoro sied­mich tisí­coch met­roch štvor­co­vých okrem kan­ce­lár­skeho záze­mia tiež čisté pries­tory. Schôdzky si pod­ni­ka­te­lia budú môcť dojed­nať v novej kaviarni Le Capi­tal.

V stredu 26. novem­bra môžete do novej budovy zaví­tať na akciu Open Day JIC. Cen­trum v rámci nej pred­staví pre­dov­šet­kým svoje služby a odbor­ní­kov, ktorí s ním spo­lu­pra­cujú na jed­not­li­vých prog­ra­moch. Všetko začne o 15:00 — sláv­nostné otvo­re­nie pries­to­rov akce­le­rá­tora Star­Cube. Zdie­ľaná miest­nosť pre začí­na­júce firmy zúčast­ňu­júce sa tohto výbe­ro­vého troj­me­sač­ného prog­ramu ponúkne aj mož­nosť pre núdzové pre­spa­nie tým, ktorí chcú na svo­jom pro­jekte pra­co­vať vo dne v noci. Auto­rom návrhu archi­tekti Peter Jak­šík a Szy­mon Rozwa­łka.

Okrem toho láka JIC aj na pred­nášku firmy Ysoft o tom, ako sa jej poda­rilo z Brna expan­do­vať do celého sveta a stať sa sve­to­vou dvoj­kou v rie­šení pre úspornú tlač. Všetko zakončí pane­lová dis­ku­sia, v rámci nej sa zverí šes­tica pod­ni­ka­te­ľov s tým, aké kroky v pod­ni­kaní by už znovu neuro­bili. Akcia je zadarmo, je ale treba sa na ňu vopred regis­tro­vať na strán­kach openday.jic.cz.


Máme za sebou cez jede­násť rokov skú­se­ností s tým, ako ľudí pod­po­riť v zakla­daní firiem, ktoré menia svet. Dnes za nami stojí viac než stovka pre­ve­re­ných odbor­ní­kov z praxe a naše a ich skú­se­nosti a kon­takty, sú tým kľú­čo­vým, čo fir­mám pri­ná­šame. A práve to chceme v rámci Open Day JIC pred­sta­viť. Radi s kaž­dým pre­be­rieme, ako posu­núť vpred práve jeho biz­nis, uvie­dol ria­di­teľ JIC Jiří Hude­ček.

Brnen­ský JIC patrí medzi pop­redné inku­bá­tory v Európe, jeho služby zís­kali oce­ne­nia v rade európ­skych i medzi­ná­rod­ných súťaží. V roku 2011 zís­kalo cen­trum cenu za tre­tie naj­lep­šie medzi­ná­rodne zapo­jený inku­bá­tor na svete. Pred­behli ho len Aus­trál­ča­nia a Novo­zé­lan­ďa­nia.

Pridať komentár (0)