JIC uká­že svo­je nové cen­trum

TS / 24. novembra 2014 / Tools a produktivita

Nové uni­kát­ne pries­to­ry JIC. Brnen­ský JIC (Juho­mo­rav­ské ino­vač­né cen­trum), kto­rý posky­tu­je pod­po­ru v zakla­da­ní pod­ni­ka­nia aj v zahra­nič­nej expan­zii, pred­sta­ví verej­nos­ti novú budo­vu v tech­no­lo­gic­kom par­ku. Čerstvo otvo­re­ný JIC INMEC ponú­ka na sko­ro sied­mi­ch tisí­co­ch met­ro­ch štvor­co­vý­ch okrem kan­ce­lár­ske­ho záze­mia tiež čis­té pries­to­ry. Schôdz­ky si pod­ni­ka­te­lia budú môcť dojed­nať v novej kaviar­ni Le Capi­tal.

 

V stredu 26. novembra môžete do novej budovy zavítať na akciu Open Day JIC. Centrum v rámci nej predstaví predovšetkým svoje služby a odborníkov, ktorí s ním spolupracujú na jednotlivých programoch. Všetko začne o 15:00 - slávnostné otvorenie priestorov akcelerátora StarCube. Zdieľaná miestnosť pre začínajúce firmy zúčastňujúce sa tohto výberového trojmesačného programu ponúkne aj možnosť pre núdzové prespanie tým, ktorí chcú na svojom projekte pracovať vo dne v noci. Autorom návrhu architekti Peter Jakšík a Szymon Rozwałka.

Okrem toho láka JIC aj na prednášku firmy Ysoft o tom, ako sa jej podarilo z Brna expandovať do celého sveta a stať sa svetovou dvojkou v riešení pre úspornú tlač. Všetko zakončí panelová diskusia, v rámci nej sa zverí šestica podnikateľov s tým, aké kroky v podnikaní by už znovu neurobili. Akcia je zadarmo, je ale treba sa na ňu vopred registrovať na stránkach openday.jic.cz.


"Máme za sebou cez jedenásť rokov skúseností s tým, ako ľudí podporiť v zakladaní firiem, ktoré menia svet. Dnes za nami stojí viac než stovka preverených odborníkov z praxe a naše a ich skúsenosti a kontakty, sú tým kľúčovým, čo firmám prinášame. A práve to chceme v rámci Open Day JIC predstaviť. Radi s každým preberieme, ako posunúť vpred práve jeho biznis, "uviedol riaditeľ JIC Jiří Hudeček.

Brnenský JIC patrí medzi popredné inkubátory v Európe, jeho služby získali ocenenia v rade európskych i medzinárodných súťaží. V roku 2011 získalo centrum cenu za tretie najlepšie medzinárodne zapojený inkubátor na svete. Predbehli ho len Austrálčania a Novozélanďania.

Pridať komentár (0)