Job­sové “obľú­bené” dve slová

Luky Gašparík / 21. marec 2014 / Tools a produktivita

Nie je veľa ľudí, ktorí môžu o sebe pove­dať, že poznali Ste­vena Jobsa. Alli­son John­so­nová ale práve takouto oso­bou je. Alli­son pra­co­vala pre Apple v rokoch 2005 – 2011 ako šéfka medzi­ná­rod­nej mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie. Teraz pri­nie­sol edu­kačný por­tál 99U.com roz­ho­vor s touto zau­jí­ma­vou oso­bou, kde spo­mína na svoje naj­väč­šie úspe­chy a neús­pe­chy v Apple. Pri­tom sa nedá nespo­me­núť na legen­dár­neho Ste­vena Jobsa.

Alli­son bola 6 rokov vicep­re­zi­dent­kou pre mar­ke­tin­govú komu­ni­ká­ciu Apple, až kým v roku 2011 neodišla a neza­lo­žila vlastnú mar­ke­tin­govú spo­loč­nosť WEST. West zalo­žila spolu s dvoma ďal­šími zná­mymi osob­nos­ťami, kon­krétne s co-foun­de­rom Twit­teru a Squ­aru Jac­kom Dor­se­yom a PR exe­cu­tive mana­žér­kou Face­bo­oku Bran­dee Bar­ke­ro­vou 

Dve naj­viac nená­vi­dené slová v Apple sú “brand” a “mar­ke­ting”. Prečo práve tieto dve tak často v praxi sklo­ňo­vané slová? Alli­son to vysvet­ľuje veľmi jed­no­du­cho:

Dve lek­cie z Apple. Prvé naj­viac zne­ná­vi­dené slovo bolo “brand”, v Ste­vo­vej pred­stave si ľudia spá­jali slovo brand s tele­víz­nou rekla­mou na lacno pre­dajné veci, pri­čom oveľa dôle­ži­tejší je vzťah ku pro­duktu. A tým dru­hým bol “mar­ke­ting”. Dôvo­dom je, že sa nám slovo mar­ke­ting zdalo, iba ako fil­ter pre ozaj­stnú pod­statu tohto slova. Mar­ke­ting nezna­mená len pre­dať nie­komu niečo bez neja­kej pri­da­nej hod­noty, bez toho aby ste ho niečo naučili o danom pro­dukte. Mar­ke­ting nie je len o pre­daji”. 

Vychut­najte si celý roz­ho­vor s touto osob­nos­ťou sve­to­vého mar­ke­tingu.

Zdroj:99U.com 

Pridať komentár (0)